« Najít podobné dokumenty

Obec Bělušice - ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE 10. 4. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva 10. 4. 2019
Zápis č.3/2019 ze zasedání zastupitelstva obce
<br> konaného dne 10.4.2019 v 17:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělušice Přítomni: zastupitelé v počtu 5 a 15 občanů Obce Bělušice viz listina podpisů přítomných.(příloha zápisu) Adl Zasedání zastupitelstva obce Bělušice zahájil starosta Bc.XXXXX XXXXXX v XX:XXhodin.Přivítal všechny přítomné.Konstatoval,že zasedání bylo svoláno v souladu s ustanovením 593 odst.1 zákona č.128/ZOOOSb,o obcích a informace 0 zasedání byla vyvěšena řádně na úřední desce obecního úřadu.Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením & 91 á š 93 zákona o obcích.Přítomno 5 členů,zastupitelstvo obce Bělušice je usnášeníschopné.Omluveni XXXXXX XXXXX a XXXX XXXXXXXX.AdX Starosta Bc.XXXXX XXXXXX konstatoval,že byl prověřen a zkontrolován zápis s usnesením z minulé schůze.Nebyly shledány žádné nedostatky.Ad3 Starosta Bc.XXXXX XXXXXX navrhl Václava Klepala jako zapisovatele a Tomáše Říhu & Jaroslava Svobodu jako ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce.Hlasování 5 pro 0 proti 0 se zdržel Ad4 Starosta Bc.XXXXX XXXXXX seznámil všechny přítomné s programem zasedání zastupitelstva.Do programu byly přidány na žádost všech přítomných zastupitelů body 9,10,11,12,13,14 a 15.Všechny nové body byly starostou přečteny.K novému programu nebyly žádné připomínky a bude se schvalovat v tomto novém znění.Následně nechal hlasovat o
<br> programu.Hlasování: 5-0-0
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Kontrola zápisu z minulé schůze OÚ
<br> 3.Volba zapisovatele & ověřovatele zasedání
<br> 4.Schválení programu schůze
<br> 5.Projednání usnesení zastupitelstva obce Bělušice č.5 zápisu č 1/2019- poplatky
<br> komunální odpad
<br> 6.Schválení zadání realizace Strategického rozvojového plánu zhotovitelem Ing.Šikou
<br> 7.Schválení podání žádosti o dotaci z fondu obnovy venkova na opravu Kulturního domu č.p.1
<br> 8.Projednání žádosti o finanční podporu provozu Linky bezpečí 2.5 <.>
<br> 9.Projednání a schválení zprávy finančního výboru
<br> 10.Projednání a schv...

Načteno

edesky.cz/d/2883031

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz