« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Dražební jednání - Aleš Cingroš , 1963 , Lenešice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební jednání - Aleš Cingroš , 1963 , Lenešice
Stránka 1 z 4
<br>
Exekutorský úřad Brno-město,soudní exekutor Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXX
se sídlem Bohunická XXX/XXa,XXX XX Brno
<br> tel.+420 543 255 504,506,www.exekutor-brno.cz,e-mail: exekutor-brno@exekutor-brno.cz,DS: fv5g79t
<br>
<br> č.j.009 EX 475/06-253
<br>
Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXX,soudní exekutor,Exekutorský úřad Brno-město se sídlem Bohunická 728/24a <,>
619 00 Brno,který vede exekuční řízení na základě usnesení Okresní soud Louny,č.j.9 Nc 3816/2006-9,ze dne
11.04.2006,které bylo vydáno na základě návrhu oprávněného a Platební rozkaz č.j.Ro 1948/2004-37,který
vydal Okresní soud Louny dne 05.05.2005 a který se stal pravomocným dne 09.11.2005 k uspokojení pohledávky
<br> oprávněného: ALFA - OMEGA - FINANCE s.r.o <.>,Řeznická 1,60200,Brno - město,IČ 27690202
<br>
proti povinnému: XXXX XXXXXX,Knížete Václava XXX,XXXXX,Lenešice,nar.06.10.1963,IČ 41308701
<br> ve výši 96 312,00 Kč s příslušenstvím,jakož i k náhradě nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů této
exekuce vydává v souladu s ust.§ 52 odst.1 a § 69 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č.99/1963 Sb.<,>
občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.") ve věci exekuce proti povinnému na návrh
oprávněného toto
<br>
usnesení o nařízení dražebního jednání – elektronické dražby
(dražební vyhláška)
<br>
I <.>
<br> Nařizuje se elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu
<br>
www.exdrazby.cz <.>
<br> Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 22.5.2019 v 10:00 hodin.Od tohoto okamžiku
mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 22.5.2019 v 10:30 hodin <.>
<br> Dražba se však koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 o.s.ř.) Bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí
pod...

Načteno

edesky.cz/d/2981654

Meta

Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz