« Najít podobné dokumenty

Obec Brod nad Tichou - Návrh Závěrečného účtu za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Brod nad Tichou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
OBEC BROD NAD TICHOU
<br> Brod nad Tichou 96,348 15 Planá,IČO: 00573 787,tel.3 74 798 459 www.brodnadtichau.cz,ban.účet : 7423401 / 0100,br0dnadtichau©seznam.cz
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje Ekonomický odbor Oddělení rozpočtu a financování
<br> Škroupova 18
<br> 306 13 Plzeň
<br> Vaše značka! dne Naše značka Vyřizuje,Brod nad Tichou,dne PK-EK/144f 19 35/2019 PEŠELOVA 5.2.2019
<br> Věc: Finanční vypořádáním státním rwačtem za rok 2018,sta'tníggvěrečnjž účet za rok 2018
<br> Zasílám vyplněné dokumenty k fmančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 <.>
<br> Přílohy:
<br> Komentář k fmančnímu vypořádání za rok 2018 a tabulka —příloha č.7 —část A Negativní tabulky č.1b),příloha VZZ,příloha 7-část B <.>
<br> S pozdravem Pešelová Vladislava-účetní obce <.>
<br> /.J „„
<br> f „ 4 / v _,„ ÁM.<.> 437“ 7%55 \Á'Úffl/l
<br> OBEC:BROD NAD TICHOU ADRESA:Brod nad Tichou čp.96,348 15 Planá
<br> IČO:00573787
<br> KOMENTÁŘ |< FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2018:
<br> Poskytnutí dotace na volby prezidenta České republiky v roce 2018 účelový znak 98008,dopis ze dne B.Iedna 2018 —PK-EK/112/18,dotace ve výši 22 530,-Kč byla spotřebována celá bezezbytku,vratka je o Kč,VYUŽITÁ ČÁSTKA 22 530,-Kč <.>
<br> - Poskytnutí dotace na volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí 2018 účelový znak 98187,dopis ze dne 24.1áří 2018 PK—EK/3351/18,dotace ve výši 30 000,-Kč byla spotřebována celá bezezbytku,vratka je o Kč,VYUŽITÁ ČÁSTKA 30 000,-Kč <.>
<br> žÁoosr o DOFINANCOVÁNÍ ZA ROK 2018
<br> Žádáme o doplatek přečerpaných výdajů podle účelových znaků (zdůvodnění):
<br> úz 98008 výše 22 530,- Kč,SPOTŘEBOVÁNO: 22 530,— Kč,VRATKA 0 Kč úz 98187 výše 30 000,-Kč,$POTŘEBOVÁNO :30 000,-Kč,vratka 0 Kč Kč
<br> Celkem 52 530,-Kč-vratka 0 Kč
<br> Komentář-Finanční vypořádání
<br> V Brodě nad Tichou dne :4.2.2019
<br> !
<br> vyhotovil,podpis,razítko :Pešelová Vladislava-účetníobce Žádá-) % 1,7%le
<br> telz374 798 459,e-mai|: brodnadtichou©seznam.cz
<br> starosta obce :Erik Mára
<br> Komentá...
zde ke stažení
KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBOR ekonomem
<br> QDDĚLENI PREZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ oecí A KONTROLY Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: PK-EK/2439/18
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Brod nad Tichou,ICO: 00573787 za rok 2018
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 21.02.2019
<br> na základě zákona 0.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hOSpodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: OÚ Brod nad Tichou Brod nad Tichou ?,348 15 Planá u Mariánských Lázní
<br> Přezkoumané období: 1.1.2018 — 31.12.2018
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Vendula Kotvanová - kontrolorky:
<br> — lng.XXXXXXX XXXXXXX Bočanová
<br> Při přezkoumání byli přítomni: — XXXX XXXX - starosta obce - Vladislava Pešelová - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hOSpodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu zveřejněn od 29.11.2017 do 19.12.2017 Rozpočtová Opatření č.1 — 8 Schválený rozpočet schválen ZO dne 20.12.2017 jako přebytkový Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021 schválen dne 21.12.2018 Závěrečný účet schváien 20 dne 23.5.2018 Bankovní výpisy bankovni výpisy ČNB,KB a ČSOB Faktury vydané faktury od č.1 do č.27,přijaté faktury od č.1 do č.209 inventurní soupisy majetku a inventarizace za rok 2018 závazků Kniha došlých faktur za kontrolované Období Pokladní doklady příjmové pokladní doklady od č.1 do č.286 výdajové pokladní doklady od č.1 do č.302 Příloha rozvahy sestavená k 31.12.2018 Rozvaha sestavená k 31.12.2018 Výkaz pro hodnocení plnění sestavený k 31.12.2018 rozpočtu Výkaz zisku a...
zde ke stažení
Analytická rozvaha
<br> Datum 05.02.201 9
<br> Strana 1 Roční obrat Měsíční obrat
<br> SU Poč.stav MD D Zůstatek
<br> 013.0010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 013 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 018 0010 6053600 0,00 0.00 0.00 0.00 6053600 013 8053600 0,00 0.00 0,00 0,00 0053000 019 0010 32670000 0,00 0,00 0,00 0,00 32670000 019 32670000 0,00 0,00 0,00 0,00 32670000 021 0001 833699000 0,00 0,00 0,00 0,00 833699000 021 0002 121835200 0.00 0.00 0,00 0,00 121835200 021 0003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 021 0004 82881400 0,00 0,00 0,00 000 82881400 021 0005 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 021 0006 106424329 3824000 000 0,00 0,00 110248329 021 0010 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 021 1 144839909 3824000 0,00 0,00 0,00 1 148663909 022 0040 90026609 0,00 9198909 000 0,00 80827600 022 90026609 0,00 9198909 000 0,00 80827600 028 0010 126627604 3061000 7138306 000 5968.90 122550308 028 126627604 3061000 7138306 0,00 5968.90 122550308 031 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 031 0002 1107381 „83 0,00 0,00 0,00 0,00 1107381,83 031 0003 1071319.14 -1 168,79 76,41 0,00 76,41 107007304 031 0004 401537 0,00 0,00 0,00 0,00 4015.77 031 0005 79184002 10091,82 56,60 0,00 0,00 80187614 031 0020 73062307 0,00 0,00 0,00 000 73062307 031 0088 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 031 3705181.33 892303 133,01 0,00 76,41 3713971 „35 030 0010 0,00 1239000 1239000 000 0,00 0,00 036 0,00 1239000 1239000 000 0,00 0,00 041 0010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 042 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 042 0002 25354000 106 13,30 000 0,00 0,00 132495300 042 0003 2541000 0,00 2541000 0,00 2541000 0,00 042 0004 1210000 000 1210000 0,00 1210000 0,00
<br> Analytická rozvaha
<br> Datum 05.02.201 9
<br> Strana 2 Roční obrat Měsíční obrat
<br> SU Poč.stav MD D MD D Zůstatek
<br> 042 29705000 106541300 3751000 0,00 3751000 132495300 069 0010 14800000 0.00 0.00 0.00 0,00 14800000 069 14800000 0.00 0.00 0,00 000 14800000 078 0010 0053600 0,00 0,00 0.00 0.00 0053600 078 0053600 000 0.00 0,00 0,00 0...
zde ke stažení
%
<br> Opis osnovy
<br> Datum 31.01.2019
<br> _ f “ ! Strana 1 M )ggaw Skot <.>
<br> SU AU Kap Po! XXXX Uz Org ZP
<br> XXX XXXXX XXXX XXXX XXXXX 0000 000 Software 0,00 018 00100 0000 0000 00000 0000 000 Drobný dlohod.nehmotný majete 60 536,00 019 00100 0000 0000 00000 0000 000 ostatní dlouhodobý nehmmai—úz 326 700,00 021 00000 0000 0000 00000 0000 000 STAVBY-bytové domyabyt.je 0336 990,60 021 00000 0000 0000 00000 0000 000 STAVBY-budovy pro službu.oby 1218 352,00 021 00000 0000 0000 00000 0000 000 STAVBY-jiné nebyt.domy 0,00 021 00000 0000 0000 00000 0000 000 STAVBY-komunikaceaveřeíné 828 814,00 021 00000 0000 0000 00000 0000 000 STAVBY-jinéin2.sitě 0.00 021 00000 0000 0000 00000 0000 000 STAVBY- ostatni stavby 1102 483,29 021 00100 0000 0000 00000 0000 000 Stavby 0.00 022 00400 0000 0000 00000 0000 000 Samostatné movité věciasoubo 808 276.60 028 001-00 0000 0000 00000 0000 000 Drobný dlouhodobý hmotný majet 1225 503,68 031 00000 0000 0000 00000 0000 000 POZEMKY-stavebni pozemek 0.00 031 00000 0000 0000 00000 0000 000 POZEMKY-lesni pozemek 110? 381.83 031 00000 0000 0000 00000 0000 000 POZEMKY-zahrady.travnatéa 1070 073.94 031 00000 0000 0000 00000 0000 000 POZEMKY-zastavěná plocha 4015,77 031 00000 0000 0000 00000 0000 000 POZEMKY-oslatnlpiochy 801876,14 031 00200 0000 0000 00000 0000 000 POZEMKYSVĚCNÝM BŘEMENEM 730 623,67 031 00800 0000 0000 00000 0000 000 Přecenéní reálnou hodnotou 0.00 036 00100 0000 0000 00000 0000 000 reálná hodnota prodej pozemku 0.00 041 00100 0000 0000 00000 0000 000 TECHNiCKÉ ZHODNOCENÍ ÚZEM 0,00 042 00000 0000 0000 00000 0000 000 Nedokončený maj.č.p.? zateple 0.00 042 00000 0000 0000 00000 0000 000 NEDOKONČENÁINVEST1CE-ČO 1324 953,60 042 00000 0000 0000 00000 0000 000 Nedokončenéinvestice-hřib“ 0.00 042 00000 0000 0000 00000 0000 000 Nedokončené investiw-hfiště 0.00 069 00100 0000 0000 00000 0000 000 Ostatní dlouhodobý fmančnl ma 148 000.00 073 00100 0000 0000 00000 0000 000 Oprávkykdlouhodob.nehmotném -60 536,00 079 00000 0000 0000 00...
zde ke stažení
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Brod nad Tichou 1z00573787IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Brod nad TichouNázev:
<br> Sídlo: Brod nad Tichou 96,348 15 Planá u M
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> obec
<br> veřejná správa
<br> 00573787Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 05.02.2019 10:45:34
<br> 132.- zásoby
018.- drobný dlouhodobý majetek nehmotný v pořizovací ceně od 3 tis do 60 tis <.>
028.- drobný dlouhodobý majetek hmotný v pořizovací ceně od 3 tis do 40 tis <.>
019.dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech <.>
<br> Změny způsobů oceňování : NENASTALY
<br> Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám,prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví <,>
především č.410/2009 Sb s účinností od 1.1.2010
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení
činnosti
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Brod nad Tichou 2z00573787IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9...
zde ke stažení
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Brod nad Tichou 3z00573787IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 31 652,10 0,00 26 927,32 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.48 263,30 0,00 42 704,32 0,00
<br> 36.549 31 957,60 0,00 23 084,80 0,00
<br> 35.558 30 610,30 0,00 52 365,00 0,00
<br> 34.557 1 558,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 12 446,60 0,00 233 700,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 4 820,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 314 297,00 0,00 297 617,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 12 100,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 66 784,00 0,00 40 172,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 3 500,00 0,00 4 000,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 8 676,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 30 160,00 0,00 26 250,00 0,00
<br> 15.525 400,00 0,00 400,00 0,00
<br> 14.524 213 489,00 0,00 183 741,00 0,00
<br> 13.521 1 098 733,00 0,00 823 289,00 0,00
<br> 12.518 893 928,02 0,00 553 522,18 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 12 872,00 0,00 11 595,00 0,00
<br> 8.511 1 718 033,73 0,00 78 814,00 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 8 452,00 0,00 1 505,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 104 656,00 0,00 92 131,00 0,00
<br> 1.501 209 021,62 0,00 143 377,24 0,00
<br> I.4 762 998,87 0,00 2 579 059,22 0,00
<br> A.5 200 093,17 0,00 3 066 196,54 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Brod nad Tichou
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
...
zde ke stažení
oddíl I./ 1
<br> 3613 **** 5 000,00 0,005 000,00
<br> 3613 5 000,00 0,002132 5 000,00Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejic
<br> 3613 Nebytové hospodářství
<br> 3612 **** 260 000,00 265 400,00265 400,00
<br> 3612 260 000,00 265 400,002132 265 400,00Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejic
<br> 3612 Bytové hospodářství
<br> 1031 **** 30 000,00 195 717,00200 000,00
<br> 1031 30 000,00 195 717,002111 200 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 1031 Pěstební činnost
<br> 0000 **** 3 640 400,00 5 151 458,345 544 183,00
<br> 0000 250 000,00 835 000,004116 835 000,00Ost.NI př.transfer.ze státního rozp <.>
0000 57 800,00 60 900,004112 60 900,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 0,00 52 530,004111 52 530,00NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
0000 160 000,00 109 571,002460 160 000,00Splátky půjč.p.od obyvatelstva
0000 250 000,00 303 983,581511 343 000,00Daň z nemovitých věcí
0000 0,00 13,001382 60 100,00Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě
0000 12 000,00 19 753,551381 22 000,00Daň z hazardních her
0000 3 000,00 1 650,001361 3 000,00Správní poplatky
0000 5 000,00 405,001344 5 000,00Poplatek ze vstupného
0000 5 600,00 5 795,001341 5 800,00Poplatek ze psů
0000 170 000,00 178 659,001340 186 000,00Poplatek za provoz systému KO
0000 1 200 000,00 1 698 149,941211 1 785 000,00Daň z přidané hodnoty
0000 250 000,00 298 110,001122 300 000,00Daň z příjmů práv.osob za obce
0000 600 000,00 689 155,431121 720 000,00Daň z příjmů práv.osob
0000 65 000,00 75 086,201113 105 100,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 12 000,00 13 059,981112 22 000,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 600 000,00 809 636,661111 878 753,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sesta...
zde ke stažení
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Brod nad Tichou 5z00573787IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4 875 539,81 0,00 4 875 539,81 5 424 364,09
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 72 415,00 0,00 72 415,00 181 986,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.72 415,00 0,00 72 415,00 181 986,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 148 000,00 0,00 148 000,00 148 000,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.148 000,00 0,00 148 000,00 148 000,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 1 324 953,60 0,00 1 324 953,60 297 050,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 1 225 503,68 1 225 503,68 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 808 276,60 698 642,00 109 634,60 125 468,60
<br> 3.021 11 486 639,89 2 317 130,00 9 169 509,89 9 388 592,89
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 3 713 971,35 0,00 3 713 971,35 3 705 181,33
<br> II.18 559 345,12 4 241 275,68 14 318 069,44 13 516 292,82
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 326 700,00 155 285,00 171 415,00 212 555,00
<br> 5.018 60 536,00 60 536,00 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.387 236,00 215 821,00 171 415,00 212 555,00
<br> 19 166 996,12 4 457 096,68 14 709 899,44 14 058 833,82
<br> 24 042 535,93 4 457 096,68 19 585 439,25 19 483 197,91
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Brod nad Tichou
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Brod nad Tichou 96,348 15 Planá u M
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<b...
zde ke stažení
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BROD NAD TICHOU ZA ROK 2018
<br> návrh
<br> (3 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů) 1) Udaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
<br> (údaje jsou v tis.)
<br> Schválený
<br> Upravený
<br> % plnění k
<br> rozpočet rozpočet Plnění k 31.12.2018 ulic-2222125311111 Třída 1 - Daňové příjmy 3173 4436 4093 92,26 Třída 2 » Nedaňové příjmy 607 836 721 86,24 Třída 3 - Kapitálové příjmy 100 106 18 16,98 Třída 4 - Přijaté transfery 308 1717 180 10,48 PŘÍJMY CELKEM 4188 7095 5012 70,64 Třída 5 - Běžné výdaje 3208 5600 4037 72,08 Třída 6 - Kapitálové výdaje 550 1065 1065 100 VÝDAJE CELKEM 3758 6665 5102 76,55 Saldo: příjmy - výdaje 430 430 —90 — Třída 8 - financování -430 -430 90 — Přijaté úvěry a půjčky O 0 0 Schodek 0 O 0 O Prostředky minulých let O O 0 0 FINANCOVÁNÍ CELKEM -430 »430 90 0 Přebytek (_),ztráta (+) 0 0 0 0
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě u účetní obce (výkaz FIN 2—12) nebo dálkovým přístupem www.brodnadtichou.cz <.>
<br> Přehleigajízene'ha majetku v roce 2018 : -drobny' dlouhodobý hmotný majetek-nákup EET pokladna do pohostinství za cenu 13 830,30 Kč -drobný dlouhodobý hmotný maietek- nákup Gastro váhy pro pohostinství za cenu 6 389,-Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek-nákup počítače PC Repass Dell za cenu 6391,—Kč drobný dlouhodobý hmotný maietek-zařazení věcných břemen služebnosti k možnosti provozu ČOV,smlouva s fyzickými osobami —Jiří Brabec,XXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXX XXXX,všem uhrazena jednorázová částka XXXX,-Kč <.>
<br> stavby-účet 021-zařazení do maietku dle znaleckého posudku -zdčna kolna u mhostinství,na pozemku st.p.č.180 v hodnotě 38 240,-Kč
<br> účet 031 —bezúplatný převod —Úřad pro zastupování státu ve věcech maj etkových,zař.pozemky 345 1/1 5—ostatní plocha,345 1/23 O-ostatní plocha
<br> Přehled v řa ené...

Načteno

edesky.cz/d/2901081

Meta

Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Územní plánování   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Brod nad Tichou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz