« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Dražební jednání - Pavel Skopec , 1958 , Praha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební jednání - Pavel Skopec , 1958 , Praha
Č.j.108 EX 02273/05-359
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Plzeň - město,se sídlem Palackého nám <.>
28,301 00 Plzeň,pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce: OS Louny ze
dne 07.03.2005,č.j.Nc 4077/2005-7 kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
platební rozkaz OS Louny ze dne 25.09.2000,č.j.Ro 1301/2000-4 <,>
<br> ve věci
oprávněného:
<br> Okresní stavební bytové družstvo Louny,se sídlem Studentská 2628,Žatec 438 01 <,>
IČ: 00005797 <,>
<br> proti
povinnému:
<br> XXXXX XXXXXX,bytem Minická čp.XXX/čo.X,XXX 00 Praha 8,nar.03.12.1958,za
účasti manželky povinného XXXXXXX XXXXXXXX,bytem Dvořákova XXX <,>
XXX XX Postoloprty,nar.30.3.1961
<br> pro 11 548,98 Kč s příslušenstvím
vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU
<br> I <.>
<br> Nařizuje se další dražba (§ 336m odst.1 o.s.ř.) - elektronická dražba nemovitostí uvedených
v bodě IV <.>,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu
na adrese portálu www.exdrazby.cz
<br> II <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: 29.5.2019 v 12:30 hod
<br> Ukončení dražby: nejdříve 29.5.2019 v 13:15 hod
<br> Dražba se koná i po této době,pokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 o.s.ř.).Bude-li
v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že
dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut
od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje <.>
Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že
dražitelé již nečiní podání a dražba končí <.>
<br> Podání je bráno za učiněné,pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně
potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a taktéž je dražiteli potvrzeno e-mailem <.>
<br>
<br> III <.>
<br> Registrace dražitelů:
Jako dražitel se může elektronické dražby ...

Načteno

edesky.cz/d/2981674

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz