« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Dražební jednání - Blanka Křivanová , 1952 , Jimlín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební jednání - Blanka Křivanová , 1952 , Jimlín
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle
el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
___________________________________________________________________________________________________________
Za Beránkem 836,podatelna@euk.cz tel: 376310088,376324085
33901 Klatovy www.euk.cz fax: 376310086
<br> Číslo jednací: 120 EX 15260/10-174
v.s.oprávněný: 9100101033
č.j.oprávněný: 9100101033
<br>
<br> U S N E S E N Í
JUDr.XXXXXXX XXXX,LL.M <.>,soudní exekutor,Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836,339
01 Klatovy,pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresní soud v Lounech,č.j.36 EXE
3639/2010 - 11,ze dne 12.07.2010 <,>
proti povinnému: XXXXXX XXXXXXXXX,Zeměchy XX,XXXXX,Jimlín,nar.11.07.1952
na návrh oprávněného: PROFI CREDIT Czech,a.s <.>,Klimentská 1216/46,11000,Praha1,IČ 61860069
pro 25 293,00 Kč s příslušenstvím
<br> vydává
<br>
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br>
<br> I <.>
Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese:
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br>
Zahájení elektronické dražby: dne 29.05.2019 v 11:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání) <.>
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 29.05.2019 v 11:30 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé
činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) -
bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za
to,že dražitelé st...

Načteno

edesky.cz/d/2981671

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz