« Najít podobné dokumenty

Obec Újezd u Černé Hory - Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Újezd u Černé Hory.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva
Stránka 1 z 5
<br>
Obec Újezd u Černé Hory
Zastupitelstvo obce
<br>
<br>
ZÁPIS č.2/2019
z 4.zasedání zastupitelstva obce Újezd u Černé Hory
<br> konaného dne 25.2.2019 od 19:00 hod na obecním úřadě
<br> ____________________________________________________
<br> Přítomni:
<br> � Ing.XXXXX XXXXXX – starosta
� Ing.XXXXXX XXXXXX – místostarosta
� Bc.XXXX XXXXXXXX – zastupitelka
� XXXXX XXXXX – zastupitel
� Bc.XXXXX XXXX – zastupitel
� XXXXX XXXXXXXX – zastupitel
� XXXXXX XXXXXXX – zastupitelka
<br>
Omluveni:
<br> Hosté: jmenný seznam dle prezenční listiny tvoří přílohu tohoto zápisu
<br> Zapisovatel: Ing.XXXXXX XXXXXX – místostarosta
<br> Program:
<br> X.Zahájení zasedání
2.Schválení programu zasedání,volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.Rozpočet obce na rok 2019
4.Program rozvoje obce
5.Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce,a.s <.>
6.Vyjádření k záměru E.ON zbudovat přípojku NN pro areál SH Trans
7.Podání žádosti o dotaci do PRV JmK
8.Podněty zastupitelů
9.Podněty občanů
10.Ukončení zasedání
<br>
<br> Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin <.>
<br>
<br> 1.Zahájení zasedání
<br> Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod.starostou obce panem Nehybou (dále jen
„předsedající“),který uvítal přítomné a konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno,je
přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné <.>
<br> 2.Schválení programu zasedání,volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající navrhl na zapisovatele pana Ambrože a na ověřovatele zápisu paní Tesařovou
a pana Ingra a dále navrhl schválit program,jak byl navržen.Proti návrhu nebyla vznesena
žádná námitka <.>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 5
<br>
Usnesení č.01/02/19
Zastupitelstvo obce Újezd u Černé Hory ustanovuje zapisovatelem zasedání XXXX XXXXXXX
Ambrože a ověřovateli zápisu paní Janu Tesařovou a XXXX XXXXXX XXXXX.Zastupitelstvo
schvaluje navržený program beze změn <.>
<br> Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno <.>
<br> 3...

Načteno

edesky.cz/d/2774669

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Újezd u Černé Hory      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz