« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov - Pozvánka na 3.veřejné zasedání zastupitelstva obce Dětřichov 13.03.2019 od 18 hod.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3. VEŘEJNÉ ZO OBCE DĚTŘICHOV.pdf (1,4 MB)
PoZVÁNKA NA 3.vEŘEJNrc złsroÁľÍ ZASTUPITELSTvA oBCE uĚľŘlcHov
KDY: l3.b ezna 2019 od 18 hod <.>
<br> KDE: v zasedací místnosti Obecnĺho rĺ adu v Dět ichově
<br> Pľogľam zasedání:
1.Schválení programu zasedtni a volba ově ovatęlri zápisu a zapisovatele
2.Informace z obce a obecního ri adu Dět ichov
3.P edstavení záměru možnosti vybudováni2 - 3 větrn;flch elektráren v katastru obce Děťichov
4.Cyklotrasa,'He manička" v riseku Fqidlant _ Dět ichov * He manice
<br> Ą Żadost o uzav ení smlouvy o budoucí smlouvě darovací (zthor ěásti p.p.ě.Ż303 v k.ri.Dět ichov u Fryđlantu o
qimě e 11m2)
<br> b) Žedost u uzav ení smlouvy o smlouvě o zÍizení služebnosti (2x nové p ipojení na sil' Č.uľo:s 14 nap.p.č.2303
v k.ri.Dět ichov u Fqidlantu,vyměra 78 Íŕ)
<br> 5.Nabíđka na odkoupení obecních akcií ve společnosti Čseo Liberec,Autocentrum Nord a Finĺeal Liberec
6.Záměr prodejeobecníchpaľcelp.č.183414ovyměle 160 m2ap.ě.7I3l7 oqfmě e I84m2 vk.ri.Dět ichovuFr <.>
7' Geometrické zaměŕeni zaplocené části obecního pozemku na st.p.č.81 v k.ri.Dět ichov a strany k místní komunikaci
<br> p.č:.W8a2
8.Náwhy p i azené ke změně ÚP _ parcely pod budoucí cykloítezkou a plán společnych zaŤizení (MK)
9.Schválení rozpočtu obce' schválęní rozpočtu školy pro rok 2019 a četní uzávěrky školy zarok2Ol8
l0.Zpráva p edsedy inventarizační komise zarok 2018
1 1.DPS
<br> a) informace o DPS
b) qflběrovéÍizeni na pozici pracovnice obce (DPS + práce pro obec)
<br> l2.JSDHo Dět ichov
a) Jmenování qijezdovéjednotky + aktualizace đohod o členství s obcí
b) Závěrečná ryráva zarok 2018
c) Taktické cvičení složek IZS Mikroregionu Fqfđlantsko a jednotek Po 5.4.2al9
d) Schválení r1iběrového Ťízenipro nfüup DA do 3500 kg 1cŘ_Hzs)
<br> B.ZŠ a MŠ Děfiichov
a) Změna izovaci listiny školy _ hospoda ská činnost
b) Financování akce Vybudování interaktivní učebny vbezbariéroqich prostorách školy _ dotace z IRoP
<br> I 4.ZváŽení možnosti napoj ení vodovodu
15.Ruzné
<br> l6.Diskuse a závěr
<br> Veškeré podkladv pro zastupitele obc...

Načteno

edesky.cz/d/2769511

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz