« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Zápis č.06 ze dne 29.04.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Zápis č.06
ze zasedání zastupitelstva obce Holohlavy dne 29.04.2019
v zasedací místnosti OÚ Holohlavy
Přítomni: Zuzana Černá,Mgr.XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX,XXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX <,>
XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
od XX.XX hodin od bodu jednání č.9 - Ing.XXXX XXXXXXX <,>
Omluveni: XXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX
Návrhová komise: XXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXXXX,Zuzana Černá
Zapisovatel: Mgr.XXXXX XXXXX
Program: X.Zahájení a schválení návrhové komise,ověřovatelů,zapisovatele a
<br> programu jednání
<br> 2.Schválení Závěrečného účtu obce Holohlavy za rok 2018
3.Schválení delegáta na Valnou hromadu společnosti VAK HK a.s <.>
4.Schválení Smlouvy na bezúplatný převod vlastnického práva na pozemky
<br> parc.č.496/5,496/7,496/8 a 516 v k.ú.Holohlavy
5.Schválení Kupní smlouvy na pozemek č.536 u Hasičské zbrojnice
6.Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene
<br> 7.Schválení Smlouvy o výkonu technického dozoru a autorského dozoru
<br> stavby „Sportovní park U Svatých“
8.Schválení Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro realizaci
<br> projektu „Náves Holohlavy“
9.Stížnost občanů – výměna plotu v parku
10.Gratulace seniorům - XXXXXXX
XX.Rozpočtové opatření č.X
XX.Informace
13.Diskuse
14.Usnesení
15.Závěr
1.Jednání zahájil starosta a přivítal přítomné zastupitele.Dále konstatoval,že je přítomno
7 členů,jednání je tedy usnášení schopné.K zápisu  posledního jednání nebyly vzneseny
žádné připomínky.Návrhová komise,volební komise,ověřovatelé a zapisovatel byli
schváleni všemi hlasy ve výše uvedeném složení.Starosta přednesl návrh programu
Pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdrželo se 0 hlasů
2.Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy nezávislých
<br> auditorů o výsledku přezkoumávání hospodaření obce za rok 2018 se závěrem
<br> „bez výhrad“
<br> Pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdrželo se 0 hlasů
3.Zastupitelstvo obce zvolilo starostu obce Holohlavy XXXX XXXXXX Malínského delegátem
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/2976653

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz