« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Veřejná vyhláška, doručení písemnosti osobám s neznámým pobytem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Verejná vyhláška Lucia Grajciarová
VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti
<br> Katastrálny odbor Okresného úradu Banská Štiavnica,z důvodu neznameho pobytu účastníka katastrálneho konania,vykonava v zmysle © 26 zákona č.71/1967 Z.z.o správnom konaní doručenie zásielky v e r ej n o u v y h l á š k o u <.>
<br> Miesto uloženia zásielky: Okresný úrad Banská Štiavnica — katastrálny odbor Križovatka 4„ Banská Stiavnica,2.poschodie.kanc.č.224
<br> Presne označenie zásielky: Upovedomenie 0 začatí konania X - 50/2018
<br> Adresát zásielky: XXXXX XXXXXXXXXXX,rod.Grajciarová Naposledy bytom: Jablonec nad Nisou,CR
<br> Adresát si může uloženú písomnosť prevziat' v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na katastrálnom odbore Okresného úradu v Banskej Štiavnici.v úradných hodinách.Ak si adresát túto zásielku neprevezme v uvedenej lehote,posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia <.>
<br> V Banskej Štiavnici 09.05.2019
<br> Okrasný únd Banská Stiavnica katastrálny odbor mžovatka ) 969 01 Banská ivnice
<br> ) „.f) ! r—,„_,ln'.Zuzana,Ojickova vedúca/katastrálneho odboru
<br>,»')/ (
<br> Vyvesene' :
<br> Zvesene' :
Verejná vyhláška Mária Grajciarová
VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti
<br> Katastrálny odbor Okresného úradu Banská Štiavnica,z důvodu neznameho pobytu účastníka katastrálneho konania,vykonáva v zmysle & 26 Zákona č.71/1967 Z.z.o správnom konanídomčeniezásielky verejnou vyhláškou <.>
<br> Miesto uloženia zásielky: Okresný úrad Banská Štiavnica — katastrálny odbor Križovatka 4,Banská Štiavnica,2.poschodie_ kanc.č.224
<br> Presne označenie zásielky: Upovedomenie () začatí konania X - 50/2018
<br> Adresát Zásielky: XXXXX XXXXXXXXXXX,rod.Grajciarová Naposledy bytom: Jablonec nad Nisou,CR
<br> Adresát si může uloženú písomnosť prevziat' v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na katastrálnom odbore Okresného úradu v Banskej Štiavnici,v úradných hodinách.Ak si adresát túto zásielku neprevezme v uvedenej lehote„ posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia <.>
<br> V Banskej Štiavnici 09.05.2019
<br> 0M únd lonská Štiavnica katastrálny odbor Kr'ižovatka 4 „,969 01 Banská Štiav ?
<br>.3'
<br> Vyvesené :
<br> Zvesene' :
message 1
Od: skbs@skgeodesy.sk
Komu: epodatelna@mestojablonec.cz
Kopie: skbsadm@skgeodesy.sk
Datum: 9.5.2019 9:24:06
Předmět: Verejné vyhlášky
<br> Přílohy:
Verejná_vyhláška_Lucia_Grajciarová.PDF
Verejná_vyhláška_Mária_Grajciarová.PDF
<br> Dobrý deň <,>
na základe predchádzajúcich skúseností pri žiadosti o zverejnení verejnej vyhlášky na území ČR Vám aj touto formou zasielame naskenované
dokumenty k zverejneniu <.>
Zároveň Vám poštou zasielame originály Verejnej vyhlášky na adresátov s neznámym pobytom XXXXX XXXXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,a XXXXX
Grajciarová nar.XX.XX.XXXX aj so sprievodným listom <.>
<br> Ďakujem Vám za spoluprácu a prajem pekný deň!
<br>
<br> S pozdravom
XXXXXXXX XXXXXXX
Registratúra
Okresný úrad Banská Štiavnica
Katastrálny odbor
Križovatka 4,969 01 Banská Štiavnica
Tel.: +421 45 281 9711
E-mail: katarina.jaskova@skgeodesy.sk
Katarina.Jaskova@minv.sk
Web: http://www.skgeodesy.sk
www.minv.sk

Načteno

edesky.cz/d/2989332

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz