« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - VV-OOP ul. Absolonova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_Absolonova.pdf (PDF 1.03 MB)
UL.ABSOLONOVA - MK
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Podpis:
<br>
§77 zákona č.361/2000 Sb <.>
<br>
<br> Dle §25 zákona č.13/1997 Sb <.>
<br>
/ČJ-20 -0600DI -Pod č.j.: KRPB-
<br>
Odsouhlaseno dne:
<br> S
<br> viz popiska/kóta
celková délka stínu
<br> 1,0
<br> 2
<,> 0
<br> podélného parkovacího pruhu
<br> značení V 13a,při zakončení
Vzorový vzhled instalovaného
<br> 2,31,22,3
<br> vyznačeným pomocí V 12a
2x V 10f se sdíleným manipulačním prostorem
<br> Vzorový vzhled instalovaného značení
<br> POLŠTÁŘŮ)
(INSTALACE ZPOMALOVACÍCH
<br> NUTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> 0184062 2018 MČ Brno - Komín ul.Absolonova Zóna 30
<br> DZ bude realizováno dle TP 65 a TP 133 <.>
<br> zpomalovací prvky <.>
<br> nutno respektovat platnou legislativu a příslušné normy,zřídit
pro předběžné posouzení dopravního značení.Při úpravě ploch je
Tento výkres není stavebně-technickým projektem a slouží pouze
<br> tohoto výkresu odstraněno <.>
překáží instalaci nového VDZ,musí být před realizací
není znázorněno v této výkresové dokumentaci a které
Veškeré stávající vodorovné dopravní značení,které
<br>
instalace Zóny 30 a zklidnění dopravní situace v ulici Absolonova <.>
MMB - OD a po podnětu ÚMČ Brno - Komín za účelem
Pozn.: Výkresová dokumentace byla vypracována na základě požadavku
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> KVĚTEN 2019
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.4
<br> 1:500
<br>
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 1069-2018
ULICE ABSOLONOVA - MK
<br> DOPRAV...
Absolonova_MIII_navrh_OOP.pdf (PDF 649.5 kB)
ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
VÁŠ DOPIS ČJ.:
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE ČJ.:
<br> SPIS.ZN.:
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> DATUM:
<br> POČET LISTŮ:
<br>
<br>
<br> MMB/0196430/2019/HA
5400/OD/MMB/0065124/2019/5
<br> XXXXXX XXXXX,DiS <.>
XXX XXX XXX
XXX XXX 211
handl.martin@brno.cz
<br>
2019-05-10
004
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní
<br> komunikaci III.třídy,ul.Absolonova,Brno (MČ Komín)
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice Absolonova,místní komunikace III.třídy,Brno,místní úprava provozu na pozemní
<br> komunikaci
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),obdržel
<br> dne 30.4.2018 návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III.třídy <,>
<br> ulice Absolonova,Brno,podaný Statutárním městem Brnem,městskou částí Brno-Komín,se
<br> sídlem Vavřinecká 15,624 00 Brno,formou výkresu č.01.3,s názvem „ZMĚNA DOPRAVNÍHO
<br> ZNAČENÍ“,pod názvem akce „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE ABSOLONOVA - MK“ <,>
<br> zpracovaného společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,s datem listopad 2018 <,>
<br> formát cca 9 A3,měřítko 1:500,č.zakázky 1069-2018,doplněný vyjádřením Policie České
<br> republiky,Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializovaného pracoviště
<br> dopravního inženýrství Brno - město a Brno – venkov,pod č.j.: KRPB-24605-2/ČJ-2019-0600DI-
<br> KOL,ze dne 25.4.2019 <.>
<br>
<br> Č.j.: MMB/0196430/2019/HA
<br> Sp.zn.: 5400/OD/MM...

Načteno

edesky.cz/d/2987244

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz