« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 2/826, Václavské nám. 25, rozhodnutí ZS před dokonč., úpravy celého objektu vč. příst. a nást. dvor. (25.3.2019-10.4.2019)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
_.rvtřssrsxó čÁsr PR,/ma | _ _ URAD MESTSKE ČÁSTI C.j.<.> 'UMCPl 096175/20l9 tři?-355931.Odbor výstavby
<br> Spis.Zn.Za správnost vyhotovení: / tel: Datum S UMCH/303021120iSNÝS—Zi-2/826.'.Tat ana Zacharíeva/221097323 19.3.2019
<br> Toto rozhodnutí nabyío právní
<br> moci dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> ROZHODNUTÍ ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
<br> Výroková čast:
<br> Ú1ad městské části Praha 1,odbor výstavby,jako splávní 01 gan plíslnšný dte ust.& 4 vyhi.č.55/2000 Sb <.>,hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.rn.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,jako stavební úřad příslušný podíe š 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením,kterou dne t2.12.2018 podat a dne 6.2.2019 doplnil stavebník
<br> VACLAVSKE 25 s.r.o <.>,IČO 04417283,Václavské náměstí 838/9,110 00 Praha l-Nové Město,kterého zastupuje Ing.XXXXXX XXXXX,Marie Cibulkové XXXX/Xb,XXX XX Praha X-NusXe
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br> 1.Podle ?; 1 18 a 1 15 stavebního zákona p o v o l u j o změnu stavby stavební úpravy celého domu včetně přístavby a nástavby dvorních traktů,přípojky kanalizace,vody,plynu a vedení VN kabelu elektro za účelem rozšíření stávajícího hotelu Praha,Nové Město č.p.826,Václavské nám.25
<br> před jejím dokončením,která se týká části POV (Projekt organizace výstavby),konkrétně změny polohy věžových jeřábů na poz.č.parc.45/3,k.ú.Nové Město a.12,na pozč.37,k.ú.Nové Město <.>
<br> Ke stavbě bylo vydáno:
<br> — stavební povolení dne 1 1.1 1.2008 pod č.j.Výst.085354/2006—Hk-2/826 (p.:n.10.l2.2008)
<br> _ povolení změny stavby předjejím dokončením spzn.S UMCPl/043596/2010/VÝS—Hk—2/826 ze dne 22.11.2010(p.m.l l 12 2010)
<br> — povolení změny stavby před jejím dokončením — píodloužení íhůty k dokončení stavby sp.zn S UMCPl/183844/2013/VÝS- Hk 2/826 ze dne 10.3.20í4 (p.m....

Načteno

edesky.cz/d/2826817

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz