« Najít podobné dokumenty

Obec Orel - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Orel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Porovndni viech poloZek vipodtu ceny pro vodn6 a stodn6 podle cenovfch piedpisri pro vddn6 a stodn6 Z.kalend6ini rokr 2018,DPH 'l5.0 % DIl6l odb66tel6kd porovn6nl ceny 1.Pfljemc€ vodn6ho a stocneho plev6:nd oke6 Chrudim 2.Provozovatel uv€dony v povolenik provozovdni Pr6vnickd ogoba Obchodni spoleCnost Sldlol ldentiilkaant Cislo: Statutarnl organ: 3.Vlastnlcl pldtce DPH Vod6.enske spoleCnosl Chrudim,a.s.Novomdstskd 626 53728 Chrudim 27484211 Novomdstska 626 53728 Chrudim 27484211 Ing.XXXXX XXXXX,pledseda pledstavenstva Pdvnicke osoba plXtce DPH Obchodnl spoleCnosl Voddrenskd spolednosl Chrudim,a.s.Sldlo: ldentilikadnl dislo: Ing.XXXXX XXXXX,pledseda pledstavenXtva Slalddrnl orgenl Prdvnicke osoba Obchodnl spoleCnost Obec Hrochiv Tynec Sidlo: Smetanova 25 4.ICPE souvlselfcls cenou dlo povolenl k provozovdnl 5302"637084-481 71 590 -211-27 48421 'l 5302-639303*481 71 5S0 "1t3-27 4A421 1 5302-639303-481 71 590 -2t 1 -27 4A421 1 5302-639303-481 71 590-3t 1 -27 48421 1 5302,63S303-48171 590-41 1 -27 48421 1 5302-6393S7-481 71 590,3t 1 -27 4A42 1 1 5302-782629"481 71 590-3t 1 -27 48421 1 5304-601 s94,48'1 71 5S0 -311-27 48421 1 5304-6387 31 -481 71 590 -1 t2-27 484211 5304-638731 -4817'l 5S0-3t 1 "27 48421 1 5304-638731 -4817 1 5S04 | 1 "27 48421 1 5304-639575-48171 590-1 t2-27 48421 1 5304-6482SS-002701 56-3t 1 -27 4A421 1 5304"648299-00270 1 56-4 | 1 -27 48421 I 5304-653799-481 7 1 590,1 t2-27 4A421 1 5304-653799-481 71 590 -2t 1 -27 48421 1 5304-653799-48't 71 590 -3t 1 -27 48421 1 5304-653799-4Bl 71 5S0 -4 r 1 -27 48421 1 5304-654299-481 71 590 -114-27 484211 5304-654299"481 7.1 590-2t 1 -27 48421 1 5304-654299-481 71 590 -3h -27 4842't 1 5304-654299-48 1 71 5904 I 1 -27 48421 1 5304-6661 65-48 1 71 590-2t 1,27 4A421 1 5304-687847,00270423-3t 1 -27 4A421 1 5304-689254-481 7 1 590,1 | 5-27 48421 I 5304,689254-481 71 590-3t 1 -27 48421 I 5304-689262-481 71 59G.2t 1 -27 4A421 I 5304-706302-481 71 59G2t 1 -27 48421 1 5304-71 20B6"4 81 71 59G.311 -27 484211 $n4 -7 I 209 4...

Načteno

edesky.cz/d/2971646

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Orel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz