« Najít podobné dokumenty

Obec Tatce - 5. Zápis ze zastupitelstva obce Tatce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tatce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5. Zápis ze zastupitelstva obce Tatce
Z6rpis z 5.zased6ni Zastupitelstva obce Tatce konan6ho dlne 10'4'20'19 piitomni: Blanka Rez6cov6,XXXXXX XXXXXXXX,Libor Zerdnik,Radka PokornX' Mgr' Kate'iina Oenettova,Mgr.lrena Filipov6,XXX XXXXXX Omluveni: panl starostka zahXjila X.zaseddn i zo v 18.02,piivitaka piitomne a konstatovala' 2e jedn6ni ::astuprterstva obce byro i6dn6 svorano a vyhraseno.Informace o kon6nl zaseddrnl zo byla :zveiejn6na na uriedni desce obecnfho 0iadu od2'42019 do 1o'4'20',19' Tato informace byla r;oucasn6 zveiejn6na na erektronick6 uiedni desce.Zapisovaterkou zapisu urdila panl Lucii lVlullerovou a ov6iovatele z6prsu Radku Pokornou a XXXXXX Zeclnika Na zasedXnl je piitomno X zastupitelfi,zastupitelX jsou usn6Senischopnl' ad) Starostka sezn6mila ZO s programem Program zased6ni: 1.Schv6leni Programu zased5ni 2.Kontrola z6pisu z minul6ho zased6ni 3.RozPoctov6 oPatienl 112019 4.Projedn6ni poominex pro poloZeni kabel0 nov6ho veiejn6ho osv6tleni 5'Projedn6nism|ouvyspoiizovate|em0zemnihop|6nu 6'Darovaclsm|ouva_pozemKypodchodniky_obecaKUSK 7.R0zne 8.ZAvdr ad 1) Hlasov6ni o navr2en6m programu pro: Blanka Rez5dov6,XXXXXX XXXXXXXX,Libor ZerJnik,Radka PokornX,MlEr' Kateiina OAbettci -- pro leto5ni rok zamltnuto ' Rozhlas - Spatnd slyiiitelnost nov6ho bezdr6tovt-=ho rozhlasu,potiZe v ulici V Chaloupk6ch,Ke Hfi5ti,K Jezirku r Zastupitelstvo projedniivalo existenci autovrak0 na uzemf obce - vlastnici budou vyzvAni k likvidaci.Jednd se o veiejn6 prostranstvl,ale tak6 soukrom6 poz,emky,l

Načteno

edesky.cz/d/2891851

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tatce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz