« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Dražební jednání - Jozef Fiĺo , 1961 , Most

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební jednání - Jozef Fiĺo , 1961 , Most
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 9 Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX Bryksova XXX/XX,XXX XX Praha X Tel: +XXX XXX 035 760,fax: +420 257 221 543,E-mail: podatelna@ep9.cz ID XXX.schránky: aungXXn Spisová značka: XXX EX XXXXX/XX - XXX USNESENÍ Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Bryksova XXX/XX,198 00 Praha - Praha 9,pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Okresního soudu v Lounech ze dne 27.06.2008,č.j.9 Nc 4108/2008 - 12,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 21.12.2005,č.j.5 C 322/2005,ve věci oprávněného: Československá obchodní banka a.s <.>,řešení retailových pohledávek,se sídlem Radlická čp.333 / čo.150,Praha 5 - Praha 5 150 57,IČ: 00001350,proti povinnému: XXXXX XXXX,bytem Tř.Budovatelů čp.XXXX / čo.52,Most - Most 434 01,nar.: 03.04.1961,k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 4 149,58 Kč s příslušenstvím: úrok 18,00 % ročně z částky 4 149,58 Kč od 02.11.1998 do zaplacení,náklady předcházejícího řízení 600,00 Kč,jakož i k úhradě nákladů exekuce,vydává toto usnesení o nařízení dražebního jednání - OPAKOVANOU DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU – ELEKTRONICKÁ DRAŽBA.I.Nařizuje se elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu http://www.exdrazby.cz Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 29.5.2019 v 10:00 hodin.Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.Čas ukončení elektronické dražby je stanoven na den 29.5.2019 ve 14:00 hodin.Dražba se však koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění,dále jen „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by...

Načteno

edesky.cz/d/2981672

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz