« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - Předpisy a legislativa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Interní protikorupční program
Ústřední inspektorát
<br> Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
<br> Interní protikorupční program
Drážní inspekce
<br> Účinnost od: 1.5.2017
<br>
<br> Obsah
<br> 1 Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> 2 Interní protikorupční program.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
2.1 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> 2.1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
2.1.2 Etický kodex zaměstnanců Drážní inspekce.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
2.1.3 Systém pro oznámení podezření na korupci.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
2.1.4 Ochrana oznamovatelů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> 2.2 Transparentnost.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
2.2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
2.2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> 2.3 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
2.3.1 Hodnocení korupčních rizik.<.>.<....
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
106/1999 Sb <.>
ZÁKON
<br> ze dne 11.května 1999
o svobodném přístupu k informacím
<br> ve znění zákonů č.101/2000 Sb <.>,č.159/2000 Sb <.>,č.39/2001 Sb <.>,č.413/2005 Sb <.>,č.61/2006 Sb <.>,č <.>
110/2007 Sb <.>,č.32/2008 Sb <.>,č.254/2008 Sb <.>,č.274/2008 Sb <.>,č.227/2009 Sb <.>,nálezu Ústavního soudu
č.123/2010 Sb <.>,zákonů č.375/2011 Sb <.>,č.167/2012 Sb <.>,č.181/2014 Sb <.>,č.222/2015 Sb <.>,č.298/2016
<br> Sb <.>,č.301/2016 Sb <.>,č.368/2016 Sb.a č.205/2017 Sb <.>
<br> Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
<br> ČÁST PRVNÍ
<br> § 1
<br> Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje pravidla pro poskytování
informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím <.>
<br> ------------------------------------------------------------------
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17.listopadu 2003 o opakovaném použití informací
veřejného sektoru <.>
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU ze dne 26.června 2013,kterou se mění směrnice 2003/98/ES
<br> o opakovaném použití informací veřejného sektoru <.>
<br> § 2
<br> Povinnost poskytovat informace
<br> (1) Povinnými subjekty,které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se
k jejich působnosti,jsou státní orgány,územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce <.>
<br> (2) Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty,kterým zákon svěřil rozhodování o právech,právem
chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy,a to
pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti <.>
<br> (3) Zákon se nevztahuje na poskytování informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v
navazujících evidencích,informací,které jsou předmětem průmyslového vlastnictví 1a),a dalších
informací,pokud zvláštní zákon 1b) upravuje jejich poskytování,zejména vyřízení žádosti včetně
náležitostí a způsobu podání žádosti,lhůt,opravných prostředků a způsobu poskytnutí inf...
Definice mimořádné události, druhy mimořádných událostí a případy, které se neposuzují jako mimořádná událost
Ústřední inspektorát
<br> Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
<br> Příloha 1 k dopisu číslo jednací: 210/2017/DI
<br> Definice mimořádné události,druhy mimořádných událostí a případy,které se
neposuzují jako mimořádná událost
<br> 1.Definice mimořádné události a její členění
Mimořádnou událostí je nehoda nebo incident,ke kterým došlo v souvislosti
s provozováním drážní dopravy nebo pohybem drážního vozidla na dráze nebo v obvodu
dráhy a které ohrozily nebo narušily
a) bezpečnost drážní dopravy <,>
b) bezpečnost osob <,>
c) bezpečnou funkci staveb nebo zařízení,nebo
d) životní prostředí <.>
Poznámka: definice mimořádné události (MU) nově stanovuje,že pro vznik MU je zásadní <,>
zda k ní došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy nebo v souvislosti s pohybem
drážního vozidla na dráze nebo v obvodu dráhy.U MU tedy není směrodatné pouze to,zda
bylo drážní vozidlo v pohybu,ale postačí,že byla provozována drážní doprava (definice viz
§ 2 zákona o dráhách),tzn.že např.střetnutí osobního automobilu se stojícím drážním
vozidlem nebo újma na zdraví osoby při zavírání nástupních dveří stojícího drážního vozidla
budou mimořádnou událostí,pokud byla splněna podmínka provozování drážní dopravy (viz
uvedený § 2 zákona o dráhách).Daná událost musí rovněž splňovat alespoň jednu
podmínku a) – d).Jelikož je i tak definice MU poměrně obecná,a dá se tak pod ní přiřadit
mnoho provozních situací,jsou základní druhy MU uvedeny v bodě 2,a případy,které
Drážní inspekce nepovažuje za MU,v bodě 3.Ostatní „sporné“ provozní situace se posuzují
individuálně <.>
<br> Vážnou nehodou je nehoda způsobená srážkou nebo vykolejením drážních vozidel,jejímž
následkem je smrt,újma na zdraví alespoň 5 osob nebo škoda velkého rozsahu podle
trestního zákoníku na drážním vozidle,dráze nebo životním prostředí,nebo jiná nehoda
s obdobnými následky <.>
Poznámka: vážná nehoda je nově podskupinou nehody,rozsah škody velkého rozsahu (tj.5
milionů Kč) je omezen pouze na drážní infrastrukturu,drážní vozidla a na ži...
Ohlašování mimořádných událostí Drážní inspekci
Ústřední inspektorát
<br> Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
<br> Příloha 2 k dopisu číslo jednací: 210/2017/DI
<br> Oznamování mimořádných událostí Drážní inspekci
<br> Provozovatel dráhy a dopravce jsou v souladu s ustanovením § 49 odst.3 písm.a)
zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách,ve znění pozdějších předpisů,povinni neprodleně
oznámit každou mimořádnou událost v drážní dopravě Drážní inspekci <.>
<br> Pro oznamování vzniku mimořádných událostí je zřízeno Centrální ohlašovací
pracoviště Drážní inspekce,které je obsazeno nepřetržitě 24 hodin denně <.>
<br> Sídlo ohlašovacího pracoviště: Těšnov 5,Praha 1,110 00
Telefonní číslo: 736 521 001
Elektronická adresa: pohotovost@dicr.cz
<br> Oznámení mimořádné události je splněno pouze tehdy,když jsou oznámeny všechny
údaje stanovené v § 7 odst.3 vyhlášky č.376/2006 Sb <.>,o systému bezpečnosti provozování
dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vyhláška) <.>
<br> Vyhodnocení příčin a okolností vzniku mimořádných událostí (dále jen
vyhodnocení) zasílají provozovatelé dráhy a dopravci ve smyslu ustanovení § 10 odst.6
vyhlášky na adresy jednotlivých územních inspektorátů Drážní inspekce s ohledem na jejich
územní příslušnost,popřípadě do datové schránky Drážní inspekce následovně:
<br> a) u mimořádných událostí na dráhách železničních a lanových zasílají provozovatelé dráhy
a dopravci vyhodnocení všech mimořádných událostí <.>
<br> b) u mimořádných událostí na dráhách tramvajových a trolejbusových zasílají provozovatelé
dráhy a dopravci vyhodnocení všech mimořádných událostí s výjimkou incidentů,kdy došlo:
<br> 1) ke srážce drážního a silničního vozidla se škodou na majetku do 500 tisíc Kč <,>
2) k poškození sběrače trakčního proudu drážního vozidla nebo trakčního vedení se
<br> škodou na majetku do 500 tisíc Kč <.>
<br> Adresy územních inspektorátů Drážní inspekce:
<br> Územní inspektorát Ostrava,Peterkova 132,708 00,Ostrava,email: ostrava@dicr.cz
Územ...
Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, v platném znění
1/2000 Sb <.>
NAŘÍZENÍ VLÁDY
<br> ze dne 22.listopadu 1999
o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu
<br> ve znění nařízení vlády č.295/2000 Sb.a č.457/2013 Sb <.>
<br>
<br> Vláda nařizuje podle § 37 odst.7 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách,ve znění pozdějších
předpisů <.>
<br>
<br> ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
<br>
<br> § 1
<br>
Předmět úpravy
<br>
(1) Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu (dále jen "železniční
přepravní řád") stanoví podmínky pro přepravu věcí nebo živých zvířat jako vozové zásilky nebo
jako spěšniny,podmínky pro odpovědnost dopravce z přepravní smlouvy o přepravě věcí nebo
živých zvířat,včetně podmínek pro plnění jedné přepravní smlouvy více dopravci na dráze
celostátní a na dráhách regionálních,a upravuje vztahy mezi dopravcem a odesílatelem zásilky <,>
mezi dopravcem a příjemcem zásilky a mezi dopravci navzájem při plnění jedné přepravní
smlouvy více dopravci <.>
<br>
<br> (2) Pro nakládku nebo vykládku a přepravu vozových zásilek na vlečce,u nichž následuje nebo
předchází uzavření přepravní smlouvy pro přepravu po dráze celostátní nebo po dráhách
regionálních,se vztahují ustanovení železničního přepravního řádu přiměřeně <.>
<br>
<br> (3) Tento železniční přepravní řád se vztahuje na vnitrostátní přepravu vozových zásilek nebo
spěšnin ve veřejné drážní nákladní dopravě.Pro mezinárodní přepravu vozových zásilek ve
veřejné drážní nákladní dopravě se použije ustanovení železničního přepravního řádu jen
tehdy,stanoví-li to mezinárodní smlouva,kterou je Česká republika vázána 1) a která byla
vyhlášena ve Sbírce zákonů <.>
<br>
<br> ------------------------------------------------------------------
1) Úmluva o mezinárodní přepravě (COTIF),vyhlášená pod č.8/1985 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> § 2
<br>
Výklad některých pojmů
<br>
<br>
<br> Pro účely tohoto nařízení vlády se rozumí:
a) nákladním listem přepravní doklad o uzavření smlouvy o přepravě věci nebo živých zvířat
jako vozové z...
Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění
376/2006 Sb <.>
VYHLÁŠKA
<br> Ministerstva dopravy
ze dne 17.července 2006
<br> o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných
událostí na dráhách
<br> ve znění vyhlášek č.248/2010 Sb <.>,č.183/2015 Sb.a č.77/2017 Sb <.>
<br> Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst.1 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách,ve znění zákona
č.23/2000 Sb <.>,zákona č.77/2002 Sb <.>,zákona č.103/2004 Sb.a zákona č.181/2006 Sb <.>,(dále jen
"zákon") k provedení § 22 odst.5,§ 23a odst.7,§ 34h odst.9,§ 35 odst.3,§ 49e odst.6 a § 53b odst.1 <,>
2 a 5 zákona a podle § 66 odst.5 zákona:
<br> § 1
<br> Předmět úpravy
<br> Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1),zároveň navazuje na přímo
použitelný předpis Evropské unie 2) a upravuje
a) prvky systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a obsah výroční zprávy o bezpečnosti
<br> provozování dráhy <,>
b) vzor žádosti o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy celostátní nebo regionální a vzor
<br> osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy celostátní nebo regionální <,>
c) prvky systému zajišťování bezpečnosti provozování drážní dopravy podle druhu a rozsahu
<br> vykonávaných činností a obsah výroční zprávy o bezpečnosti <,>
d) vzor žádosti o vydání osvědčení dopravce a vzor osvědčení dopravce <,>
e) obsah výroční zprávy o činnosti Drážního úřadu <,>
f) vzor průkazu inspektora Drážní inspekce <,>
g) postup při vzniku a opatření na místě mimořádné události,příslušnost k zjišťování jejich příčin a
<br> okolností a opatření k předcházení vzniku mimořádných událostí <,>
h) náležitosti závěrečné zprávy o výsledcích šetření mimořádné události <.>
<br> ------------------------------------------------------------------
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29.dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství
a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování
kapacity železniční infrastruktury,zpo...
Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění
177/1995 Sb.VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 30.června 1995,kterou se vydává stavební a technický řád drah ve znění vyhlášek č.243/1996 Sb <.>,č.346/2000 Sb <.>,č.413/2001 Sb <.>,č.577/2004 Sb <.>,č.58/2013 Sb <.>,č.8/2015 Sb <.>,č.117/2017 Sb.a č.48/2018 Sb.Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst.1 a 4 k provedení § 3 odst.1,§ 5 odst.3,§ 6 odst.1,§ 7 odst.2 a § 20 odst.3 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách: ČÁST PRVNÍ § 1 Výklad některých pojmů (1) Pro účely této vyhlášky pro dráhu celostátní,dráhu regionální a vlečku se rozumí a) železničním spodkem zemní těleso,stavby a zařízení železničního spodku a veřejně přístupné dopravní plochy v obvodu dráhy,b) tělesem železničního spodku zemní těleso,konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku a odvodňovací zařízení,c) stavbami železničního spodku konstrukce,které nahrazují zčásti nebo úplně těleso železničního spodku,zvyšují jeho stabilitu nebo jej chrání,případně slouží jinému účelu,tj.propustky,mosty,objekty mostům podobné,tunely,opěrné,zárubní,ochranné a obkladní zdi,galerie i ochranné a regulační stavby,průchody,ochranná zařízení proti spadu cizích předmětů,proti požáru a vodě,d) dopravními plochami plochy,které jsou určeny k nastupování a vystupování cestujících,k manipulaci a skladování a k zajištění dopravní obsluhy při provozování dráhy (nástupiště,nákladiště,rampy,příjezdy na nákladiště),e) bezpečnostním pásem nástupiště část plochy nástupiště u nástupní hrany oddělená od ostatní plochy nástupiště kontrastně barevnou vodicí linií s funkcí varovného pásu a hmatově vnímatelnou např.slepeckou holí a nášlapem,f) zařízeními železničního spodku zařízení,která doplňují těleso nebo stavby železničního spodku nebo je nahrazují,zejména zarážedla,oplocení,zábradlí,prohlídkové a čisticí jámy,g) plání tělesa železničního spodku vrchní omezující plocha železničního spodku,která tvoří rozhraní mezi železničním spodkem a železničním svrškem,h) železničním svrškem část trati,která plní nosnou a vodicí funkci pro jíz...
Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, v platném znění
175/2000 Sb <.>
VYHLÁŠKA
<br> Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 15.června 2000
<br> o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
<br> Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 37 odst.7 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách,ve znění
zákona č.23/2000 Sb <.>,(dále jen "zákon o dráhách"),podle § 18b odst.2 zákona č.111/1994 Sb <.>,o
silniční dopravě,ve znění zákona č.304/1997 Sb <.>,(dále jen "zákon o silniční dopravě") a podle § 761 <,>
763,766,768,769,770,772,773 a 879a občanského zákoníku:
<br> ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
<br> § 1
<br> Předmět úpravy
<br> Vyhláška stanoví podmínky pro přepravu osob,zavazadel,věcí a živých zvířat ve veřejné drážní
osobní dopravě a ve veřejné silniční osobní dopravě,včetně podmínek pro plnění jedné přepravní
smlouvy více dopravci (dále jen "přepravní řád") <.>
<br> § 2
<br> Výklad některých pojmů
<br> Pro účely tohoto přepravního řádu se rozumí
a) veřejnou drážní osobní dopravou činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob,zavazadel <,>
<br> věcí a živých zvířat vozidly na dráze celostátní,regionální,dráze tramvajové,trolejbusové,lanové <,>
jakož i v metru a na jiné dráze speciální,která slouží k zabezpečení dopravní obslužnosti obce <,>
<br> b) veřejnou silniční osobní dopravou činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob,zavazadel <,>
věcí a živých zvířat vozidly ve veřejné linkové dopravě včetně městské autobusové dopravy <,>
<br> c) městskou hromadnou dopravou činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob,ručních
zavazadel,spoluzavazadel a živých zvířat vozidly veřejné drážní osobní dopravy a veřejné silniční
osobní dopravy,je-li doprava uskutečňována pro poskytování obecných přepravních potřeb na území
města,případně jeho příměstských oblastí <,>
<br> d) stanicí stanice i zastávka ve veřejné drážní osobní dopravě nebo zastávka ve veřejné silniční osobní
dopravě a v městské hromadné dopravě <,>
<br> e) vozidlem ve veřejné drážní osobní dopravě drážní vozidlo určené pro přepr...
Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění
173/1995 Sb <.>
VYHLÁŠKA
<br> Ministerstva dopravy
ze dne 22.června 1995 <,>
<br> kterou se vydává dopravní řád drah
ve znění vyhlášek č.242/1996 Sb <.>,č.174/2000 Sb <.>,č.133/2003 Sb <.>,č.57/2013 Sb <.>,č.7/2015 Sb <.>,č.253/2015 Sb <.>,č.78/2017 Sb.a č.47/2018 Sb <.>
<br> Ministerstvo dopravy stanoví podle § 22 odst.2,§ 35 odst.2,§ 42 odst.3,§ 43 odst.1,4 a 5,§ 44 odst.1 a § 66 odst.1 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách:
<br> ČÁST PRVNÍ
<br> § 1
<br> Výklad některých pojmů
<br> Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) dopravnou místo na dráze,které slouží k řízení jízdy vlaků a posunu mezi dopravnami <,>
b) tratí vymezená část dráhy,určená pro jízdu vlaku,zpravidla rozdělená na traťové úseky mezi dopravnami s kolejovým rozvětvením a na koleje v dopravnách <,>
c) stanicí dopravna s kolejovým rozvětvením,u dráhy speciální i bez kolejového rozvětvení,a se stanoveným rozsahem poskytovaných přepravních služeb <,>
d) zastávkou označené místo na dráze,určené pro nástup a výstup cestujících do a z drážního vozidla,s omezeným rozsahem poskytovaných přepravních služeb <,>
e) drážním vozidlem dopravní prostředek,závislý při svém pohybu na stanovené součásti dráhy (koleji,troleji,lanu apod.) nebo v případě dráhy trolejbusové i drážní vozidlo,pohybující se
<br> vlastní silou mimo trakční vedení a napájené z nezávislého zdroje,které je primárně určeno pro jízdu při napájení z trakčního vedení; drážním vozidlem není vozidlo pro technologickou
obsluhu výroby,provozované na zvlášť k tomu vyhrazených kolejích vlečky,jakož i lehký dopravní prostředek,který není konstrukčně uzpůsoben pro spojování s drážními vozidly a při
svém pohybu je závislý na lidské síle <,>
<br> f) hnacím drážním vozidlem drážní vozidlo,schopné vyvíjet tažnou,případně brzdící sílu pro pohyb a brzdění vlastní a zpravidla i jiných drážních vozidel <,>
g) řídicím vozem drážní vozidlo bez vlastního pohonu,které je vybaveno technickým zařízením k dálkovému ovládání určených typů hnacích drážních vozidel <,>
h) speci...
Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění
101/1995 Sb <.>
VYHLÁŠKA
<br> Ministerstva dopravy
ze dne 27.května 1995 <,>
<br> kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
ve znění vyhlášek č.455/2000 Sb <.>,č.194/2005 Sb <.>,č.305/2007 Sb <.>,č.16/2012 Sb <.>,č.33/2013 Sb.a č <.>
<br> 129/2017 Sb <.>
<br> Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst.1 k provedení § 45 odst.3 a § 48 odst.1,v dohodě s
Ministerstvem zdravotnictví podle § 66 odst.2 a v dohodě s Ministerstvem vnitra podle § 66 odst.3
zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách:
<br> § 1
<br> (1) Podmínky zdravotní způsobilosti a způsob provádění posudkové činnosti při posuzování
zdravotní způsobilosti se vztahují na
a) žadatele o vydání licence strojvedoucího a strojvedoucí řídící drážní vozidlo na dráze celostátní a
<br> regionální 19) <,>
b) žadatele o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla a fyzické osoby řídící drážní vozidlo
<br> na dráze tramvajové,trolejbusové,speciální,lanové,místní a vlečce a
c) fyzické osoby provádějící ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy a uchazeče o výkon
<br> těchto činností <.>
<br> (2) Posouzení zdravotní způsobilosti se nevyžaduje u osob podle odstavce 1 písm.c) provádějících
činnosti,kterých je třeba k odvrácení živelní události,nehody nebo mimořádné provozní situace nebo ke
zmírnění jejich bezprostředních následků v souvislosti s provozováním dráhy a drážní dopravy,jde-li o
činnosti vykonávané nejdéle po dobu deseti dnů.Tyto činnosti mohou být vykonávány pouze pod
dozorem osoby zdravotně způsobilé <.>
<br> ------------------------------------------------------------------
19) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23.října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím
obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství <.>
<br> § 2
<br> Osoby podle § 1 odst.1 písm.c) se pro potřeby posuzování zdravotní způsobilosti zařazují do těchto
skupin:
a) osoby vykonávající činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy,...
Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaci, v platném znění
100/1995 Sb <.>
VYHLÁŠKA
<br> Ministerstva dopravy
ze dne 18.května 1995 <,>
<br> kterou se stanoví podmínky pro provoz,konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
ve znění vyhlášky č.279/2000 Sb <.>,ve znění nařízení vlády č.352/2000 Sb <.>,ve znění vyhlášek č.210/2006 Sb.a č.128/2017 Sb <.>
<br> Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst.1 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách:
<br> § 1
<br> Určená technická zařízení
<br> (1) Určená technická zařízení (dále jen "zařízení") jsou zařízení tlaková,plynová,elektrická,zdvihací,dopravní,pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny a pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních
proudů <.>
<br> (2) Zařízení tlaková jsou
a) lokomotivní kotle <,>
b) parní generátory na drážních vozidlech,jakož i parní a horkovodní kotle o pracovním přetlaku větším než 0,05 MPa nebo o dovolené teplotě větší než 110 C <.>
c) zásobníky páry akumulačních lokomotiv <,>
d) vzduchojemy drážních vozidel o pracovním přetlaku větším než 0,07 MPa,u nichž bezpečnostní součin z pracovního přetlaku v MPa a objemu v litrech je větší než 5 <,>
e) tlakové nádoby stabilní o pracovním přetlaku větším než 0,07 MPa,u nichž bezpečnostní součin z pracovního přetlaku v MPa a objemu v litrech je větší než 10 <,>
f) tlakové nádoby železničních cisternových vozidel,cisternových kontejnerů,cisternových výměnných nástaveb a bateriových vozů k dopravě nebezpečných věcí 1) včetně jejich výstroje <,>
g) tlakové nádoby železničních cisternových vozidel a cisternových kontejnerů k dopravě bezpečných věcí včetně jejich výstroje <.>
<br> (3) Zařízení plynová jsou
a) zařízení pro plnění nádob plyny <,>
b) zařízení pro regulaci tlaku plynů <,>
c) tlakové stanice plynů <,>
d) zařízení pro spalování plynů s výkonem od 50 kW <,>
e) zařízení pro rozvod plynů <,>
f) zařízení pro odpařování plynů <.>
<br> (4) Zařízení elektrická jsou
a) elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah <,>
b) elektr...
Vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
16/2012 Sb <.>
VYHLÁŠKA
<br> Ministerstva dopravy
ze dne 5.ledna 2011
<br> o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize,prohlídky a
zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č.101/1995 Sb.<,>
kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní
<br> dopravy,ve znění pozdějších předpisů
ve znění vyhlášek č.160/2015 Sb.a č.130/2017 Sb <.>
<br> Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst.1 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách,ve znění zákona
č.189/1999 Sb <.>,zákona č.23/2000 Sb <.>,zákona č.71/2000 Sb <.>,zákona č.132/2000 Sb <.>,zákona č <.>
77/2002 Sb <.>,zákona č.175/2002 Sb <.>,zákona č.309/2002 Sb <.>,zákona č.320/2002 Sb <.>,zákona č <.>
103/2004 Sb <.>,zákona č.1/2005 Sb <.>,zákona č.181/2006 Sb <.>,zákona č.186/2006 Sb <.>,zákona č <.>
191/2006 Sb <.>,zákona č.296/2007 Sb <.>,zákona č.124/2008 Sb <.>,zákona č.227/2009 Sb <.>,zákona č <.>
377/2009 Sb <.>,zákona č.194/2010 Sb.a zákona č.134/2011 Sb.:
<br> ČÁST PRVNÍ
Odborná způsobilost na dráze
<br> § 1
<br> Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1),zároveň navazuje na přímo
použitelný předpis Evropské unie 2) a upravuje:
a) minimální stupeň dosaženého vzdělání,rozsah a obsah základních obecných znalostí,dovedností a
<br> postupů,nezbytných pro řízení drážního vozidla a výkon činnosti strojvedoucího,rozsah,obsah a
způsob provádění zkoušky,způsob hodnocení výsledků zkoušky,formální a obsahové náležitosti
protokolu o výsledku zkoušky,počet členů komise,požadavky na členy komise a rozsah a obsah
školení žadatelů o vydání licence strojvedoucího <,>
<br> b) rozsah a obsah podrobných znalostí,dovedností a postupů,rozsah,obsah a způsob provádění
zkoušky,způsob hodnocení výsledků zkoušky a rozsah a obsah školení žadatelů o vydání osvědčení
strojvedoucího <,>
<br> c) podmínky věku a vzdělání,rozsah potřebných odborných znalostí,způsob provádění výuky a výcviku a
způsob provádění zkoušek žad...
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění
266/1994 Sb.ZÁKON ze dne 14.prosince 1994 o dráhách ve znění zákonů č.189/1999 Sb <.>,č.23/2000 Sb <.>,č.71/2000 Sb <.>,č.132/2000 Sb <.>,č.77/2002 Sb <.>,č.175/2002 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.103/2004 Sb <.>,č.1/2005 Sb <.>,č.181/2006 Sb <.>,č.186/2006 Sb <.>,č.191/2006 Sb <.>,č.296/2007 Sb <.>,č.124/2008 Sb <.>,č.227/2009 Sb <.>,č.377/2009 Sb <.>,č.194/2010 Sb <.>,č.134/2011 Sb <.>,č.102/2013 Sb <.>,č.64/2014 Sb <.>,č.180/2014 Sb <.>,č.250/2014 Sb <.>,č.319/2016 Sb <.>,č.183/2017 Sb <.>,č.225/2017 Sb <.>,č.304/2017 Sb.a č.169/2018 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení § 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1),zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie 1a) a upravuje a) podmínky pro stavbu drah železničních,tramvajových,trolejbusových a lanových a stavby na těchto dráhách,b) podmínky pro provozování drah podle písmene a),pro provozování drážní dopravy na těchto dráhách,jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené,c) výkon státní správy a státního dozoru ve věcech drah železničních,tramvajových,trolejbusových a lanových.(2) Zákon se nevztahuje na dráhy důlní,průmyslové a přenosné.------------------------------------------------------------------ 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20.března 2000 o lanových dráhách pro dopravu osob.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29.dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury,zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (směrnice o bezpečnosti železnic).Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23.října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17.če...
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/798
<br> ze dne 11.května 2016
<br> o bezpečnosti železnic
<br> (přepracované znění)
<br> (Text s významem pro EHP)
<br> EVROPSKÝ PARLAMENT A XXXX EVROPSKÉ UNIE <,>
<br> s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,a zejména na čl.91 odst.1 této smlouvy <,>
<br> s ohledem na návrh Evropské komise <,>
<br> po předložení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům <,>
<br> s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1) <,>
<br> s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2) <,>
<br> v souladu s řádným legislativním postupem (3) <,>
<br> vzhledem k těmto důvodům:
<br> (1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES byla podstatně změněna (4).Vzhledem k potřebě provést
další změny by uvedená směrnice měla být v zájmu přehlednosti přepracována <.>
<br> (2) Směrnice 2004/49/ES vytvořila společný regulační rámec pro bezpečnost železnic tím,že harmonizovala obsah
bezpečnostních předpisů,osvědčení o bezpečnosti železničních podniků,úkoly a úlohy vnitrostátních bezpeč­
nostních orgánů a vyšetřování nehod.Nicméně aby bylo možné v úsilí o další rozvoj jednotného evropského
železničního prostoru pokračovat,je nezbytné zevrubně revidovat směrnici 2004/49/ES <.>
<br> (3) Na metro,tramvaje a jiné městské kolejové systémy se v řadě členských států vztahují místní technické požadavky
a tyto druhy dopravy jsou vyňaty z oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/797 (5).Pro usnadnění provádění této směrnice a směrnice (EU) 2016/797 by oblast působnosti obou
směrnic měla být stejná.Takové místní systémy by proto měly být z oblasti působnosti této směrnice vyloučeny <.>
<br> (4) Pokud by některé pojmy uvedené v této směrnici byly vhodně využitelné pro metra a jiné místní systémy,mělo
by být členským státům povoleno rozhodnout,aniž by byla dotčena oblast působnosti této směrnice,použít
některá z ustanovení této směrnice,jež považují za vhodná.V takových případech by mělo být čl...
Směrnice 2009/149/ES, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokud jde o společné bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při nehodách
SMĚRNICE
<br> SMĚRNICE KOMISE 2009/149/ES
<br> ze dne 27.listopadu 2009 <,>
<br> kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES,pokud jde o společné
bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při nehodách
<br> (Text s významem pro EHP)
<br> KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ <,>
<br> s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství <,>
<br> s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady
2004/49/ES ze dne 29.dubna 2004 o bezpečnosti železnic
Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání
licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES
o přidělování kapacity železniční infrastruktury,zpoplatnění
železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti
(směrnice o bezpečnosti železnic) ( 1 ),a zejména čl.5 odst.2
uvedené směrnice <,>
<br> s ohledem na doporučení Evropské agentury pro železnice
(ERA/REC/SAF/02-2008) ze dne 29.září 2008 <,>
<br> vzhledem k těmto důvodům:
<br> (1) Ustanovení čl.5 odst.2 směrnice 2004/49/ES,ve znění
opravy,stanoví možnost revidovat přílohu I uvedené
směrnice za účelem zahrnutí společných definic společ­
ných bezpečnostních ukazatelů (CSI) a XXXXX pro stano­
vení výše škod při nehodách <.>
<br> (2) V souladu s čl.5 odst.1 směrnice 2004/49/ES mají být
shromažďovány informace o CSI s cílem usnadnit posu­
zování stupně dosažení společných bezpečnostních cílů
(CST).Podle čl.7 odst.3 uvedené směrnice by CST mělo
doprovázet posouzení hospodářského dopadu z hlediska
přijatelnosti rizik pro společnost.Hlavním účelem CSI by
mělo být měření stavu bezpečnosti a usnadnění posuzo­
vání hospodářského dopadu CST.Je tedy nezbytné přejít
od ukazatelů souvisejících s náklady na všechny nehody <,>
které železnici vzniknou,k ukazatelům souvisejícím
s hospodářským dopadem nehod na společnost <.>
<br> (3) Přisuzování peněžních hodnot zlepšené bezpečnosti by
mělo být vnímáno v kontextu omezených rozpočtových
<br> zdrojů na opatření v oblasti veřejné politiky.Pro výběr
iniciativ,které zajistí účin...
Směrnice 2004/49/ES, o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti
Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah
<br> ►B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES
<br> ze dne 29.dubna 2004
<br> o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí
železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury <,>
<br> zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti
<br> (Směrnice o bezpečnosti železnic)
<br> (Úř.věst.L 220,21.6.2004,s.16)
<br> Ve znění:
<br> Úřední věstník
<br> Č.Strana Datum
<br> ►M1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17.června
2008
<br> L 191 1 18.7.2008
<br> ►M2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/110/ES ze dne 16 <.>
prosince 2008
<br> L 345 62 23.12.2008
<br> ►M3 Směrnice Komise 2009/149/ES ze dne 27.listopadu 2009 L 313 65 28.11.2009
<br> 2004L0049 — CS— 18.12.2009 — 002.001— 1
<br>
<br> SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
2004/49/ES
<br> ze dne 29.dubna 2004
<br> o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady
95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice
2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury <,>
zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení
<br> o bezpečnosti
<br> (Směrnice o bezpečnosti železnic)
<br> EVROPSKÝ PARLAMENT A XXXX EVROPSKÉ UNIE <,>
<br> s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,a zejména
na čl.71 odst.1 této smlouvy <,>
<br> s ohledem na návrh Komise (1) <,>
<br> s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního
výboru (2) <,>
<br> s ohledem na stanovisko Výboru regionů (3) <,>
<br> v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (4) s ohledem
na společný postoj schválený dohodovacím výborem dne
23.března 2004 <,>
<br> vzhledem k těmto důvodům:
<br> (1) S cílem pokračovat v úsilí o vytvoření jednotného trhu pro služby
železniční dopravy započatém směrnicí Rady 91/440/EHS ze dne
29.července 1991 o rozvoji želez...

Načteno

edesky.cz/d/2899156

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná zakázka   Zákon 106/1999   EIA   EIA   Pronájem   Dopravní informace   Výpadek elektřiny   Prodej   Stavby   Prodej   Dopravní informace   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Územní plánování   Prodej   EIA   Stavby   Volby   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz