« Najít podobné dokumenty

Obec Obecnice - Veřejná vyhláška – Rozhodnutí „Splašková kanalizace Obecnice -V. etapa“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Obecnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška – Rozhodnutí
STSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM Odborživotního prostředí
<br> Váš dopis: 08.03.2019
<br> Spisová značka: SZ MěÚPB 25481/2019/02P/Mrk
<br> Číslo jednací: MeUPB 48451 /2019
<br> Datum: 10.05.2019
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> E-mail: hana.mrkackova©pribram.eu
<br> Telefon: 318 402 484
<br> I 2491 <.>,VEŘEJ NA VYH LAŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část
<br> Městský úřad Příbram.Odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle 5 104 odst.2 písm.o) ve spojení s 5 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodni zákon"),a speciální stavební úřad příslušný podle 5 15 odst.5 vodního zákona a g 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),a místně příslušný správní orgán podle 5 11 odst.1 písm.a) a b) zákona č.500/2004 Sb.<.> správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),ve správním řízení posoudil žádost ovydání stavebního povolení,kterou dne 08.03.2019 podala
<br> obec Obecnice,IČO 00242918,Obecnice 159,262 21 Obecnice (dále jen "žadatel" nebo "stavebník"),a na základě tohoto posouzení:
<br> |.Podle 5 15 odst.1 vodního zákona a 5 115 stavebního zákona vydává stavební povolení
<br> ke stavbě vodního díla: „Splašková kanalizace Obecnice V.etapa“
<br> (dále jen "stavba") <.>
<br> Údaje o místu předmětu rozhodnutí
<br> Název kraje Středočeský
<br> Název obce Obecnice
<br> Parcelničísla dle evidence KN (druh parc.č.262/1 (orná půda),parc.č.276/1 (orná pozemku) a název KÚ půda),parc.č.276/3 (ostatní plocha),parc.č.281
<br> (orná půda),parc.č.289 (orná půda),parc.č.963/1 (ostatní plocha),parc.č.963/2 (ostatní plocha),parc.č.965 (ostatní plocha),parc.č.970/6 (ostatní plocha),parc.č.996/12 (ostatní plocha),parc.č.996/14 (ostatní plocha),parc.č.996/15 (ostatní plocha) v katastrálním území Obecnice,parc.č.314/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Obecnice v B...

Načteno

edesky.cz/d/2976462

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Obecnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz