« Najít podobné dokumenty

Obec Závada - Výzva k podání cenové nabídky "Revitalizace veřejného osvětlení obce Závada"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Závada.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prohlášení o převzetí zadávací dokumentace
Příloha
<br>
PROHLÁŠENÍ
<br> o převzetí kompletní Zadávací dokumentace
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná
<br>
<br> „Revitalizace veřejného osvětlení obce ZÁVADA“
<br>
<br> 1 <.>
Název:
<br>
<br>
<br> Sídlo/místo podnikání:
<br>
<br>
<br> Tel./fax:
<br>
<br>
<br> E-mail:
<br>
<br>
<br> IČ:
<br>
<br>
<br> DIČ:
<br>
<br>
<br> Právní forma:
<br>
<br>
<br> Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
<br>
<br>
<br> Osoby zmocněné k dalším jednáním:
<br>
<br>
<br>
<br> Oprávněný zástupce uchazeče prohlašuje,že si Zadávací dokumentaci vyžádal dobrovolně a byla mu poskytnuta kompletně vč.všech dodatků a příloh,které byly uvedeny ve Výzvě k podání nabídky ve srozumitelné a předem dohodnuté formě <.>
<br> Dále prohlašuje,že se prohlídkou místa a předmětu plnění dle Zadávací dokumentace seznámil se všemi okolnostmi vedoucími k řádnému plnění a všechny potřebné náklady na řádné plnění díla započítal do položek nabídkového rozpočtu,který je součástí cenové nabídky <.>
<br> Zadávací dokumentaci převzal za uchazeče : …………………………………………….<.>
<br> Forma převzetí : ………………………………………………………………………….<.>
<br> V ………………………………… <.>,dne : …………………………………………….<.>
<br> Poznámka: Toto prohlášení je součástí nabídky
<br> V …………………………….<.> dne:
<br>
<br> ………………………………………………………….<.>
<br>
(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče)
Příloha č.9 - pasport - na doplnění uchazečem
Příloha č.8 - slepý rozpočet
LED svítidla ZÁVADA
Příloha č.8
<br> PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
REVITALIZACE
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
ZÁVADA
<br> Žadatel :
jméno / název Obec ZÁVADA
adresa / sídlo Závada 106,747 19 Bohuslavice u Hlučína
IČ: 00635553 DIČ: CZ00635553
Zodpovědný zástupce: Ing.XXXXXX XXXXXXX Funkční zařazení: starostka
T elefon : XXX XXX XXX,601 331 162 fax: ---- e-mail : obec@zavada.cz
<br>
Revitalizace veřejného osvětlení Elektroprojekt/cú99 ekt/cú05 Revitalizace veřejného osvětlení Elektroprojekt/cú99 ekt/cú05
VARIANTA - LED str.1 VARIANTA - LED str.1
VO 01a - Výměna osvětlení UZNATELNÉ NÁKLADY VO 1b - pomocné stavební práce NEUZNATELNÉ NÁKLADY
VC-7/202/89-M,zemní práce M o n t á ž M a t e r i á l M o n t á ž M a t e r i á l
pol.č.název počet m.j.jedn.cena celkem jedn.cena celkem název počet m.j.jedn.cena celkem jedn.cena celkem Příkon výměna XXXX XXX DRUH VEDENÍ
XXXXXX výkop ručně XXxXXXcm,tř.3 0 m 0.00 0.00 výkop ručně 50x120cm,tř.3 0 m 0.00 0.00 Výměna doplnění kontr stáv.svítidla za typ příkon příkon V ZEMI NADZEMNÍ
50013 výkop stožár.jámy 0 m3 0.00 0.00 výkop stožár.jámy 0 m3 0.00 0.00 ks ks ks počet w L 30 L50 L70 SAD w w AYKY AES AlFe
80011 stožárové pouzdro-bet.0 m3 0.00 0.00 0.00 0.00 stožárové pouzdro-bet.0 m3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.etapa 1.etapa Sb 6
560133 zához ručně 35x50cm,tř.3 0 m 0.00 0.00 zához ručně 35x50cm,tř.3 0 m 0.00 0.00 56 8 1 56 4588 21 41 0 2 2430 1785
560163 zához ručně 35x80cm,tř.3 0 m 0.00 0.00 zához ručně 35x80cm,tř.3 0 m 0.00 0.00 x 4000 ¨ hod x 2000 x2000 4000
mezisoučet : 0.00 0.00 mezisoučet : 0.00 0.00 4 kWh 2 2 4
Zemní práce - celkem : 0.00 Zemní práce - celkem : 0.00
<br> VC-21/89-M,montážní práce M o n t á ž M a t e r i á l M o n t á ž M a t e r i á l
pol.č.název počet m.j.jedn.cena celkem jedn.cena celkem název počet m.j.jedn.cena celkem jedn.cena celkem
10,258 odpoj.Svítidla 49 ks 0.00 0.00 0.00 0.00 odpoj.Svítidla 0 ks 0.00 0.00 0.00 0.00
202,011 demontáž svítidla 4442316 49 ks 0.00 0.00 0.00 0.00 demontáž konzoly 49 ks 0.00 0.00 0.00 0.00
odvoz a...
Příloha č.7 - Krycí list nabídky
Obec Závada
„Revitalizace veřejného osvětlení obce Závada“
<br>
<br> KRYCÍ LIST NABÍDKY
<br> pro podání nabídky na dodávku a montáž VO
„Revitalizace veřejného osvětlení obce Závada“
UCHAZEČ
<br> UCHAZEČ obchodní jméno
<br>
Sídlo celá adresa
<br>
Právní forma
<br>
Identifikační číslo
<br>
Daňové ident.číslo
<br>
Kontaktní osoba
<br>
<br> CENA
<br> Část 1A - VÝMĚNA OSVĚTLENÍ
Nabídková cena celkem bez DPH
<br>
DPH 21 %
<br>
Část 1A - VÝMĚNA OSVĚTLENÍ –
<br> Nabídková cena celkem vč.DPH
<br>
Část 1B - POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE
Nabídková cena celkem bez DPH
<br>
DPH 21 %
<br>
Část 1B - POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE –
<br> Nabídková cena celkem vč.DPH
<br>
Část 1A + 1B - Nabídková cena celkem
<br> bez DPH
<br>
DPH 21 %
<br>
Část 1A + 1B - Nabídková cena celkem
<br> vč.DPH
<br>
Celkový instalovaný příkon soustavy VO (kW) :
<br>
<br> V ……………………,dne ……………
<.>.….<.>.<.>.<.> ………………………………… <.>
<br> Razítko a podpis osoby oprávněné jednat
<br> za uchazeče
<br> MINISTERSTVO
PRUMYSLU A OBCHODU
Příloha č.6 - subdodavatelé
Příloha č.6
<br>
SUBDODAVATELÉ : Seznam osob,s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky
<br>
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
„Revitalizace veřejného osvětlení obce Závada“
Část plnění VZ <,>
<br> kterou hodlá uchazeč
<br> zadat subdodavateli
<br> v %
podíl na
<br> plnění VZ
<br> v Kč
<br>
<br>
<br> 1 <.>
Název:
<br>
<br>
<br> Sídlo/místo podnikání:
<br>
<br>
<br> Tel./fax:
<br>
<br>
<br> E-mail:
<br>
<br>
<br> IČ:
<br>
<br>
<br> DIČ:
<br>
<br>
<br> Právní forma:
<br>
<br>
<br> Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
<br>
<br>
<br> Osoby zmocněné k dalším jednáním:
<br>
<br>
<br>
2 <.>
Název:
<br>
<br>
<br> Sídlo/místo podnikání:
<br>
<br>
<br> Tel./fax:
<br>
<br>
<br> E-mail:
<br>
<br>
<br> IČ:
<br>
<br>
<br> DIČ:
<br>
<br>
<br> Právní forma:
<br>
<br>
<br> Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
<br>
<br>
<br> Osoby zmocněné k dalším jednáním:
<br>
<br>
<br>
3 <.>
Název:
<br>
<br>
<br> Sídlo/místo podnikání:
<br>
<br>
<br> Tel./fax:
<br>
<br>
<br> E-mail:
<br>
<br>
<br> IČ:
<br>
<br>
<br> DIČ:
<br>
<br>
<br> Právní forma:
<br>
<br>
<br> Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
<br>
<br>
<br> Osoby zmocněné k dalším jednáním:
Příloha č.5 - čestné prohlášení
Obec ZÁVADA
„Revitalizace veřejného osvětlení obce Závada“
<br>
<br> Uchazeč:
<br> Sídlo:
<br> IČ:
<br> ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o splnění kvalifikačních předpokladů
<br> Základní kvalifikační předpoklady
<br> Já,níže podepsaný zástupce uchazeče,tímto čestně prohlašuji,že uchazeč o zakázku „Revitalizace veřejného osvětlení obce Závada“ splňuje základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem,neboť:
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny,trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,legalizace výnosů z trestné činnosti,podílnictví,přijímání úplatku,podplácení přijetí úplatku,podplacení,nepřímého úplatkářství,podvodu,úvěrového podvodu,včetně případů,kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu,nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba,tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu,a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba,tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky,tak k zemi svého sídla,místa podnikání či bydliště <,>
<br> b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin,jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba,tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu,a je-li statutárním orgán...
Zatřídění komunikací
Příloha č.ZATŘÍDĚNÍ KOMUNIKACÍ DO TŘÍD OSVĚTLENOSTI v souladu s ČSN 13 201 Obce : ZÁVADA Žadatel : jméno / název Obec ZÁVADA adresa / sídlo Závada 106,747 19 Bohuslavice u Hlučína IČ: 00635553 DIČ: CZ00635553 Zodpovědný zástupce: Ing.XXXXXX XXXXXXX Funkční zařazení: starostka T elefon : XXX XXX XXX,601 331 162 fax: ---- e-mail : obec@zavada.cz datová schránka: epzaxyj ZATŘÍDĚNÍ KOMUNIKACÍ DO TŘÍD OSVĚTLENOSTI v souladu s ČSN 13 201 Komunikace obce - dle stupně osvětlenosti Požadavky na osvětlenost jsou dány ČSN EN 13 201-2,která platí pro osvětlování místních komunikací a veřejných prostranství měst a obcí a předepisuje požadavky na osvětlování místních komunikací a veřejných prostranství s ohledem na bezpečnost dopravy,ochranu osob a majetku.Osvětlení průjezdných úseků silnic a dálnic nesmí být v rozporu s touto normou.Obcí procházejí : • silnice 3.Tř.II/ 46819 – mimo zastavěné území obce ( intenzita dopravy – do 1 000 vozidel/24 hod) Pro daný prostor platí (viz příloha ) : 1.pásmo – vedlejší komunikace – průtah kom.3.tř.III/46819 - třída osvětlení M 5,Lpk = 0,50 cd/m2 2.pásmo – vedlejší komunikace – místní obslužné komunikacíe - třída osvětlení M 6,Lpk = 0,30 cd/m2 3.pásmo - ulice se slabou dopravou obslužné,( bílá ),třída osvětlení,P 5 – E – 3 lx Při návrhu osvětlovací soustavy nesmí provozní hodnoty jasu a rovnoměrnosti poklesnout pod hodnoty dle třídy osvětlení M / c Třídy osvětlení M a C uvedené v tabulce se vztahují na řidiče motorových vozidel pohybujících se po dopravních Od 1.8.2016 vstoupila v platnost novely norem řady 13201.V nich se mění především způsob zatřídění komunikací do tříd osvětlení a také značení jednotlivých tříd osvětlení.Požadavky na kvalitu a kvantitu osvětlení se v podstatě nemění v případě skupiny tříd M (dříve ME),zmirňují se požadavky na omezení oslnění pro nejnižší třídu a osvětlení okolí.U skupiny C a P se nově objevuje požadavek na hodnocení psychologického oslnění.Tab.1 - Požadavky pro skupinu M Třída Suchý povrch Mokrý povrch...
Výkres situace
_.<.> „.d.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„la.- |l|1 _ nm.„x H.<.> u.\.<.>.a 1.7.:.a | _.uLLWU _,<.> \l 11/01,<.>,<.>.<.>.xw \ a.: II „„ <.>,; _HÍ.<.>.„ ) \\“ _„llnvllllllnllvllllllkAk amu 1).<.> „.a a,tu \./.<.>.<.> 1515 |.<.>.<.>.I
<br> u.„m/ kuba?.„ _.<.> <.>,<.>.<.>.I—w
<br>.\.<.>.<.>.\." ff nm
<br>.<.>.<.>
<br> Obec ZÁVADA SCHEMA vo
<br>.DOPLNÉNÉ SVÍTIDLO
<br>.STAVAJici SVÍTIDLO.WMÉNA
<br>.STAVAJici SVÍTIDLO
<br>.STAvAJicI OPÉRNÝ BOD
Výzva
Zadavatel: Obec ZÁVADA se sídlem Závada 106,747 19 Bohuslavice u Hlučína
<br> IČ.00635553
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce v souladu s 5 6 zákona č.1342016 Sb <.>,o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX ) <.>
<br> X.X Název zakázky: Revitalizace veřejného osvětlení obce Závada
<br> Evidenční číslo zakázky: ZAV 01 12019
<br> 1.2 Popis veřejné zakázky : Předmětem zakázky je montáž a dodávka svítidel veřejného osvětlení
<br> 1.3 Předmět veřejné zakázky Stavební práce
<br> 1.4 Identifikační údaje o zadavateli : Obec ZÁVADA
<br> se sídlem Závada 106,747 19 Bohuslavice u Hlučína e-mail: obec©zavadacz
<br> IČ.00635553
<br> Statutární orgán zadavatele: lng.XXXXXX XXXXXXX,starostka
<br> tel.: +XXX XXX XXX 106,+420 601 331 162 e-mail: obec©zavadacz
<br> lD Datové schránky: epzaxyj
<br> Místo plnění: k.ú.ZAVADA
<br> 1.6 Limit veřejné zakázky : dle 5 27 odst.b) zákona — veřejné zakázka malého rozsahu
<br> 1.7 Výjimka ze zákona : dle 5 31 zákona — nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.134/2016 Sb <.>
<br> 1.8 Lhůta pro podání nabídek : 14.03.2019 do 11 00 hod <.>
<br> 1.9 Jazyk pro podání nabídky : český,slovenský
<br> 1.10 Místo pro podání nabídek : Obec ZÁVADA,Závada 106,747 19 Bohuslavice u Hlučína Podatelna obecního úřadu
<br> 1.11 Předpokládaná XXXX : X,XX mil.Kč bez DPH
<br> 1.12.Dle 5 2 e) zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě,ve znění pozdějších předpisů,je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly <.>
<br> V souladu s ustanovením & 6 zákona o veřejných zakázkách vyzýváme k podání nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu <.>
<br> Zadávací dokumentaci je možno vyzvednout elektronicky na adrese :
<br> profil zadavatele — obec Závada
<br> nebo na e-mail adrese: obec©zavada.cz
<br> Kontaktní osoba : XXXXXX XXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> e-mail: zhason©gmailcom Údaje o hodnotících kritériích,metodě hodnocení a termínu otevírání ...
Příloha č.4 - popis stavu
Příloha č.27 – Popis stávajícího stavu a realizace opatření
<br>
<br> Státní program na podporu úspor energie pro rok 2019
<br>
<br>
<br> 1) Popis stávajícího stavu – specifikace počtu svítidel určených k výměně,typů zdrojů vč.jejich počtu <,>
<br> technický stav osvětlovací soustavy,specifikace typů a výšky stožárů,technický stav RVO,existence
<br> řídicích prvků,příkon rekonstruované části před realizací opatření <.>
<br> REVITALIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ obce ZÁVADA
<br> jméno / název Obec ZÁVADA
<br> adresa / sídlo Závada 106,747 19 Bohuslavice u Hlučína
<br> IČ: 00635553 DIČ: CZ00635553
<br> Zodpovědný zástupce: Ing.XXXXXX XXXXXXX Funkční zařazení: starostka
<br> T elefon : XXX XXX 106,601 331 162 fax: ---- e-mail : obec@zavada.cz
<br> datová schránka: epzaxyj
<br> Právní forma provozovatele - obec
<br>
Objednatel – obec Závada uvažuje s provedením celkové rekonstrukce VO vymezené 1 ks elektroměrové rozvodnice -
provozní číslo RVO 1,<,> s tím,že bude v rámci oprav nutno provést generální opravu stávajícího veřejného osvětlení tak <,>
aby bylo v souladu s estetickými požadavky a současně splňovalo požadavky bezpečnosti osob i majetku v tomto
prostoru kladené EN ČSN 13 201-2 na osvětlenost komunikací z hlediska bezpečnosti pohybu osob a vozidel po
komunikacích
Zhodnocení stávajícího stavu a návrh řešení se vztahuje pouze na vlastní obec a obsahuje soupis svět.bodů a kalkulaci
nákladů uvažovaných pro Re VO <.>
Náš návrh technického řešení rekonstrukce VO vychází z poznatku,opřeného o ekonomické ukazatele,že při
současném trendu zvyšování ceny el.energie a při stárnutí tech.zařízení VO je nejvýhodnější provést nejen nutnou
údržbu stávajících částí VO,ale zároveň také provádět postupnou výměnu technicky zastaralých a poškozených
částí el.rozvodů VO a svítidel s velkým el.příkonem a malou svítivostí za nové,technický dokonalejší s menším
příkonem el.energie a větším efektem svítivosti <.>
To vše při zachování parametrů kladených EN ČSN 13 201-2 na osvětlenost komun...
Příloha č.3 - smlouva o dílo
Smlouva o dílo spočívající v provedení stavby
<br> Revitalizace veřejného osvětlení obce Závada
<br> uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl.Občanského zákoníku
<br> č.smlouvy objednatele ZAV 01/2019
Článek 1
<br> Smluvní strany
<br> 1.1.Objednatel: Obec ZÁVADA,<,>
se sídlem Závada 106,747 19 Bohuslavice u Hlučína
e-mail: obec@zavada.cz
Evidenční číslo zakázky:
ZAV 01 /2019
<br>
IČ.00635553
datová schránka: epzaxyj
Statutární orgán zadavatele: Ing.XXXXXX XXXXXXX,starostka obce
tel.: +XXX XXX XXX 106,+420 601 331 162
<br> e-mail: obec@zavada.cz
<br> Bankovní spojení:
<br>
<br> Číslo účtu:
<br>
<br> Osoby oprávněné k jednání:
<br> - v technických záležitostech Ing.XXXXXX XXXXXXX,starostka obce
tel.: +XXX XXX XXX 106,+420 601 331 162
<br> e-mail: obec@zavada.cz
<br> 1.2.Zhotovitel:
<br> Název:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> se sídlem:
<br>
<br>
IČ:
<br> DIČ:
<br> Bankovní spojení:
<br> Osoby oprávněné k jednání
<br>
- ve věcech smluvních a technických:
<br> Článek 2
<br> Výchozí údaje o díle
<br> 2.1.Název díla: Revitalizace veřejného osvětlení obce Závada
2.2.Místo díla: katastrální území Závada
Článek 3
<br> Předmět díla
<br> 3.1.Dílem podle této smlouvy je obnova veřejného osvětlení – stavební práce elektromontážní (dále též VO) provedená v rozsahu stanoveném dle výkazu výměr (nedílná součást této zadávací dokumentace) vycházející z návrhu úprav rekonstrukce veřejného osvětlení obce Závada (dále jen TD )
k jejichž provedení se za podmínek stanovených touto smlouvou zhotovitel zavazuje <.>
<br> Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení <.>
<br> V rámci předmětu díla zhotovitel zajistí:
<br> - přechodné dopravní značení vč.jeho stanovení
<br> - povolení užívání veřejných ploch k případnému skladování materiálu či zařízení staveniště vč.úhrady poplatků veřejného osvětlení – stavební práce elektromontážní (dále též VO) provedená v rozsahu stanoveném dle výkazu výměr (nedílná součást této zadávací dokumentace) vycházející z návrhu úprav rekonstrukc...
Příloha č.2 - Prohlášení o shodě
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Příloha č.2 zadavatel
Revitalizace veřejného osvětlení obce Závada
ZAV 01/2019
Příloha číslo 2 Smlouvy číslo …………………………….<.>
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (atesty,certifikáty) PŘEDMĚTU KOUPĚ
________________________________________________________________________________
<br> pořadové číslo datum vydání číslo jednací stručný popis prohlášení o shodě (atestu,certifikátu) celkový počet listů přiloženého dokumentu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<br> Legenda
takto označené buňky vyplní uchazeč
<br>
<br> Prodávající prohlašuje,že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podpisu této smlouvy a jsou
pro prodávajícího závazné pro plnění předmětu této smlouvy <.>
<br>
V …………… <.>,dne…….<.>.….<.> 2019
<br>
<br> ………………………………………… <.>
za dodavatele
<br>
List1
<br>
<br> List2
Příloha č.1a - požadavky na svítidla

Příloha č.1 - technické podmínky

Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce
<br> Revitalizace veřejného osvětlení obce ZÁVADA
<br> Zadavatel: Obec ZÁVADA,se sídlem Závada 106,747 19 Bohuslavice u Hlučína e-mail: obec©zavadacz Evidenční číslo zakázky: ZAV 01 12019 IČ.00635553 datová schránka: epzaxyj Statutární orgán zadavatele: lng.XXXXXX XXXXXXX,starostka obce
<br> tel.: +XXX XXX 055 106,+420 601 331 162 e-mail: obec©zavadacz
<br> Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci: lng.XXXXXX XXXXXXX,starostka obce tel.: +XXX XXX XXXXXX,+420 601 331 162 e-mail: obec©zavadacz
<br> Kontaktní osoba pro technické požadavky na předmět zakázky: Zdeněk Hasoň-EKIS MPO 9022 tel.: 603 817887; e-mail: zhason©gmailcom
<br> Místo plnění: Obec Závada
<br> Adresa doručování obálek: Obec Závada Závada 106,747 19 Bohuslavice u Hlučína Podatelna obecního úřadu
<br> Úvodní ustanovení:
<br> 1.Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust.š— 27 odst.b) zákona č.134/2016 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce — CPV - 45.34 Ostatni stavební montážní práce — montáž osvětlovacích a signálních zařízení pro silnice,železnice,letiště a přístavy 45316000 - 45316100-6 instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
<br> 2.Tato veřejná zakázka malého rozsahu není,v souladu s ustanovením 5 31 zákona,zadávána podle zákona <.>
<br> 3.Předchozí odstavec platí i v případě,že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologie zákona,případně jeho část v přímé citaci.Pro toto zadávací řízení jsou však rozhodně pouze podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci <.>
<br> 4.Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie),má se za to,že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo vyšších kvalitativních parametru.<.>
<br> A.Předmět veřejné zakázky
<br> 1.Předmětem veřejné zakázky je provedení reko...

Načteno

edesky.cz/d/2797039

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Územní plánování   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Závada      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz