« Najít podobné dokumenty

Obec Křišťanovice - Žádost o dotaci - domovní čistírna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křišťanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o dotaci - domovní čistírna
1
<br> Obec Křišťanovice,Křišťanovice 92,793 68 Dvorce
<br>
ŽÁDOST O DOTACI
k dotačnímu programu „Výstavba domovních čističek odpadních vod“
<br> (dále jen DČOV) z rozpočtu obce Křišťanovice
1 <.>
Žádost o dotaci na výstavbu domovní ČOV – fyzická osoba
<br> Kontaktní adresa
<br> Telefon – e-mailová adresa Datum narození
<br> Bankovní spojení č.účtu
<br>
Žadatel – sdružení obyvatel
<br> zastoupené panem(í)
<br> Kontaktní adresa
<br> Telefon – e-mailová adresa
<br>
Datum narození
<br> Bankovní spojení
<br>
č.účtu
<br>
2.Účel použití podpory <.>
<br> …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
<br> 3.Požadovaná finanční podpora:
<br> Výše podpory v Kč dle pravidel pro poskytnutí dotace ……………………………
<br> 4.Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce je podmíněno schválením
zastupitelstva obce a podléhá veřejnosprávní kontrole podle zákona č.320/2001 Sb <.>,o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) <,>
ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> V Křišťanovicích ………………………
<br> ………………………………… <.>
podpis žadatele
<br> Přílohy: ………………………………………………………………………………………… <.>
<br> ………………………………………………………………………………………………….<.> <.>
<br> ………………………………………………………………………………………………….<.> <.>
<br>
<br> 2
<br> Vyplní žadatel – sdružení obyvatel
<br> Pověření:
My,níže podepsaní žadatelé,pověřujeme pana(í) …………………………………………….<.>
<br> bytem…………………………………………………,nar.………………………………….<.> <,>
k zastupování k jednání s obcí Křišťanovice ve věci poskytnutí dotace na výstavbu DČOV <.>
<br>
Žadatel ……………………………….<.> Žadatel ……………………………….<.>
<br> bytem ………………………………… bytem …………………………………
<br> dat.nar.……………………………… dat.nar.<.> ………………………………
<br> č.účtu ……………………………….č.účtu.<.> ………………………………
<br> podpis ……………………………….<.> podpis ……………………………….<.>
<br>
Žadatel ……………………………….<.> Žadatel ……………………………….<.>
<br> bytem ………………………………… bytem …………………………………
<br> dat.nar.……………………………… dat.nar.<.> ………………………………
<br> č.účtu ……………………………….<.> č.účtu...

Načteno

edesky.cz/d/2802390


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křišťanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz