« Najít podobné dokumenty

Obec Bradáčov - Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bradáčov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
Obec Bradáčov Bradáčov 27
<br> 391 43 Mladá Vožice IČ 00512532
<br> Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Bradáčov se na svém zasedání dne 08.března 2019,usnesením č.2019/01,usneslo vydat na základě & 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poolatcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 5 10 písm.d) a g 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> (1)
<br> (2)
<br> (1)
<br> (2)
<br> (1)
<br> (2)
<br> čl.1 Úvodní ustanovení
<br> Obec Bradáčov touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „popiatekll) <.>
<br> Řízení o poplatcích vykonává úřad obce (dále jen „správce poplatku“).1
<br> Čl.2 Poplatník a předmět poplatku
<br> Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Bnecláčov.2
<br> Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> č|.3 Vznik a zánik poplatkové povinnosti
<br> Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo v den,kdy nabyl psa staršího tří měsíců <.>
<br> v případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrně výši,která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od
<br> * š 14 odst.3 zákona č.SGS/“1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
<br> 2 g 2 odst.1 zákona o místních poplatcích
<br> 3 Š 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci,ve kterém změna nastala,nově příslušné obct4
<br> (3) Poplatková povinnost zaniká dnem,kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např.úhynem psa,jeho ztrátou,darováním nebo prodejem),přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc,ve kterém taková skutečnost nastala <.>
<br> Čl.4 Oh...

Načteno

edesky.cz/d/2783479


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bradáčov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz