« Najít podobné dokumenty

Obec Křišťanovice - Výroční zpráva za rok 2009

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křišťanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva za rok 2009
Obecní úřad Křišťanovice
<br> Výroční zpráva
o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.<,>
<br> o svobodném přístupu k informacím <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br>
S odkazem na ustanovení § 18 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu
<br> k informacím,ve znění pozdějších předpisů,podává Obecní úřad v Křišťanovicích tuto
<br> výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona za rok 2009:
<br>
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br>
<br> b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
<br>
<br> c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
<br> po-vinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů,které
<br> povin-ný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle
<br> tohoto zá-kona,a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní
<br> zastoupení 0
<br>
<br> d) výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
<br> licen-ce 0
<br>
<br> e) počet stížností podaných podle § 16 a,důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
<br> vyří-zení 0
<br>
<br> f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.0
<br>
<br> Způsob poskytování informací žadatelům a veřejnosti v roce 2009:
<br>
<br> V případě žádosti o informaci by tato informace byla poskytnuta v úředních
hodinách pověřenou osobou <.>
<br> Obecní úřad vydává nepravidelně „Zpravodaj“ s aktuálními informacemi o dění
v obci - dodáváno do každé domácnosti <.>
<br> Informace jsou sdělovány místním rozhlasem a na úřední desce obecního úřadu <.>
<br>
<br>
d) Osobou pověřenou evidencí žádostí v souladu se zákonem č.106/1999 Sb.<,>
<br> o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,byl v roce 2009
<br> starosta obce a referentka obecního úřadu <.>
<br>
<br>
<br>
<br> V Křišťanovicích dne 25.2.2010 XXXXXXX XXXXX
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/2802387

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křišťanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz