« Najít podobné dokumenty

Město Rosice - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha rozhodnutí MR-S 16170-18-OSU - OP ČOV.pdf
amu \ \ _ \ \“ \\ _ f,! f 1 \ \ “* __ \ _“ ll „— >_\\ \ sat/:s will * \\ f\__\/ _ ; _ fx.<.> / ] sta/z a>»\_\\ „* //' \ _,_ _ * \ v'““<\íns/a,A \ + _______\_j___ + + C + )( + \ " \\ __\__\_ __,_!,na/z,\ \ \\ * *'\_\___ _ _ _ _ \ s \“ ___ sov/u *“ / * \ " L *_*\—\\__ ____ \ / W; \.\\ ______ _ ____\_ _/ / \ ' \ \\\\__ f _/ \ \__ SOI/37 ) i __ Šssm <.>,<.> _mglo _ / \ \ \_________ „„ A _ "*'*'*\7—4_ __ \ \,/' __ ________ _ \\\_____________ ODTOK z Čov „„ „m,\ ______,\_\___ __ _ *'>— ___ ___i'ff po SN m,Dum calk.41.95.91 m j„___\___ \\ —\_\___ čov—ŠSG DN aso—zam z.oz “* —»___ _ _ _ _ 8 \\" _ _ _ __ Sea—Sw DN zbo-msm 2,0: gm _ _ _ _______ mu a *= _591-396 DN 253—er“ 12.4! A f,__ \__ »_____ __ _ % šss—š'95=—_ _DN zao—zmaru 14.71 / W„ _ __\_ __ — _ „ \.*.—\ ___ TFWWW_\__ Š95+vo DN 230 mnm A.cz + + \ + sa/s ) * \\ _ _ 501/34 \ — _ _ _ \ _ LEGENDA- _ i _ suvuzc! snž \ _ ___\_ __ _ _ _ “__ ___ *= ______ __ / ————— EL VEDENÍ VN — NADZEMNI * — _ so:/24 * *\ ___ * ——\_ —_ —- —— EL.vecem NN - mmm! san “* + _,\_ \ v _ _ __ _ \_____ _ — _ a.<.> VEDENI VN - PDDZEMNI '\"** \\v __ _ sov/25 __ u _ _ „„,\ __ \ __ ROZVOD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENI — FDDZEMNI * \ Wl \\! “* \ _ _ \ _ % \ \ „\ _ VŠ — ŠDĚLOVACŠ VEDENI _ NADZEMN|\_ \ ___h *** ___ *— “ \ KANÁL.ČTO KA E * —\<;T smovm omcxé VEDENI - PDDZ\EMNI »\„,;/ *\—»—___ _ __ __ Sal/25 *= \ _ “"/52 _ \ \ -\\\\SIL PLYNOVOD * ' _ WS._ // *=— __ *\— \ _ “» PP - ID,DN 250; colk.44.33.00 na \ _ V \ —\\ * — __ \ ; \ 54—59.\ DN zao—33mm uz \ NNO“ mmm „,_ _ m _ _ \?,\ \ ———W _ * == __ * * _ "_ * *.\ ———— vo _ IPRIPNKA * * + " „,I—W OBTQK do Cgae,AC! RAD 4 „- “ŠŠŠ www + „a 'jf——\_ _ * _ Í__ \ _ „míň SDR n.\a \mu,celk.al.51,51 m ___ Dům“ "“na" PR'PQM \ _ _ —\\___ _ “x_PF SN aořqN 150; celk akeq m * _ \ \ __ _ 0551“ch mc: pRchoKLADANA (NEZAMERENO) _ *“ — * \ _ \\ “ / \ \ HRANGCE POZ Ků k dor/zs \ __ \; _ \\ \ _ ? _ __ "W — _ \ \ x _ _ _ \ LAMPA VEREJNEHQ OSVĚTLENÍ \ __ \ _: \ \ _ __ \ * %? swat DOPRAVNÍ ZMCENÁ \ \,<.> _ _ _
<br> a ULICNÍ VPUST._ \0 mm nwm:...
18-16170.pdf
*MURSX00QBNVD*
MURSX00QBNVD
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE
Odbor stavební úřad
<br> Palackého nám.13,665 01 Rosice
<br> pracoviště Žerotínovo nám.1,Rosice
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> SPIS.ZN.<.> : MR-S 16170-18-OSU
<br> Č.J.: MR-C 6601/19-OSU
<br>
<br> DLE ROZDĚLOVNÍKU
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> ID DS:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br>
<br> bouska@mesto.rosice.cz
<br> 6abbzec
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM: 25.04.2019
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Odbor stavební úřad Městského úřadu Rosice,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona
<br> žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu,kterou dne 07.12.2018 podala a následně doplnila:
<br> Obec Lesní Hluboké,IČO 00637190,Lesní Hluboké 46,664 83 Lesní Hluboké <,>
<br> kterou zastupuje XXXXXX - projekt invest,s.r.o <.>,IČO 04901916,Počítky 18,591 01 Počítky
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
I.Vydává podle § 83 odst.1 a 92 odst.1 stavebního zákona a § 13 vyhlášky č.503/2006 Sb.<,>
o podrobnější úpravě územního řízení,veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
<br> r o z h o d n u t í o o c h r a n n é m p á s m u s t a v b y
<br> ČOV Lesní Hluboké
<br>
na pozemcích parc.č.89/1 (ostatní plocha),parc.č.106/16 (ostatní plocha),parc.č.510/1 (ostatní
<br> plocha),parc.č.514/2 (ovocný sad) a parc.č.547 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Lesní
<br> Hluboké <.>
<br> Pásmo hygienické ochrany je navrženo v okruhu 25 m od středu ČOV a vyznačeno v ověřeném situačním
<br> výkresu v měřítku M 1:500.V ochranném pásmu je zakázáno budování objektů pro individuální rekreaci <,>
<br> sport a trvalé bydlení uvnitř ochranného pásma.Doba platnosti ochranného pásma se stanovuje po dobu
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/2915151

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz