« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - opatření obecné povahy_povinnosti vlastníků lesů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

 [659 KB]
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 1 891 8120194111251 521 2
<br> spisováznačm.: „wee/201946212 11111111Illlllilllil1111111111111
<br> C.j.í 18918/2019—MZE—16212 013031 1155084
<br> Vyřizuje: JUDr.lng.XXXX XXXXXX,CSc.* OBECNÍÚŘAD +.l Telefon: XXXXXXXXX ;Ěm?„.„,_„ *" (“L"—_ '““ E-mail: Jiri.Stanek©mze.cz.:,*.<.> š lD DS: yphaax8 / <.>,J,<.> _i_v_";.;'.'_' f“ “LJ
<br> %?aríauaew—arm „„ti,Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> s.-;u.<.>
<br> 11.!
<br> wi
<br> „spam mak " staneš?,muúdskumwnf V Praze dne : 3.4.2019 Ž,_ nm:- a! Al,/"„ 4 1 <.>,VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 5 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle š 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení 5 31 odst.6,5 32 odst.1 a 5 33 odst.1 až 3 lesního zákona:
<br> 1.V lesích na území České republiky,svýjimkou lesů na území národních parků ajejich ochranných pásem,se stanoví,že na kůrovcové souše se až do 31.prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy,provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;
<br> 2.V lesích na území,které je tvořeno katastrálními územími,jež jsou uvedena v příloze č.1 tohoto opatření obecné povahy,která je jeho nedílnou součástí
<br> 2.1.se stanoví,že vlastník lesa není povinen používat jako obranná opatření lapače a klást lapáky; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy,provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zac...

Načteno

edesky.cz/d/2891862

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz