« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - VV-OOP Podveská 13

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Podveska_13_-_pripojka_vodovodu.pdf (PDF 2.59 MB)
13,0
<br> è.o.11 è.o.13
<br> zábor vozovky 42,0 m
<br> Podveská
Podveská
<br> Èichnova
<br> Èichnova 2
<br> 7,5
8,0
8,5
<br> 7,0
<br> 6 <,>
8
<br> 6,0
6,5
<br> 5,5
5,0
<br> 4,0
4,5
<br> 3,0
<br> 3 <,>
0
<br> 3,0
3,5
<br> 3,5
<br> 2,0
2,5
<br> 2,5
<br> 2,0
<br> 1,5
1,5
<br> 1,0
1,0
<br> 0,5
0,5
<br> A
6b
<br> A
15
<br> A
6b
<br> A
15
<br> C4a
Z2Svìtlo
<br> Z4
d Z4
<br> d
<br> C4
b
<br> Sv
ìtl
<br> o
<br> Z2
<br> 3 <,>
8
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> èíslo schématu :
<br> èíslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.Konèelík Jiøí
<br> PØECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ
<br> BRNO,ul.Podveská è.o.13
Realizace vodovodní pøípojky
<br> Èásteèná uzavírka
<br> 1
<br> è.o.CR/1932
23.4.2019
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> è.j.: MMB /2019 -
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> È.j.: KRPB - / ÈJ-2019-0600DI
<br> Dle §25 zák.è.13/1997 Sb <.>
§77 zák.è.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost souhlasu je 1 XXX XXX dne vystavení <.>
<br>
<br> VYPRACOVAL : Belcredi Vlèek Martin
<br> -stavba zajistí ohrazení výkopu
<br> pøenosné SDZ :
stávající SDZ :
stávající SDZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda znaèení ve schématu /barva popisu :
<br> A15
<br> zábor vozovky :
výkop :
<br> voda
<br>
Stránka 1
<br> 2019-05-09T15:06:00+0200
Ing.XXXXXX XXXX aXdXXXXfXXXXfXXcXXXXXcXXeXXXcbXXXaaXdXeX
Signex_-_Podveska_13.pdf (PDF 221.2 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0172164/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0172164/2019 Ing.Lang /542174217 9.5.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-96653-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 24.4.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravy provozu
<br>
na místní pozemní komunikaci Podveská podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení <,>
<br>
z důvodu realizace přípojky vodovodu před objektem Podveská 13 <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 15.5.– 30.6.2019.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních
<br> zaříz...

Načteno

edesky.cz/d/2979314

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz