« Najít podobné dokumenty

Obec Troubsko - Veř.vyhláška-OOP-Stanovení místní úpravy provozu na pozem.komunikaci u novostavby polyf.objektu p.č.188/1 ul. Školní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Troubsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OV/2416-2019/HAS/2
SITUACE DIO \
<br> LEGENDA
<br> TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> NAVRŽENÉ TRVALÉ SVISLÉ
<br> PG DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRŽENÉ TRVALÉ __ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČNÍ
<br> TDZ BUDE INSTALOVÁNO DLE TP 65 a 133 A NAVAZUJÍCÍCH PŘEDPISÚ <.>
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br>.POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KraISké ředitelství poÍÍcie Jihomoravského kraje Specmlizované pracoviště dopravnlho inženýrství BM a BO
<br> 13 412- 2019
<br> Pod č.j.: WPB—3516 ZS - "] /CJ-201í-00000I
<br> Dle 5./ zák.č.13/1997 Sb.5 3? zák.Č.361/2000 Sb <.>
<br> Podpis: „ZČ/ZT
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> Platnost do: /
<br> v V '.“ tin-dwi: “ WII" T E ' ' - „ f " *,SITUACE SIRSICH VZTAHU ' =.„ g.% „.ZODPOVĚDNY PROJEKTANT XXXXX XXXXXXX,I,<.>.__ IQE XXXXXXX Bzóš ( _ n l.“.sva.** ©„ ' VYPRACOVAL:,Po.1 ' Ing.Magdalena Bolos ÉW 3 <.>,15 Q,v ý" „ „.0%,>< _ u “ KONTROLOVAL; Jokulo Humplík /,7D (,<.>.„,bol <.>,u.5; 4 v : '" \“ / „„ „(%-q.5 „„ NÁZEV STAVBY: NOVOSTAVBA DVOU POLYFUNKCNICH C'SLO ZÁKAZ“ 019/3019 _.<.>.* “*.<.>,<.> „.„ OBJEKTÚ SLUŽEB A KANCELÁŘÍ S 011011.ua“ ',o,9 a » 3 / v v,<,> 02/2019 GEFAB CS Spol.S r.o.<.>,_.Sába/_ „,_ „1+ PRIDRUZENYM BYDLENIM v TROUBSKU FORMAT.Švédsm 5_ 620 00 W Troubsko ' &".<.>,<.> „ „.„,„ Troubsko p.č.188/1.188/2 3 X A4 ““D“/*““W'gefob“.<.>,„49% m „„ v _ * ":(/5% + “ „ w ' OBSAH: MĚŘÍTKO: _ _ ČÍSLO PŘÍLOHY: SOUPRAVA: * \,ar.-„h wavych ' v.v,<,> v,<.>.'_,„,__,* :““ SITuoce doprovne—Inzenyrskych opotrem ÚČEL.1 1 tu 5 15; * zu š g\ w “v RDS
OV/2416-2019/HAS/1
[[
<br> ]
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7,664 51 Šlapanice
<br> pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno
Odbor výstavby,silniční správní úřad
<br>
<br>
Číslo jednací: OV-ČJ/14585-19/HAS
Spisová značka: OV/2416-2019/HAS
Vyřizuje/linka: Ing.arch.Soňa Hanzlová/533304450
E-mail: hanzlova@slapanice.cz
V Brně dne: 11.04.2019
Datová schránka: 2xfbbgj
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Šlapanice,odbor výstavby,podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení
místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici II.a III.třídy,místní
komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v řízení zahájeném na základě podnětu
spol.KV Develo s.r.o <.>,se sídlem Lišky 734/33,664 41 Troubsko,IČO 04070615; zastoupené na
základě předložené plné moci spol.GEFAB CS,spol.s r.o <.>,se sídlem Švédská 324/5 <,>
620 00 Brno,IČO 41602901 (dále též „podatel“) ze dne 13.02.2019 ve věci vedeného správního
řízení o opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ust.§ 77 odst.1 písm.c)
a ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a po předchozím projednání s dotčeným orgánem
podle ust.§ 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním provozu,kterým je Policie ČR,Krajské
ředitelství Policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a
BO,Kounicova 687/24,611 32 Brno,IČO 7515149 a po písemném stanovisku tohoto dotčeného
orgánu,vydaného pod č.j.KRPB-34625-1/ČJ-2019-0600DI dne 13.02.2019; podle ust.§ 77
odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje místní úpravu provozu
<br> na účelové komunikaci u novostavby polyfunkčního objektu...

Načteno

edesky.cz/d/2891634

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Dopravní informace   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Troubsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz