« Najít podobné dokumenty

Obec Bolešiny - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bolešiny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
MěStSký úřad Klatovy Odbor dopravy — dopravní úřad pracoviště Mayerova 130
<br> Č.j.: OD/2830/19-2/Au Vyřizuje: lng.Augustin Tel.: 376347494 jaugustin©mukt.cz Datum: 01.03.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ o zahájení stavebního řízení
<br> Dne 13.02.2019 podal stavebník Státní pozemkový úřad,Husinecká 1024/1 la,130 00 Praha 3,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj-pobočka Klatovy,Čapkova 127/V,339 01 Klatovy,IČ 1312774,zastoupený Ing.Zbyňkem Weberem žádost o povolení stavby „Vodohospodářská opatření 111 v k.ú.Bolešiny — SO 05:P01ní cesta C111 a 5006: Polní cesta C9“,umístěné na p.p.č.3155,3153,2625 v katastrálním území Bolešiny <.>
<br> Městský úřad Klatovy,odbor dopravy — dopravní úřad,jako speciální stavební úřad dle 5 40 odst.4,písm.a) zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn a dle 5 112,odst.1,zák.č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších doplňků a změn (dále jen stavební zákon) oznamuje všem dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení zahájení stavebního řízení.Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.Vzhledem ke skutečnosti,že stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby,upouští ve smyslu % 112,odst.2 stavebního zákona od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,popřípadě důkazy do 27.03.2019 <.>
<br> Rozsah stavby: Zájmové území se nachází na jižním okraji obce Bolešiny,okres Klatovy,kraj Plzeňský.V rámci stavby bude provedena rekonstrukce a výstavba polních cest <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Objekt SO 05 výstavba rekonstrukce polní cesty C 10 v k.ú.Bolešiny
<br> Počátek úpravy je v napojení na polní cestu C9 ve vlastnictví obce Bolešiny.Konec úpravy je pak na hranici pozemku určeného pro výstavbu-rekonstrukci polní cesty.Délka cesty je 206,78 m,cesta je navrže...

Načteno

edesky.cz/d/2891895

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bolešiny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz