« Najít podobné dokumenty

Obec Chodov - AOPK ČR - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chodov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

AOPK ČR - poučení
Poučení o právech a povinnostech účastníků řízení
výčet nejdůležitějších procesních práv a povinností podle zákona č.500/2004 Sb.správní řád
Účastník řízení má zejména tato práva:
§ 14 Je oprávněn namítnout podjatost úřední osoby,jakmile se o ní dozví.K námitce se nepřihlédne,neuplatnil-li tuto námitku bez zbytečného odkladu <.>
§ 33 Účastník si může zvolit zmocněnce.Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí.Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu.V téže věci může mít účastník pouze jednoho zmocněnce <.>
§ 36 Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí,mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k podkladům rozhodnutí <.>
§ 38 Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu,a to i v případě,že je rozhodnutí ve věci již v právní moci.Mohou si činit výpisky a požádat správní orgán o pořízení kopii spisu nebo jeho části <.>
§ 41 Účastník řízení může požádat správní orgán o prominutí zmeškání úkonu (navrácení v předešlý stav) <.>
§ 69 Správní orgán je povinen vydat na požádání účastníku řízení stejnopis rozhodnutí případně stejnopis výrokové části rozhodnutí <.>
§ 72 Rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením.Účastník řízení se může vzdát práva na oznamování všech rozhodnutí vydaných v řízení,s výjimkou rozhodnutí,kterým se řízení končí a rozhodnutí,jímž se mu v průběhu řízení ukládá povinnost,a práva na vyrozumívání o usneseních poznamenaných do spisu <.>
§ 80 Účastník řízení může podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti v případě,že došlo k uplynutí lhůt pro vydání rozhodnutí <.>
§ 81 Účastník má právo proti rozhodnutí podat odvolání,pokud zákon nestanoví jinak <.>
§ 138 Účastník řízení může požádat správní orgán,aby zajistil důkaz,je-li důvodná obava,že jej později nebude možno provést,nebo XXX s velkými obtížemi <.>
§ XXX Účastník řízení může požádat,aby správní orgán...
AOPK ČR - veřejná vyhláška
IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I XXXXX.krejci@nature.cz I T: XXX XXX XXX
<br>
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Sekce ochrany přírody a krajiny
Oddělení CHKO
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11
tel.: +420 283 069 242
fax: +420 283 069 241
e-mail: aopkcr@nature.cz
www.nature.cz
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br> NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0027/US/2019-5 VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXX,Ph.D.DATUM: XX.X.2019
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> I <.>
<br> O zahájení řízení s velkým počtem účastníků
<br>
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“),jako orgán ochrany přírody příslušný
podle ust.§ 75 odst.1 písm.e) ve spojení s § 78 odst.1 a § 78 odst.3 písm.h) zákona č.114/1992
Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v platném znění (dále jen „zákon“) a dle ust.§ 47 odst.1,resp.§
144 odst.2,ve spojení s § 140 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále
jen „správní řád“)
<br>
<br> (a) oznamuje zahájení společného správního řízení o žádosti žadatele Národní agentura pro
komunikační a informační technologie,s.p <.>,se sídlem Kodaňská 1441/46,101 00 Praha 10
- Vršovice,IČ 04767543,zastoupeného Mgr.Vladimírem Rohelem (dále jen “žadatel”) o
udělení výjimky ze zákazu podle § 26 odst.1 písm.c),§ 29 písm.d) a § 29 písm.h) zákona <,>
tedy ze zákazu vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly na území chráněných krajinných
oblastí (dále jen „CHKO“),mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se
souhlasem orgánu ochrany přírody,dále ze zákazu vstupovat a vjíždět mimo cesty
vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody a zákazu vjíždět motorovými vozidly na
území národní přírodní rezervace (dále jen „NPR“),z důvodu servisních prací na zařízeních
rádiové sítě PEGAS Integrovaného záchranného systému,podle § 43 odst.1 zákona,a to
konkrétně pro CHKO Beskydy,CHKO Bílé Karpaty,CHKO XXXXXXX XXX,CHKO Brdy,CHKO
Broumovsko,CHKO České středohoří,CHKO Český kras,CHKO XXXXX XXX,CHKO Český
ráj,CHKO Kokořínsko - Máchů...

Načteno

edesky.cz/d/2891892

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chodov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz