« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Dražební jednání - Nachtigal Pavel , 1972 , Louny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební jednání - Nachtigal Pavel , 1972 , Louny
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK,JUDr.XXXX XXXXXXX,soudní exekutor
Otakara Březiny XXX/X,XXX XX Jeseník; tel: 584 411 112,581 112 200; IČ: 03372537
DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,www.exekutor-jesenik.cz,ID DS pc9n3t6
<br> č.j.197 EX 90908/11-77
zn.opr.2685610096
<br> Usnesení o nařízení dražebního roku
(dražební vyhláška) – elektronická dražba
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Jeseník,se sídlem Otakara Březiny XXX/X <,>
790 01 Jeseník,pověřený k provedení exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce,vydaného
Okresním soudem v Lounech dne 17.03.2011 č.j.7 EXE 3562/2011-12,podle vykonatelného rozsudku
Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j.61 C 1338/2010-12 ze dne 13.07.2010 <,>
<br> proti povinnému: XXXXXXXXX XXXXX,bytem Palackého č.p.XXXX,Louny,IČ: 62246194,dat.nar.:
11.02.1972
<br> na návrh oprávněného: Intrum Czech,s.r.o <.>,se sídlem Klimentská 1216/46,Praha 1 - Nové Město,IČ:
27221971
<br> k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 145.040,22 Kč
s příslušenstvím a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a
povinnosti povinného uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,r o z h o d l
<br> t a k t o:
<br> I.Nařizuje se elektronická dražba nemovitých věcí uvedených ve výroku II <.>,která se koná
prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br> Datum a čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 11.06.2019 v 11:00 hod <.>,od
tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 11.06.2019 v 11:30 hod.Dražba se však
koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní
řád,v platném znění,dále jen „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik
ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté ...

Načteno

edesky.cz/d/2981668

Meta

Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz