« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Černokostelecká_lešení Druchema PKD-3971/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Černokostelecká_lešení Druchema PKD-3971/2019
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemníc h komunikac í a drah
<br>
*MHMPXPB574SP*
MHMPXPB574SP
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXX
Táborská XXXX/XX
XXX XX Říčany
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
XXXXX XXXXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-854407/2019/O4/Kf Počet listů/příloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 835838/2019PKD 15.05.2019
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta doručené dne 29.04.2019
a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy <,>
Odboru služby dopravní policie č.j.KRPA 155045-1/ČJ-2019-0000DŽ ze dne 14.05.2019
<br> vydává
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích
a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci I.třídy
Černokostelecká a místní komunikaci II.třídy Sazečská,správní obvod Praha 10,k.ú.Strašnice
a Malešice,z důvodu záboru části komunikace Černokostelecká za výjezdem z ČSPH MOL
podél budovy čp.753 pro umístění lešení kvůli havarijní opravě střechy v termínu 20.05.–
07.06.2019 dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže
uvedených podmínek pro...

Načteno

edesky.cz/d/2991398

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz