« Najít podobné dokumenty

Obec Vysoká - Usnesení č.2 ZO ze dne 24.4.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vysoká.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č.2 ZO ze dne 24.4.2019
Www ' "ele-: 2
<br> Zastupitelstva obce Vysoká ze „dne 24.4.2019:
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje: l.Rozbor hospodaření k 3 l.3.2019“ dle přílohy
<br> 2.Úpravu rozpočtu číslo 3 dle přílohy
<br> 3.Zastupitelstvo obce Vysoká schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřská školy Vysoká 0.Mělník za rok 2018 V plném jejím rozsahu tj.Rozvaha,Výkaz zisku a ztrát ( výsledovka ),Příloha,a Zpráva o inventarizaci majetku,neboť zjistilo,Že sehvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle zákona o účetnictví v platném znění,věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a Finanční situace účetní jednotky.hlasování členů ZO Vysoká :
<br> M.Bímová B.Štolba V.Dvořák M.Purš M.Brázda P.Capka J„ Jindráček L,Dittrtová B.Maryšková
<br> ano X X X X X X
<br> ne \ X X X _
<br> zdržel se \
<br> l \ Hospodářský výsledek Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník ve výši 87 925,54 Kč a zároveň souhlasí s ředitelem školy navrženým převodem do fondů takto: do fondu rezervního ze zlepšeného hospodářského výsledku se přidělí 47 925,54 Kč a do fondu odměn 40 000 Kč
<br> :“
<br>.“
<br> Nákup pozemku p.č.366/3 v k.ú.Střednice o výměře 62 m2 a parcely 367/4 v k.ú.Střednice o výměře 1069m2.Celkem plocha pod ČOV jel 1311112 Cena za m2 je 350 Kč a ukládá starostce uzavřít Kupní smlouvu s majiteli pozemků Ing.Lenkou Kučerovou,Lukášem Kučerou a Davidem Kučerou bytem Střednice č.p.9.Cena za pozemek 395 850 Kč.Náklady řízení hradí kupující <.>
<br> 6.Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ( služebnosti) a o právu provést stavbu č.lV-12-60243'l3/VB/01.Budoucím oprávněným je ČEZ Distribuce,a.s.se sídlem Teplická 874/8,Děčín IV — Podmokly.Důvodem je vybudování zemního kabelového vedeníNN na p.č.556/l v k.ú.Bosyně <.>
<br> 7.Dodatek č.10 ke Smlouvě na zajištění pravidelní městské dopravy osob ( linka PID 474) uzavřené mezi firmou ČSAD Střední Čechy,a.s.se sídlem U Přístavu 811,Brandýs n/L.Předpokládaný doplatek pro obec Vysokou bude ve výši 36 857,...

Načteno

edesky.cz/d/2950037

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vysoká      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz