« Najít podobné dokumenty

Obec Janovice - Veřejná vyhláška - Městský úřad Frýdlant n. Ostr.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Janovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přiloha Veřejné vyhlášky
% _hvtď 42 M/ 200 JÍDZ PCR07Eer07876'IÍFÍř9 4411 gg %
<br> KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
<br> územní odbor Frýdek-Místek dopravní inspektorát Frýdek-Místek
<br> Č.j.KRPT-58509—3/ČJ-2019-070206 Frýdek-Místek 11.dubna 2019 Počet stran: 3
<br> Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Odbor regionálního rozvoje a stavební úřad Náměstí 3
<br> 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
<br> IČ: 00296651 ID DS: 7fvbegw
<br> Vaše zn.: MUFO 7704/2019 K rukám: Bc.XXX XXXXX
<br> Přechodná úprava provozu na silnicích II.aIII.tříd „v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností — Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí,silniční správní úřad“ - stanovisko
<br> Policie,České republiky,Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje,Uzemnlho odboru Frýdek-Místek,jako dotčený orgán při stanovení místní apřechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích aužití zařízení pro provozní informace podle ustanovení 5 77 odst.2 písm.b) a 5 77 odst.3 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> souhlasí
<br> s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu dle ustanovení 5 61 odst.4 zákona č.361/2000 Sb <.>,oprovozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,resp.užitím obecných schémat řady „B“ - pracovní místa v obci a řady „C“ — pracovní místa mimo obec,podle technických podmínek TP 66 — Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích |||.vydání,na silnicích ".a III.tříd „v působnosti obecnho úřadu obce s rozšířenou působností — Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí,silniční správní úřad“,resp.vúzemní působnosti Dopravnnwo inspektorátu ve Frýdku-Místku,ato vrámci vybrané nebo opakované činnosti spojené se správou,údržbou,měřením,opravami silnic II.a III.tříd ve výše uvedeném správním území,prováděné XXX a pouze organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje příspěvkové organizace,sídlem Horymírova 2287,738 33 Frýdek-Místek,IČO:00095711,za účelem zajištění bezpečnosti apl...
Veřejná vyhláška - stanovení provozu
BANKOVNÍ SPOJENÍ: IČ DIČ www.frydlantno.cz
Komerční banka a.s.00296 651 CZ00296 651 tel.: 558 604 111
pobočka Frýdek-Místek fax.: 558 676 279
č.účtu: 19-1322781/0100
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí,odbor regionálního rozvoje a stavební úřad,podle § 19 vyhlášky MV
č.388/2002 Sb <.>,úřad obce s rozšířenou působností,vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve
znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále
jen „zákon o silničním provozu),v souladu s ustanovením § 171 a následující části šesté zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) na základě žádosti od - SSMSK p.o.<,>
Středisko Frýdek – Místek,Horymírova 2287,738 33 Frýdek – Místek,IČO: 00095711 a po projednání s
Policií ČR,č.j.: KRPT-58509-3/ČJ-2019-070206 ze dne 11.04.2019,podle § 77 odst.1 písm.c),odst.3 a
odst.5,v souladu s ustanovením § 61 odst.4 zákona o silničním provozu,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na krajských silnicích II.a III.tříd v působnosti Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí,jako
obecního úřadu obce s rozšířenou působností,pro SSMSK p.o <.>,Středisko Frýdek – Místek <,>
Horymírova 2287,738 33 Frýdek – Místek,na vybrané nebo opakované činnosti spojené se správou <,>
údržbou,měřením,opravami nebo výstavbou pozemní komunikace nebo k zajištění bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích,za těchto podmínek:
<br> Platnost: od nabytí účinnosti je 1 rok
<br> Odpovědná osoba: Ing.XXXXXXXX XXXXX,vedoucí provozního úseku SSMSK F-M,tel.XXX 404 575 <,>
mobil: 603 894 136
<br> Provedení dopravních značek a zařízení bude v souladu s normou ČSN EN 12899-1,2,ČSN EN 1436 <,>
zákonem č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích...

Načteno

edesky.cz/d/2891668

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Janovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz