« Najít podobné dokumenty

Obec Čížkovice - Veř.vyhláška - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu (železniční přejezd Třebenice)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čížkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Třebenice, Tyršova, PÚ, uzavírka žel. přejezdu
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
<br>
<br>
<br>
IČ: 00263991,ID datové schránky: ytbbs49,fax: 416 532 130,e-mail: meulovo@meulovo.cz
<br> Naše značka: MULO 11819/2019
Č.j.: ODSH 30474/2019
Vyřizuje:
Tel/fax.:
Mobil:
E-mail:
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
vladimir.krupicka@meulovo.cz
<br>
<br> Datum: 3.dubna 2019
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Lovosice,odbor dopravy a silničního hospodářství,podle ustanovení § 124,odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve
znění pozdějších předpisů,jako příslušný správní orgán na úseku silnic II.a III.tříd,místních a veřejně přístupných
účelových komunikací v obvodu své rozšířené působnosti,v souladu s ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád (dále jen správní řád),ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích spočívající v
<br>
umístění přenosných dopravních značek:
<br>
„B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“,„Z2 – Zábrana pro označení uzavírky“,„IP22 – Změna
organizace“ dopravy s textem „ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD OD 15.4.DO 18.4.UZAVŘEN “,„IP10a – Slepá
pozemní komunikace“ s dodatkovou tabulkou „E13 s textem ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD UZAVŘEN“,na silnici
II/237 v ul.Tyršova v Třebenicích,dále „IP10b – Návěst před slepou pozemní komunikací“ na místní komunikaci
v ul.Sv.Čecha v Třebenicích,dle přílohy č.1 a „IS11c – Směrová tabule pro vyznačení objížďky“ na silnici II/237 <,>
III/23758 a III/23757,dle přílohy č.2 <.>
<br>
Přechodná úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích se stanovuje na dobu od 15.4.2019 do 18.4 <.>
2019 <.>
<br> Další podmínky:
<br>
1.Určené svislé dopravní značení bude osazeno podle tech...

Načteno

edesky.cz/d/2891698

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čížkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz