« Najít podobné dokumenty

Obec Sedletín - Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Sedletín č. 3/2019 konaného dne 17. 4…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedletín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

souhrn.jpeg
Souhrn schvéleny’ch usnesem’ ze zaseda’m’ zastupitelstva
obce Sedletl'n E.3/2019 konaného
<br> o Usneseni 23/03/ 2019/20 - Zastupitelstvo obce schvélilo upravenv program jednéni
Usnesenf bylo prijato 7 h|asy,proti 0,zdrielo se 0
<br> I Usnesem’ 24/03/2019/20 — Zastupitelstvo obce voli Zdefika Matouika a Luboée
Stafika ovéFovateli zépisu ze zasedénl’ Zastupitelstva obce 3/2019
Usnesem’ bylo pfijato 7 h|asy,proti 0,zdrielo se 0
<br> - Usnesenl’ 25/03/2019/20 Zastupitelstvo obce schva’lilo zémér prodeje (:a’sti pozemku
('2.parc 863/31 v K0 Sedletl'n
Usnesenl’ bylo prijato 7 hlasy,proti 0,zdrielo se 0
<br> - Usnesenl’ 26/03/2019/20 — Zastupitelstvo obce schvélilo zémér pronéjmu ml'stnosti
v budové bWalé Z§
Usnesem’ bylo pFijato 7 h|asy,proti 0,zdrielo se 0
<br> o Usnesenl’ 27/03/2019/20 — Zastupitelstvo obce schvélilo na’kup knih
Usnesenr’ bylo prijato 7 h|asy,proti 0,zdrielo se 0
<br> - Usnesenl’ 28/03/2019/20 — Zastupitelstvo obce bylo sezna’meno s rozpoétoni
opatFem’mi E.1
Usneseni bylo pFijato 7 hIasy,proti 0,2dr2e|o se 0
<br> o Usnesenl’ 29/03/2019/20 — Zastupitelstvo obce schvélilo prodej stavebniho pozemku
E.parc.70/19 v KU Veselé
Usneseni bylo pFijato 7 h|asy,proti 0,zdrielo 5e 0
<br> - Usnesenl’ 30/03/2019/20 — Zastupitelstvo obce schvélilo zFI’zeni vécného bremena
pro vedem’ de§t’ové kanalizace na pozemku ('2.parc.70/22 v KU Vesela’
Usneseni bylo prijato 7 h|asy,proti 0,zdrielo se 0
<br> c Usneseni 31/03/2019/20 — Zastupitelstvo obce schvélilo prodej pozemku é.parc <.>
23/4 a 25/5 v KL’J Veselé
Usnesenl’ bylo prijato 7 h|asy,proti 0,zdrielo se 0
<br> I Usnesem’ 32/03/2019/20 — Zastupitelstvo obce schvélilo provoznl’ Fa’d vicedéelového
hFiEté
Usnesenl’ bylo prijato 7 h|asy,proti 0,zdrielo se 0
<br> - Usnesenl' 33/03/2019/20 — Zastupitelstvo obce projednalo zaji§téni péleni Earodéjnic
Usnesem’ bylo prijato 7 h|asy,proti 0,zdrielo se 0
<br> - Usnesem’ 34/03/2019/20 — Zastupitelstvo obce bylo seznémeno se zprévou
finanéniho Wboru o kontrole L'Iéetnl'ch dokladfl
<b...

Načteno

edesky.cz/d/2918275

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedletín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz