« Najít podobné dokumenty

Obec Měchenice - TJ Sokol Měchenice smlouva 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Měchenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva TJ Sokol Měchenice 2019
Smlouva o poskytnutí dotace č.1/2019 uzavřená v souladu s 5 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších právních předpisů,a se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších právních předpisů
<br> Obec Měchenice
<br> lČ: 00241482
<br> se sídlem Hlavní 4,25206 Měchenice bankovní účet č.: 38965634910800 zastoupená starostou Mgr.Františkem Zoulem
<br> (dále XXX XXXX „poskytovatel“)
<br> &
<br> TJ Sokol Měchenice
<br> IČ: 00473952
<br> se sídlem Hlavní 148,25206 Měchenice bankovní účet č.: 6539111/0100 zastoupený předsedou Petrem Vosmíkem
<br> (dále XXX XXXX „příjemce“)
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:
<br> Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši 120.000Kč,slovy: sto dvacet tisíc korun českých (dále jen „dotace") <.>
<br> Účelem poskytnutí dotace je podpora sportu se zaměřením na mládež dle podané žádosti.Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy.Dnem poskytnutí dotace je den připsání finančních prostředků na účet příjemce.Dotace se poskytuje na účel stanovený včl.|.odst.2 této smlouvy jako dotace neinvestiční.Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotaci rozumí dotace,která musí být použita na úhradu jiných výdajů než:
<br> a) výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle 5 26 odst.2 zákona č.586/1992 Sb <.>,o daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cit.zákona“) <,>
<br> b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle & 32a odst.1 a 2 cit.zákona <,>
<br> o) výdajů spojených s technickým zhodnocením,rekonstrukcí a modernizaci ve smyslu 5 33 cit.zákona <.>
<br> a)
<br> b)
<br> Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl.|.odst.2 a 4 této smlouvy a v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě.Žadatel nesmí XXX ke dni podání žádosti o dotaci...

Načteno

edesky.cz/d/2834579

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Měchenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz