« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Pěna - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - MZE - LESNÍ ZÁKON (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Pěna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY [0,24 MB]
Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst.2 písm.a) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) <,>
vydává s odkazem na ustanovení § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů,následující
<br>
opatření obecné povahy:
<br> 1.Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst.2 písm.a) lesního zákona nařizuje
vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea
spec.) a borovice (Pinus spec.)
<br> a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých <,>
b) zpracování těžeb nahodilých,vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření <.>
<br>
2.Nařízení uvedené v odstavci 1.se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy
v jejich ochranných pásmech,a dále na těžby mimořádné <.>
<br> 3.Nařízení uvedené v odstavci 1 písm.a) platí do 31.prosince 2017,nařízení uvedené
v odstavci 1 písm.b) platí do 31.března 2018 <.>
<br> 4.Toto opatření obecné povahy je závazné ode dne nabytí jeho účinnosti <.>
<br>
Návrh odůvodnění:
Nepříznivé klimatické podmínky,zejména dlouhodobý srážkový deficit,přivodily oslabení
vitality a odolnosti zvláště jehličnatých lesních porostů prakticky na celém území České
republiky.To má za následek přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů (podkorního
hmyzu),které v některých krajích dosáhlo již kalamitního stavu.Část území České republiky
byla navíc před nedávnem postižena větrnou smrští,která má rovněž za následek rozsáhlé
kalamitní poškození lesních porostů <.>
<br> Ad 1)
Rozsah přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů a větrná kalamita jsou mimořádnými
okolnostmi,resp.nepředvídanými škodami ve smyslu ustanovení § 32 odst.2 lesního
zákona.Za takové situace je orgán státní správy lesů oprá...

Načteno

edesky.cz/d/2970506

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Pěna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz