« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení Veltěže

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení Veltěže
Strana 1 (celkem 2)
<br> *MULNX00X2U31*
*MULNX00X2U31*
<br> Městský úřad Louny
odbor stavebního úřadu
<br> Mírové náměstí 35,440 01 Louny
<br>
Spisová značka: MULN/2927/2019/SU/MK Louny 30.04.2019
Číslo jednací: MULNCJ 32706/2019
Oprávněná
úřední osoba:
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Pod Nemocnicí 2379,Louny
415 621 236
415 621 200
k.matejova@mulouny.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
(oznámeno veřejnou vyhláškou)
<br>
Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Zahradní 2475,440 01 Louny 1 (dále jen "žadatel")
podala dne 11.02.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „oplocení“ na
pozemku parc.č.79/2 v katastrálním území Veltěže <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Městský úřad Louny,odbor stavebního úřadu,oddělení stavebního řádu,jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst.1 písm.c/ zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle
§ 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení,ve kterém upouští od ústního jednání <.>
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
<br>
31.05.2019 <.>
<br> K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.Účastníci řízení
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Louny,odbor stavebního úřadu,oddělení
stavebního řádu,úřední dny pondělí a středa 7:30–17:00 hodin,další dny dle domluvy) <.>
<br> Poučení
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí.Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.Účastníci se mohou před
vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí,popřípadě navrhnout jejich doplnění <.>
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem,o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace,se nepřihlíží.K námitkám,které překračují rozsah a nesplňují požadavky
§ 89 ...

Načteno

edesky.cz/d/2981656

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz