« Najít podobné dokumenty

Obec Lešná - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - rekonstrukce Silnice I/35

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lešná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
2019-04-15T10:49:00+0200
ePecet 2f70b08234013d7774eec2bbdbc1e4b8d3a186df
<br>
2019-04-15T10:49:08+0200
XXXXXX XXXXXXX XXXXfXXXdXfXdacXdXXXXfXeXXXXXXXXdXXdXXbX
Veřejná vyhláška
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> spis.značka / č.jednací oprávněná úřední osoba / tel./ e-mail ve Valašském Meziříčí
SZMeUVM 042102/2019/5 XXXXXX XXXXXXX / XXX XXX XXX / sadilek@muvalmez.cz XX.04.2019
MeUVM 042102/2019
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Valašské Meziříčí,odbor dopravně správních agend (dále jen „ODSA MěÚ Valašské
Meziříčí“) jako příslušný správní orgán dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zák.č.361/2000 Sb.“) na základě návrhu ze dne 10.04.2019,který
podala společnost SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,Pražská tř.495/58,České Budějovice 3,370 04
České Budějovice,IČ: 48035599,v zastoupení společností NVB LINE s.r.o <.>,Cukrovar 716,768 21
Kvasice,IČ: 26979675,na základě plné moci ze dne 20.03.2019 (dále také „navrhovatel“) <,>
po projednání s dotčeným orgánem,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie Zlínského kraje <,>
územní odbor Vsetín,dopravní inspektorát – úsek dopravního inženýrství (dále jen „DI PČR Vsetín“) <,>
<br> opatřením obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),a podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zák.č <.>
361/2000 Sb.<,>
<br>
s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnicích III/0487 a III/03562,k.ú.Lhotka nad Bečvou,v úsecích dle přílohy č.1,která je nedílnou
součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu zvláštního užívání a částečné uzavírky silnice I/35 pro zajištění stavební činnosti v rámci
akce „Silnice I/35 hranice kraje ZLK/OLK Lešná – Valašské Meziříčí“ <,>
<br> v termínu: 23.04.2019 – 30.06.2019 <,>
<br> v rozsahu dopravního značení podle situace dopravního značení s názvem „Silnice I/35 hr.kraje
ZLK/OLK Lešná – Valašské Meziříčí“,kterou vypracoval p.Zi...

Načteno

edesky.cz/d/2891662

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lešná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz