« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Dražební vyhláška - Jan Farkaš, 1957, Šanov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška - Jan Farkaš, 1957, Šanov
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád <,>
k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost
vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br> Exekutorský úřad Plzeň - město Radyňská 9,326 00 Plzeň
S o u d n í e x e k u t o r J U D r.J i t k a W o l f o v á
tel.: 377 449 457,tel.fax: 377 445 742,e-mail:e-podatelna@soudniexekutor.com,ID DS: 8dmg87n
<br>
Číslo jednací: 106 EX 5131/09-263
Číslo jednací opr.:
<br>
U S N E S E N Í
<br>
Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Plzeň - město se sídlem Radyňská X,326 00 Plzeň <,>
pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora k jejímu
provedení č.j.23 Nc 2834/2009-4,ze dne 25.6.2009,které vydal Okresní soud v Rakovníku,kterým byla
nařízena exekuce k návrhu
oprávněného: O2 Czech Republic,a.s <.>,Za Brumlovkou 266/2,14022,Praha 4,IČ 60193336,zast.Mgr <.>
XXXXX XXXXXX,advokát,Vinohrady XXX/XX,XXXXX,Brno
proti povinnému: XXX XXXXXX,Šanov XXX,XXXXX,Šanov,nar.08.12.1957,IČ 15178153
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 555,00 Kč s příslušenstvím
<br> rozhodl na základě § 52 zákona č.120/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů (exekuční řád,dále jen „EŘ“)
<br> t a k t o:
<br>
K prodeji nemovitých věcí povinného postižených exekučním příkazem soudního exekutora číslo 106 EX 5131/09-48 <,>
který nabyl právní moci dnem 29.08.2011 se nařizuje dražební jednání (dražba) a k jeho provedení se vydává tato:
<br>
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
V souladu s ustanovením §...

Načteno

edesky.cz/d/2981667

Meta

Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz