« Najít podobné dokumenty

Obec Těchonín - Návrh závěrečného účtu obce 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těchonín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu obce 2018
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
<br>
(§17 zák.č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění plat.předpisů)
<br>
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
(údaje jsou v tis.Kč)
<br>
<br>
<br> Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Plnění k
31.12.2018
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 9 895 9 916 9 826
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 4 180 4 576 4 710
<br> Třída 3 - Kapitalové příjmy 0 51 51
<br> Třída 4 - Přijaté transfery 292 878 878
<br> Příjmy celkem 14 367 15 421 15 465
<br> Třída - 5 Běžné výdaje 11 284 13 368 12 754
<br> Třída - 6 Kapitálové výdaje 8 084 8 436 7 022
<br> Výdaje celkem 19 368 21 804 19 776
<br> Saldo: příjmy – výdaje -5 001 -6 383 -4 311
<br> Třída - 8 Financování po konsolidaci 5 001 6 383 4 311
<br>
Stav k 1.1.2018 Změna stavu Stav k 31.12.2018
<br> Běžný účet 8 243 -3 594 4 649
<br> Běžné účty fondů – veř.sbírka 11 -11 0
<br> Pokladna 23 -12 11
<br> Celkem 8 277 -3 617 4 660
<br> Opravné položky k peněž.operacím -694
<br> Financování -4 311
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě u účetní obce nebo
<br> dálkovým přístupem na www.techonin.cz v sekci Úřední deska – Povinně zveřejňované informace
<br> (výkaz FIN 2-12,Rozvaha,Výkaz zisků a ztrát,Příloha,Zpráva o výsledku přezkoumání
<br> hospodaření obce) <.>
<br>
<br>
<br> 2) Hospodaření příspěvkové organizace zřízenou obcí
<br>
Příspěvková organizace Rezervní fond Fond odměn
Výsledek
<br> hospodaření
<br> Základní a mateřská škola 35 636,17 8 908,00 44 544,17
<br>
<br> Roční účetní závěrka zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů
<br> je založena na Obecním úřadě <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br>
Dotace do rozpočtu obce za rok 2018 činily celkem 418 518,00 Kč...

Načteno

edesky.cz/d/2773893


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těchonín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz