« Najít podobné dokumenty

Obec Čeladná - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy v působnosti MÚ Frýdlant n. Ostravicí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čeladná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy v působnosti MÚ Frýdlant n. Ostravicí
MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
<br> ODBOR REGIONÁLNÍHD ROZVOJE A STAVEBNÍ ÚŘAD
<br> Náměstí 3 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
<br> vAŠ Dopis ZN.:
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE ZN.: MUFD 12412/2019 Obec Čeladná
<br> Sp.2n: MUFD_S 1036/2019
<br> VYŘIZUJE: Bc.XXX XXXXX Vyřizuje: TEL.: XXX XXX XXX Došlo: X X,na- 2313
<br> FAX: 558 676 279
<br> EfMAIL: ozeman©fryd|antno.cz Čj.: f/ÁÁfý/q Ukí.mak; DATUM: 15.04.2019 poč "su-,; (Í '— přít/J Wie?
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA f OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY _ STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí,odbor regionálního rozvoje a stavební úřad.podle 5 19 vyhlášky MV č.388/2002 Sb <.>,úřad obce s rozšířenou působností,vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou %$ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někteíých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „„zákon o silničním provozu),v souladu s ustanovením 5 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní rád“) na základě žádosti od - SSMSK p.o <.>,Středisko Frýdek — Mistek,Hoiyinirora 2287,?38 33 Frýdek — Mistek,IČO: 00095711 a po projednání s Policii ČR,č.j.: KRPT—58509—3fČJ-2OI9—070206 ze dne ] 1.04.2019,podle 5— 77 odst.1 písm.0),odst.3 a odst.5,v souladu s ustanovením 33 61 odst.4 zákona o silničním provozu,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na krajských silnicích II.a III.tříd v působnosti Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí,jako obecního úřadu obce srozšiřenou působností,pro SSMSK p.o <.>,Středisko Frýdek — Místek,Horymírova 2287,738 33 Frýdek — Místek.na vybrané nebo opakované činnosti spojené se správou,údržbou,měřením,opravami nebo výstavbou pozemní komunikace nebo kzajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,za těchto podmínek:
<br> Platnost: od nabytí účinnosti je 1 rok
<br> Odpovědná osoba: Ing.XXXXXXXX XXXXX,...

Načteno

edesky.cz/d/2891608

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čeladná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz