« Najít podobné dokumenty

Obec Kokory - 29: VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kokory.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV Nelešovice.pdf [0,50 MB]
„>
<br> SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS
<br> DETAIL OBCE NELEŠOVICE
<br> min |“ mw
<br> 271
<br> Holešovice
<br> ( <.>
<br> /" ÚSEK VZOROVEHO
<br> PRACOVNÍHO MÍSTA DL=90m
<br> Jll <.>
<br> Uru!
<br> Nun
<br> Čeledmvíce &
<br> VIZ
<br> “1017 WO O ',— 2 2 % o.-Lu 2 > :: a) O o.w > O a: o N >
<br> 0m
<br> N o ' % Wax/WM za" '
<br> "„ 00472019.<.> „.<.>.-.[_f S ' (ŠJ-Estfát rněSĚaŘerOVš.:o*/r Prosenice
<br> m // z V
<br> J
<br>,<,>
<br> DALSIKO s.r.o.— VRAHOVICKÁ 4251/15,796 01 PROSTĚJOV.TELEFON: 725 120 324.INFOGDALSIKOCZ.WWW.BALSIKO.CZ]
<br> LEGENDA:
<br> PRACOVNÍ MÍSTO
<br> A M5 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍZNAČENI D
<br> PF STÁVAJICÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> * STÁVAJICI DOPRAVNÍ ZNAČENÍ.kif/= DOČASNĚZRUŠENÉ
<br> POZNÁMKA:
<br> <.>,ZodpavEdný pm klanl: Á/ednucí stredisko: Zhotovitel: XXXX XXXXXX — ML.Petr BEDN Ř — ML.XXXXX XXXXXX podpis: podpis: A mobil!/Hl XXX XXX DA LS ' Ko
<br> Technicka knnlrolnŘ Vedoucí projakln Radek BED RZ Radek BED Ř [ LL pndyís: podpis: *
<br> DALSIKO s.r.o,<.> VRAHWlCKÁ IB.795 m PROSTĚJOV
<br> Místo: NELEŠOVICE Formát: A3
<br> - Umlsfénlplechadného dopravn/ho znaceni dla TP c.66 (Zásady pro ' ' ' * míst na L ' * - Stával/cl dopravni značen! vmzpam & přechodnou úpravou pmvnzu bude zneplatnéna škrtnurlm nebo zahytn.- Dopravni značen! 828 umlstěno 7 dnlprod zahájen/m stavby
<br> AKCE OPRAVA OPĚRNÉ 201 u SILNICE Ill/43615,Žánr“ „| h _28'3'2019 NELEŠOVICE '$ 0 P“ “ Y—
<br> Obsah:
<br> FŘECHODNA ÚPRAVA PROVOZU 1
VV Nelešovice I [0,24 MB]
Magistrát města Přerova
Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu
<br> Oddělení dopravně správních agend
<br> Bratrská 34,750 11 Přerov 2
<br> pracoviště: nám.T.G.Masaryka 16,telefon: +420 581 268 111 (ústředna),fax: 420 581 268 697
<br> Spis zn.: MMPr/087777/2019/IV Přerov,dne 10.4.2019
<br> Č.j.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> MMPr/088604/2019/IV
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> iveta.vicanova@prerov.eu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> 35/2019
<br> Magistrát města Přerova,Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu jako
<br> příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon silničním provozu“),oprávněný ke stanovení přechodné
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně
<br> přístupné účelové komunikaci,postupem v souladu s částí šestou zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) - § 171 a násl <.>,vydává opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích III/43615,III/4364,II/436 a III/4361
<br> v okr.Přerov v rámci stavební akce „Nelešovice - oprava opěrné zdi“
<br> Magistrát města Přerova,Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu <,>
<br> na základě písemného návrhu společnosti INSTA CZ s.r.o <.>,IČO 25374311,Jeremenkova 42,772 00
<br> Olomouc,kterou zastupuje DALSIKO s.r.o <.>,IČO 29298563,Vrahovická 18,796 01 Prostějov 1 (dále
<br> jen „navrhovatel“) ze dne 10.4.2019,po projednání s Policií České republiky,Krajským ředitelstvím
<br> Ol.kraje,Dopravním inspektorátem Přerov,jako dotčeným orgánem podle usta...

Načteno

edesky.cz/d/2891637

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kokory      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz