« Najít podobné dokumenty

Město Hejnice - Vyhlášení výzvy - dotace pro spolky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hejnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha č 2 Čestné prohlášení pro žadatele o podporu de minimis
1
<br>
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
<br>
Obchodní jméno / Jméno
žadatele
<br>
<br> Sídlo / Adresa žadatele
<br> IČ / Datum narození
<br>
<br>
1.Žadatel prohlašuje,že jako účetní období používá
<br>
kalendářní rok <.>
XXXXXXXXXXX XXX (začátek …………………… <.>,konec ……………………) <.>
<br>
V případě,že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku na
XXX XXXXXXXXXXX anebo opačně,uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období,která byla použita
(např.1.4.2012 - 31.3.2013; 1.4.2013 - 31.12.2013):
………………………………………………………………………………………………………………………… <.>
<br>
2.Podniky1 propojené s žadatelem o podporu
<br> Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky,pokud i tyto subjekty mezi sebou
mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv,která náležejí akcionářům nebo společníkům,v
jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního,řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt,který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu,ovládá sám,v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu,více než 50 % hlasovacích
práv,náležejících akcionářům nebo společníkům,v daném subjektu <.>
<br> Subjekty,které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm.a) až d) prostřednictvím
jednoho nebo více dalších subjektů,se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu <.>
<br> Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby
zapsané v základních registrech v souladu se zákonem č.111/2009 Sb <.>,o základních registrech,ve
znění pozdějších předpisů <.>
<br>
Žadatel prohlašuje,že
<br>
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem <.>
je ...
příloha č 1 žádost o dotaci z programu města
1.ÚDAJE o ŽADA TELI
<br> např.1.1.2013-31.12.2013,1.1.2014-31.12.2014,1.1.2015-31.12.2015
<br> 2.ÚDAJE o PŘEDKLÁDANÉM PROJEKTU
<br> lze použít na celoroční podporu organizace sdružení do 10 členů
<br> lze použít na časově vymezenou akci,nebo projekt - turnaje,výstavy,sezónní akce)
<br> 3.ROZPOČET PROJEKTU
<br> Náklady projektu
<br> CELKOVÉ NÁKLADYPROJEKTU _
<br> Plánovaná výše
<br> Příjmy projektu
<br> CELKOVÉ PŘÍJMY PROJEKTU _
<br> Požadovaná dotace: _
<br> info ©mest0hejnice.cz
vyhlášení výzvy dotace
Vyhlášení výzvy na podání žádostí do programů pro poskytování dotací
<br> z rozpočtu Mesta Hejnice na rok 2019 <.>
<br> 1.Účel programů je finanční podpora nekomerčních místních spolků v oblasti:.Tělovýchova a sport Kulturní a vzdělávací činnost Zájmové aktivity spojené s využíváním volného času Nadační činnost ve veřejném zájmu Ostatní veřejně prospěšná činnost
<br> Programy:
<br> 1.1 program na podporu veřejně prospěšných neziskových organizací (lze použít na celoroční podporu organizace)
<br> 1.2 program na podporu jednotlivců a malých skupin (sdružení do 10 členů)
<br> 1.3 program na podporu veřejně prospěšných aktivit (lze použít na časově vymezenou akci,nebo projekt — turnaje,výstavy,sezónní akce)
<br> 1.4 na obnovu a rekonstrukci sportovišť a nemovitého majetku ve vlastnictví žadatele
<br> Žadatel může podat pouze po jedné žádosti do každého 2 programů <.>
<br> 2.Důvod podpory Podpora organizací,které se v rámci své činnosti věnují převážně práci s dětmi,mládeží nebo seniorům a tím
<br> zajišťují organizaci volnočasových aktivit těchto skupin <.>
<br> 3.Objem finančních prostředků na programy Celkové výše finančních prostředků na programy dotace na provoz a údržbu z rozpočtu Města Hejnice je pro rok 2019 900.000,- Kč.Celková výše finančních prostředků bude po uzavření programu rozdělena v poměru
<br> objemu přijatých žádostí (dle výše finančních požadavků).4.Maximální výše dotace na jednotlivou žádost je 900.000,-Kč.5.Okruh způsobilých žadatelů
<br> Žadatel resp.příjemce - a) je fyzická osoba,která má trvalé bydliště ve městě nebo jinak působí ve prospěch města zejména v oblastech:
<br> 1.tělovýchovy a sportu.školství 3.kultury b) je organizace,která působí ve prospěch města minimálně 2 roky před podáním žádosti o příspěvek (v případě nesplnění této podmínky se může příspěvek přiznat jen té organizací,které byl poskytnut příspěvek již v předcházejícím roce) <.>
<br> 6.Lhůta pro podání žádosti: od 17.ledna do 7.února 2019 15.30 hod.Žádosti lze podávat osobn...

Načteno

edesky.cz/d/2810353

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hejnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz