« Najít podobné dokumenty

Obec Zakřany - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace-TJ Sokol Zakřany 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zakřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace-TJ Sokol Zakřany 2019
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
<br> O POSKYTNUTÍ DOTACE z ROZPOČTU OBCE ZAKŘANY
<br> č.1/2019
<br> Smluvní strany:
<br> 1.Obec Zakřany
<br> zastoupená: Milanem Veverkou,starostou
<br> sídlo: Zakřany 7,664 84
<br> IČ: 00282880
<br> tel.: 546431483
<br> e—mail: starosta©zakrany.cz
<br> bankovní spojení: Komerční banka
<br> dotační výdajový účet: 4124641/0100 (slouží i pro vratky dotace)
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br> &
<br> 2.TJ Sokol Zakřany
<br> zastoupený: XXXXXX XXXXXXX
<br> sídlo: Zakřany XX,XXX XX
<br> IČ: 00558648
<br> tel.: 792313911
<br> e—mail: kozisekondrej1©gmaíLcom bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s <.>
<br> č.ú.: 2023732369/0800
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> uzavírají tuto
<br> SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE z ROZPOČTU OBCE ZAKŘANY
<br> 1 <.>
<br> Článek 1 <.>
<br> Účel dotace
<br> Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční fma
<br> nční podpory zrozpočtu
<br> poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na výdaje: el.energie,poplatky FAČR <,>
<br> hostování a přestupy hráčů,Opravy a údržba kabin alhřiště„s_trojníva mechanická vybavení pro opravy a udrzbu kabin & hriste,sportovní vybavení,pronaj my hrist,treninkova prlprava <,>
<br> praní dresů a zajištění úklidu kabin,reklama a propagace oddílu,poplatky za daňovou a účetní činnost,dle žádosti projednávané dne 20,2.2019 na veřejném zasedání ZO <.>
<br> 2.Poskytnutí dotaceje v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) <.>
<br> 3.Dotace je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů,veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona <.>
<br> Článek II <.>
<br> Výše dotace
<br> Příjemci je poskytována dotace ve výši: 130.000 Kč (slovy: sto třicet tisí...

Načteno

edesky.cz/d/2871082


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zakřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz