« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Vinohradská x Za strašnickou vozovnou_kabely CETIN PKD-3970/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vinohradská x Za strašnickou vozovnou_kabely CETIN PKD-3970/2019
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemníc h komunikac í a drah
<br>
*MHMPXPB50J4N*
MHMPXPB50J4N
<br>
<br>
<br>
<br> TEMO - TELEKOMUNIKACE a.s <.>
U záběhlického zámku 233/15
106 00 Praha 10
IČ: 25740253
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
XXXXX XXXXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-849910/2019/O4/Kf Počet listů/příloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 786789/2019PKD 14.05.2019
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta doručené dne 29.04.2019
a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy <,>
Odboru služby dopravní policie č.j.KRPA 155045-1/ČJ-2019-0000DŽ ze dne 14.05.2019
<br> vydává
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích
a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy -
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci I.třídy
Vinohradská,místní komunikaci III.třídy Za strašnickou vozovnou a veřejně přístupné účelové
komunikaci NN2267,správní obvod Praha 10,k.ú.Strašnice,z důvodu záboru části
komunikace Vinohradská za křižovatkou s ul.Za strašnickou vozovnou,směr z centra <,>
za účelem zajištění vstupu do kabelové komory v termínu 22.05.– 31.05.2019 dle přilo...

Načteno

edesky.cz/d/2989512

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz