« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Dražební vyhláška - Boris Štrobach, 1962, Bílina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška - Boris Štrobach, 1962, Bílina
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád <,>
k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost
vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br> Exekutorský úřad Plzeň - město Radyňská 9,326 00 Plzeň
S o u d n í e x e k u t o r J U D r.J i t k a W o l f o v á
tel.: 377 449 457,tel.fax: 377 445 742,e-mail:e-podatelna@soudniexekutor.com,ID DS: 8dmg87n
<br>
Číslo jednací: 106 EX 1976/12-135
Číslo jednací opr.: C 215617
<br>
U S N E S E N Í
<br>
Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Plzeň - město se sídlem Radyňská X,326 00 Plzeň <,>
pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora k jejímu
provedení č.j.67 EXE 249/2012-9,ze dne 2.4.2012,které vydal Okresní soud v Teplicích,kterým byla
nařízena exekuce k návrhu
oprávněného: Solidní Finance,uzavřený investiční fond,a.s <.>,Špitálka 8,60200,Brno,IČ 29235871
proti povinnému: XXXXX XXXXXXXX,Fügnerova XXX,XXXXX,Bílina,nar.13.05.1962
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.827,00 Kč s příslušenstvím
<br> rozhodl na základě § 52 zákona č.120/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů (exekuční řád,dále jen „EŘ“)
<br> t a k t o:
<br>
K prodeji nemovitých věcí povinného postižených exekučním příkazem soudního exekutora číslo 106 EX 1976/12-34 <,>
který nabyl právní moci dnem 23.09.2013 se nařizuje dražební jednání (dražba) a k jeho provedení se vydává tato:
<br>
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
V souladu s ustanovením § 336b zák.č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní ř...

Načteno

edesky.cz/d/2981666

Meta

Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz