« Najít podobné dokumenty

Obec Mělnické Vtelno - NABÍDKA POZEMKŮ (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mělnické Vtelno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SCAN0027[2].pdf [0,77 MB]
VEŘEJNÁ _NABínKA POZUEMKÚ URČENÝCH K PŘEVODU OPRÁVNÉNÝM osongxM A 'PRAVNIMO foSTUPgUM 'PolDLE' ZAKONA č.229f1991 sa <.>,v UPLNEM ZNENÍ (ZAKON o PUDE),UVEREJNENA STATNIM POZEMKOVYM URADEM DNE 3.3.2017
<br> 1) Oprávněné osoby a právní nástupci žádají písemně o nabízené pozemky a současně dokládají
<br> 2)
<br> 3)
<br> své nároky na místně příslušném Krajském pozemkovém úřadu (KPÚ) nebo pobočce KPÚ,které pozemek nabízí.Lze tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od zveřejnění nabídky na úřední desce obecního úřadu.Podle ustanovení % lla odst.7 zákona o půdě žádost o nabídnutý pozemek musQýt doručena na určenou adresu včas a musí mít písemnou formu.Jinak je neplatná.Adresa pro doručení (tj.určená adresa) je uvedena na seznamu pozemků vyvěšeném na úřední desce obce.Kompletní seznam doručovacích adres je zveřejněn na webových stránkách SPÚ (http:ffspucrcz).U žádostí doručených pomocí datové schránky mohou být na iedné žádosti uvedeny pouze pozemky,které maií shodnou doručovací adresu.Pokud žadatel žádá o pozemky,které mají jinou doručovací adresu,musí do datové schránky SPÚ zaslat více žádostí tak,aby byla Splněná podmínka uvedená vpředchozí větě.Vnabídce pozemků vyhlášené na úřední desce obecního úřadu dne 3.3.2017 musí být žádosti doručeny do 3.4.2017 do 17.00 hodin.Tato mezní lhůta se týká i žádostí podaných faxem nebo v elektronické podobě <.>
<br> a) K žádosti učiněné faxem nebo v elektronické podobě nelze přihlížet v případě,že nebude nejpozději do 3 pracovních dnů po uvedené mezní lhůtě doplněna doručením originálu žádostí v pÍSemné formě na určenou adresu.Originál žádostí musí být shodného znění a s vlastnoručním podpisem žadatele nebo jeho zástupce.Zástupce žadatele dokládá současně originál plné moci s úředně potvrzeným podpisem nebo její úředně ověřenou kopii.V případě,kdy plná moc nebyla doručena faxem nebo v elektronické podobě do uvedené mezní lhůty nebo v případě,že originál plné moci nebo její úředně ověřená kopie nebudou doloženy současně s originálem ...

Načteno

edesky.cz/d/2920687

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mělnické Vtelno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz