« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Rychnov u Jablonece n. N.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CUP3202 EX 692618 95 DTR20190510 651742651301105131
Číslo jednací: 124 EX 6926/18-95
Číslo opr.: 1897719
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXX,LL.M <.>,Exekutorský úřad Litoměřice se sídlem Masarykova 679/33,412 01
Litoměřice,pověřený k provedení exekuce pověřením č.j.21 EXE 3771/2018-11,ze dne 13.9.2018,které vydal Okresní
soud v Jablonci nad Nisou,na základě exekučního titulu,jímž je rozsudek č.j.19 C 16/2018-32,který vydal Okresní soud
v Jablonci nad Nisou dne 24.05.2018 a který se stal pravomocným dne 11.07.2018 a vykonatelným dne 15.07.2018 <,>
k vymožení pohledávky oprávněného: I-Xon,a.s <.>,Husitská 344/63,13000,Praha 3,IČ 28218761,zast.JUDr.Petr
Mašek,Boušova 792,19014,Praha 9 proti povinnému: XXXXXXXX XXX,Husova XXX,XXXXX,Rychnov u Jablonce nad
Nisou,nar.20.10.1969,v souladu s ust.§ 52 odst.1 a § 69 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský
soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř."),v účinném znění
<br> vydává
<br> D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U
( o e l e k t r o n i c k é d r a ž b ě )
<br> I <.>
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br> Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.Zahájení elektronické dražby: dne 10.7.2019 v 11:30 hod (od tohoto
okamžiku mohou dražitelé činit podání).Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 10.7.2019 v 11:45 hod.Dražba se
však se koná,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění
(dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má
se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání <.>
Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání
pět minut,aniž by bylo učiněno ...
CUP1458 EX 692618 97 DTR20190510 1232988123038129571
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXX,LL.M <.>
<br> IČ: XXXXXXXX
Masarykova 679/33,412 01 Litoměřice,tel.416 732 472,fax 416 700 287
<br> e-mail: podatelna@exekutor-ltm.cz,http://www.exekutor-ltm.cz,DS: ajbg8qh
Úřední hodiny: Po,St,Čt 8.00 – 12.00,13.00 – 16.00 hod <.>
<br> Číslo jednací: 124 EX 6926/18-97
<br> V Litoměřicích dne 10.5.2019
<br> Dobrý den <,>
<br> v příloze zasílám usnesení o nařízení dražebního jednání č.j.124 EX 6926/18-95 ze dne 10.5.2019,a tímto
žádám v souladu s § 336c odst.3) zákona č.99/1963 Sb.(Občanský soudní řád) o uveřejnění na úřední desce
/ způsobem v místě obvyklém <.>
<br>
Děkuji za spolupráci a zůstávám s pozdravem
<br>
JUDr.XXXXXX XXXXX,LL.M <.>,v.r <.>
<br> soudní exekutor
Exekutorský úřad Litoměřice
<br> vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXX
za správnost vyhotovení: XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> ___________________________________________________________________________________________________________
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád,k písemné
žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v
el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br>
2019-05-10T14:08:56+0200
JUDr.Ondej Mareš,LL.M <.>

Načteno

edesky.cz/d/2989340

Meta

Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz