« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Dražební jednání - František Bartošík , 1976 , Hodonín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební jednání - František Bartošík , 1976 , Hodonín
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC <,>
Mgr.XXX XXXXXXX,soudní exekutor
<br> sídlo: Dr.Milady Horákové 496/27,779 00 Olomouc
datová schránka: xkwnbg8,e-mail: podatelna@exekuce.org
telefon: (+420) 775 178 774
bankovní spojení: 4200202203/6800
<br> V Olomouci dne 14.03.2019 Vyhotovil: Mgr.XXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> č.j.: XXXEX XXXX/XX-XXX
pův.sp.zn.: 057EX 7152/08
<br> ev.č.opr.: 3081632319
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXX XXXXXXX,jmenovaný do uvolněného Exekutorského úřadu v obvodu Okresního soudu
v Olomouci rozhodnutím ministra spravedlnosti č.j.MSP-478/2014-OJ-SO/9 ze dne 14.8.2014,po Mgr.Ing.Radimu
Opletalovi,který byl pověřen provedením exekuce usnesením,které vydal Okresní soud v Hodoníně č.j.41Nc
546/2008-7 ze dne 10.10.2008,jímž byla nařízena exekuce dle exekučního titulu,kterým je vykonatelné rozhodnutí:
platební rozkaz,které vydal Okresní soud v Hodoníně pod č.j.6C 1027/2007-21 dne 09.05.2007,pro vymožení
pohledávky oprávněného:
JUDr.XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,IČ 66198500,bytem Bolzanova 1615/1,110 00 Praha-Nové Město,právně
zast.: JUDr.XXXXXX XXXXXXX,advokát,se sídlem Podolská XXX/XXX,XXX XX Praha <,>
<br> proti povinnému:
XXXXXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Masarykovo Nám.53/1,695 01 Hodonín <,>
<br> ve výši: 15.723,- Kč s příslušenstvím a nákladů exekuce,které budou v průběhu řízení stanoveny <,>
<br> r o z h o d l t a k t o :
<br> I.Nařizuje se dražba,která se uskuteční dne 16.05.2019 v 08:30 hodin,elektronicky prostřednictvím aplikace na
internetovém portálu:
<br>
www.okdrazby.cz
<br> Dražba bude ukončena nejdříve dne 16.05.2019 v 09:00 hod.Dražba se však bude konat,dokud dražitelé budou
činit podání.Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání <,>
má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku
učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od
posledního učiněného podání pě...

Načteno

edesky.cz/d/2981647

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz