« Najít podobné dokumenty

Obec Nesovice - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nesovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE
Odbor správních agend
<br>
<br> Městský úřad Bučovice
Jiráskova 502
<br> 685 01 Bučovice
<br> E-mail posta@bucovice.cz
ID DS td3be8p
Telefon 517 324 411
<br>
<br> Váš dopis zn: SUSJ/4180/2019/R/HaLe
Ze dne: 12.03.2019
Číslo jednací: MUB/OD-16486/2019 nov
Spisová zn.: OD-6925/2019-nov
Počet listů/příloh: 9/12
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXX
Telefon/mobil: XXX XXX XXX
E-mail: novakova@bucovice.cz
<br> Datum: 05.04.2019
<br>
<br>
<br>
Doporučeně/DS
<br>
dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Bučovice,Odbor správních agend,Úsek silniční dopravy,příslušný podle
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním
provozu"),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy,na místních
komunikacích (dále jen "MK") a veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen
"VPÚK"),postupem v souladu s ustanovením § 171 a následující části šesté zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),na
základě podnětu právnické osoby - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje <,>
příspěvková organizace kraje,IČ: 70932581,Žerotínovo nám.449/3,602 00 Brno,ze dne
12.03.2019,po projednání s dotčeným orgánem dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) a
odst.3 zákona o silničním provozu,kterým je Policie České republiky,Krajské ředitelství
policie Jihomoravského kraje,IČ 75151499,Odbor služby dopravní policie,Kounicova 24 <,>
611 32 Brno ze dne 18.02.2019 pod č.j.KRPB-18338-1/ČJ-2019-0600DP-SED,z moci
úřední,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br>
na silnicích II.a III.tříd ve správním území ORP Bučovice,z důvodu ...

Načteno

edesky.cz/d/2891743

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nesovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz