« Najít podobné dokumenty

Obec Zelená Hora - Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka "Stavební úpravy chodníku v Zelené Hoře"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zelená Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídky
1 <.>
<br> 2 <.>
<br> VÝZVA |< PODÁNÍ NABÍDKY
<br> NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
<br> Název veřejné zakázky malého rozsahu
<br> Název veřejné zakázky: Stavební úpravy chodníku v Zelené Hoře
<br> Identifikační údaie zadavatele
<br> Zadavatel: Obec Zelená Hora
<br> Zástupce obce: Ing.Vojtěch Šírek,starosta obce Sídlo: Zelená Hora 32,Pustiměř,68321 iČO: 00373605
<br> DIČ: C200373605
<br> Telefon: 724 186 350
<br> E-mail: zelenah©tiscachz
<br> Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona 134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění
<br> Informace o předmětu a podmínkách plnění veřejné zakázky malého rozsahu naleznete v zadávací dokumentaci,která je součástí této výzvy aje současně zveřejněna na webové stránce obce <.>
<br> wmvzelenahoraeu
<br> \.7
<br> v Zelené Hoře dne 22.2.2019 lng.Vojtěch Šírek starosta
<br> nerez: 2EL-Eř-EÁ HORA Zemana Horn 32 683 21 Pueztimčí' mi 5517 3:5? 285
<br> '(ÍÍD C.:;
Příloha č.3 - položkový rozpočet
Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU V ZELENÉ HOŘE Doba výstavby: 30 dní Objednatel: Obec Zelená Hora
<br> Druh stavby: CHODNÍK Začátek výstavby: 1/7/2018 Projektant: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Lokalita: Zelená Hora Konec výstavby: XX/XX/XXXX Zhotovitel:
<br> JKSO: 8222936 Zpracováno dne: 23/9/2017 Zpracoval: ING.BREBURDA
<br> Č Kód Zkrácený popis M.j.Množství Jednot.Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot.Celkem soustava Přesuny Typ skupiny HSV mat HSV prac PSV mat PSV prac Mont mat Mont prac Ostatní mat <.>
11 Přípravné a přidružené práce 0.00 0.00 0.00 155.96 0.00 0.00 0.00
1 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky - NÁHR.POLOŽKA-zatravň.tvárnice m2 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.45 RTS I / 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 11_ 1_ _ 0.00 0.00 0.00 0.45
3,8*1,0 3.80
2 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 223.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 30.84 RTS I / 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 11_ 1_ _ 0.00 0.00 0.00 30.84
(3*1,8)+(15,8*1,5)+(33,9*1,5)+(46,6*1,5)+(17,4*1,5)+(8,3*0,9)+(4,2*0,9)+(1,3*0,9)+(23,4*1,5) 223.47
RTS komentář: Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty.V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř.nutné očištění vybouraných betonových dlaždic <.>
3 113106122R00 Rozebrání dlažeb z kamenných desek - NÁHR.POLOŽKA-beton.obrubníky naležato m2 14.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 3.46 RTS I / 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 11_ 1_ _ 0.00 0.00 0.00 3.46
RTS komentář: Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty.V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř.nutné očištění vybouraných kamenných desek <.>
4 113106231R0...
Přiloha č.2 - návrh smlouvy o dílo
Stavební úpravy chodníku
<br>
O B E C Z E L E N Á H O R A,6 8 3 2 1 P U S T I M Ě Ř
<br> Smlouva o dílo
<br> Stavební úpravy chodníku
<br> uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů
<br> 1.Smluvní strany
Objednatel Obec Zelená Hora
Se sídlem: Zelená Hora 32,683 21 Pustiměř
IČ: IČ: 00373605
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing.Vojtěch Šírek,starosta obce
<br> (dále jen „objednatel“ na straně jedné)
<br> a
<br> Zhotovitel
se sídlem:
<br> zastoupen:
<br> zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
e-mail:
<br> (dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)
<br>
2.Základní ustanovení
2.1 Smluvní strany prohlašují,že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy.Smluvní strany se zavazují,že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.Smluvní strany dále prohlašují,že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny <.>
2.2 Zhotovitel prohlašuje,že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy <.>
2.3 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky <.>
2.4 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky <.>
2.5 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky <.>
2.6 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu pro podání nabídky.Příslušná dokumentace bude zhotoviteli předána v den podpisu smlouvy o dílo.Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel <.>
2.7 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr,dodávek a služeb,v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství <.>
<br> 2.8 Zástupci objednatele:
· technický dozor investora nebo starosta obce
Zás...
Příloha č.1 - krycí list
KRYCÍ LIST NABÍDKY
k veřejné zakázce malého rozsahu
<br> Stavební úpravy chodníku v Zelené Hoře
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst.5 zákona č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 1.Základní identifikační údaje
<br> 1.1.Zadavatel
<br> Název:
Obec Zelená Hora
<br> Sídlo:
Zelená Hora 32,Pustiměř,68321
<br> Zástupce obce:
Ing.Vojtěch Šírek
<br> IČ:
00373605
<br> DIČ:
CZ00373605
<br> Tel.:
+420 724 186 350
<br> E-mail:
zelenah@tiscali.cz
<br> 1.2.Uchazeč
<br> Název:
<br>
Sídlo/místo podnikání:
<br>
Spisová značka v obchodním rejstříku:
<br>
Statutární zástupce/osoba oprávněná za uchazeče jednat:
<br>
IČ:
<br>
Tel.:
<br>
E-mail:
<br>
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:
<br>
Tel.:
<br>
E-mail:
<br>
2.Formulář nabídkové ceny v CZK „nejvýše přípustné“
<br> Celková cena díla
Cena celkem
bez DPH
DPH
(sazba 21%)
Cena celkem
včetně DPH
<br>
<br>
<br>
3.Čestné prohlášení uchazeče
<br> Prohlašujeme,že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami,že jsme těmto podmínkám porozuměli,že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme.Neshledali jsme důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a nabídku jsme zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami.Toto prohlášení činíme na základě své jasné,srozumitelné,svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů <.>
<br> 4.Oprávněná osoba za uchazeče jednat
<br> Podpis oprávněné osoby:
<br>
Titul,jméno,příjmení:
<br>
Funkce:
Oznámení výběrového řízení - zadávací podmínky
OBEC ZELENÁ HORA,683 21 PUSTIMĚŘ
<br> OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO Řízení- ZADÁVACÍ PODMÍNKY
<br> 1.Zadavatel:
<br> Obec Zelená Hora
<br> Zelená Hora 32
<br> 683 21 Pustiměř
<br> IČO: 00373605
<br> Oprávněná osoba: Ing.Vojtěch Širek,starosta obce Tel.: 724 186 350
<br> 2.Název projektu:
<br> Stavební úpravy chodníku
<br> 3.Název zakázky:
<br> Stavební úpravy chodniku
<br> 4.Druh zakázky:
<br> Zakázka malého rozsahu na stavební práce
<br> 5.Předpokládaná hodnota zakázky:
<br> 864 126 Kč bez DPH
<br> 6.I._.hůta pro podání nabídky:
<br> 25.2.2019 — 15.3.2019 do 12.00 <.>
<br> Uchazeč o zakázku doručí nabidku osobně po domluvě se zadavatelem nebo poštou nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek,to je do 15.3.2019 do 12.00 na Obec Zelená Hora,Zelená Hora 32.Za okamžik doručení zakázky je považováno jeji fyzické převzetí.Nabídka bude předložena v zalepené obálce označené „Neotvirat“,a dále: Stavební úpravy chodniku.Obálka s nabídkou musí být označena zpáteční adresou (zejména IČO dodavatele)
<br> 1
<br> 7.Místo pro podání nabídky:
<br> Obec Zelená Hora,Zelená Hora 32,683 21,kancelář OÚ Zelená Hora
<br> 8.Předmět zakázky:
<br> Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávajícího chodniku vedeného
<br> s pravým okrajem silnice III.třídy č.37 3731 v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentaci v Zelené Hoře <.>
<br> Řešený chodník umožní pohyb pěších s lepším krytem.Zároveň bude provedena oprava krytu jednotlivých sjezdů k RD.Dojde k vybourání stávajícího krytu a konstrukčních vrstev chodníku a sjezdů.Poté bude proveden nový kryt sevřený mezi nově provedený silniční obrubník a nový Chodníkový obrubník umístěný na straně zelených ploch.V místech stávajících sjezdů bude stávající silniční obrubník vybourán a nahrazen nájezdovým obrubníkem s převýšením max.50 mm.V ploše sjezdu za chodníkem bude osazen odvodňovací žlab zachycující srážkové vody ze sjezdu,které budou odvedeny do vsakovacího drénu.U vlastních sjezdů dojde
<br> k úpravě výškového řešení s provedením nových konstrukčních ...
D.2-Zelena_hora-vzor_rezy-sjezdy-Z
D.1-Zelena_hora-vzor_rezy-chodnikem-Z
CLENENI_PD-chodnik-ZELENA_HORA
_________________________________________________________________
S E Z N A M P Ř Í L O H :
<br> A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA
<br> B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
<br> C - SITUAČNÍ VÝKRESY
<br>
<br> C.1 - SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br>
C.2.C.3 - CELKOVÝ KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
<br> C.4 - KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
<br> C.5 – SITUACE – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
<br> C.6a – SITUACE STAVBY – dolní část (ZAČÁTEK ÚSEKU)
<br> C.6b – SITUACE STAVBY – horní část (KONEC ÚSEKU)
<br> D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
<br>
<br> D.1 - VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY CHODNÍKEM
<br> D.2 - VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY SJEZDY
<br> E - DOKLADOVÁ ČÁST /PARÉ Č.1 + 3/
<br>
<br> ______________________________________________________
<br> _________________________________________________________________
<br> S E Z N A M P Ř Í L O H :
<br> A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA
<br> B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
<br> C - SITUAČNÍ VÝKRESY
<br>
<br> C.1 - SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br>
C.2.C.3 - CELKOVÝ KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
<br>
C.4 - KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
<br>
C.5 – SITUACE – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
<br>
C.6a – SITUACE STAVBY – dolní část (ZAČÁTEK ÚSEKU)
<br>
C.6b – SITUACE STAVBY – horní část (KONEC ÚSEKU)
<br> D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
<br>
<br> D.1 - VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY CHODNÍKEM
<br> D.2 - VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY SJEZDY
<br> E - DOKLADOVÁ ČÁST /PARÉ Č.1 + 3/
<br>
<br> ______________________________________________________
C.6.b-ZELENA_HORA-Sit-stavby-HORNI_CAST-02
STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU V ZELENÉ HOŘE SITUACE STAVBY - HORNI ČÁST (KONEC ÚSEKU)
<br> 1:
<br> 250
<br> C.6b
<br> IČO
<br> 15241823 DIČ
<br> 025706141353
<br> projektová činnost
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX SMETANOVO NÁBŘ.X — VYŠKOV
<br> ING <.>
<br>.<.>.<.>.:.<.>.<.> <.>
<br> 'n
<br> ».<.>.<.>.<.> o.o.o.<.>.<.>.<.>.<.> c
<br> 0000
<br> 280
C.6.a-ZELENA_HORA-Sit-stavby-DOLNI_CAST-02
<.>.<.>,<.> few
<br>.<.>
<br>.<.> :.— <.>
<br>.<.>
<br> Ř.9 — VYŠKOV 0257045141353
<br> ktovó činnost 15241823 DIČ
<br> pr Oje SMETANOVO NÁB
<br> IČO
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> ING <.>
<br> C.XX
<br> 1: 250
<br> 262
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.: <.>
<br> STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU V ZELENÉ HOŘE
<br> SITUACE STAVBY - DOLNÍ ČAST (ZAČÁTEK ÚSEKU)
<br> 44;.<.> <.>
<br>.<.>
<br>.<.>.<.>.„nm;.<.> <.>
<br> u
<br>.<.>.„.<.>.<.> _ <.>
<br>.<.>
<br>.€
<br> _.<.>.0
<br>.g.„.<.> „.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 'A'.ovo?.<.> :.:.<.>.<.>
<br> <.>
<br> A? <.>
<br>.<.> Nun.<.>.<.>
<br> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> qqqůa
<br> o
<br> „„gqammn „„,„„ <,>
<br> <.>
<br>.<.>
<br>.<.>.:::.<.> ŽŽŽ.nov.<.>.<.>.<.> ťfťfť <.>
<br>.<.> aquvvu„ů.<.>.<.> <.>
C.5-ZELENA_HORA-Sit-priprava_uzemi-02
- <.>
<br> ING.XXXXXXXX XXXXXXXX projektová činnost
<br> SMETANOVO NABŘ.X — VYŠKOV IČO: 15241823 DIČ: czs706141353
<br> STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU V ZELENÉ HOŘE
<br> SITUACE — PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
<br> 1: 500 C.5
C.4-ZELENA_HORA-Sit-katastr
C.2_3-ZELENA_HORA-Sit-koordinacni-02
projektová činnost
<br> SMETANOVO NÁBŘ.9 — VYŠKOV IČO: 15241823 DIČ: czs7os141353
<br> STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU V ZELENÉ HOŘE
<br> CELKOVÝ KOORDINAČNI SITUAČNI VÝKRES
<br> 1:500 C.2,C.3
<br> ING.XXXXXXXX XXXXXXXX
C.1-Zelena_hora-SIT-sirsi_vztahy
<.> t l
<br>.!
<br> ::!a:.:::
<br>.<.> !ll.:l:
<br> LEGENDH:
J 'v,-ffi ŘešruÝ-(soĎll\K ;.;]!*lltfiEi"ffi srs-wi tloMur-l\ 6re1c E
<br> AUTOR STA!tsY ING,VLADIMIR BREBURDA
lNG.VLAD|iJíR BREBURDA
<br> projektovó čínnost
SMETAN0V0 NÁBŘ.g - wšrov
lb : 1524Í825 0É : cz57ffi1{í353
<br> VYPRACOVAL lNG.II-ADIMÍB BREBuRDA (/)zte-(rr"rrpk
ZOOP.PROJEKTANT STAV.OBJEKru ING.XXXXXXXX XXXXXX
<br> ZODP,PROJEKIANT AKCE true.lteoluÍn BREBURDA
lNlEsToR ogrc zELrNÁ lonl,zEutlÁ HoRA 32,oag zt pusluĚŘ sTUPEŇ STAIEBNÍ ÚPRAVY
sTAvtsÁ
<br> STAVEBNí ÚpRnvy CH0DNíKU V ZEIENÉ HOŘE
DATUM PRoSINEC 2016
<br> FoRMÁT 1A4
zAK.Číslo
<br> OBSM
SruAČNí vÝKRES ŠlnŠícH vZTAHÚ
<br> MĚŘ.Č'v'
C.l
B-Tz-Stav_upravy-ZELENA_HORA-Z
B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
<br> a) zhodnocení staveniště
<br> Řešený chodník umožňuje přístup pěších k 5 RD umístěným na pravé straně komunikace a slouží i obyvatelům RD umístěným na protější straně komunikace k přístupu k jejich RD stejně jako obyvatelům RD umístěným v části obce nad řešeným chodníkem.Ti jsou ale nuceni po ukončení chodníku chodit po silnici <.>
<br> Vlastní začátek je umístěn v blízkosti stávajících schodů k památníku padlých.Zde bude chodník proveden v délce cca 8,0 m a je napojen na stávající chodník provedený z betonových dlaždic 30/30 cm.Je veden v souběhu s pravým okrajem silnice v délce cca 155 bm.Chodník je tvořen dvěma úseky délky cca 113,5 + 23,5 bm 5 řadami dlaždic.Podél RD č.p.99 umístěného na parcele č.293 je chodník délky 18 bm tvořen 3 řadami dlaždic umístěnými mezi obvodovým zdivem a silničním obrubníkem.Šířka chodníku bude tedy min.1,05 m.Zde bude podél obvodového zdiva na svislo uchycena nopková izolace <.>
<br>
U stávajících sjezdů nejsou provedeny odvodňovací žlaby a srážkové vody z nich stékají na silnici III.třídy,která má podélný sklon po celé délce řešeného chodníku proměnný sklon 7,3-8,3 % <.>
<br> Řešený chodník je umístěn v zastavěném území <.>
<br> b) technického řešení stavby
<br> Řešený chodník bude proveden celkem v úsecích délky cca 137,5 bm v šířce 1,50 m,v délce 18 m v šířce 1,05 m a v délce cca 23,5 m v šířce 1,65 m.Přístup k památníku bude proveden v délce 3,0 m v šířce 1,8 m <.>
<br> Na 5 místech bude chodník v délkách 4,5 + 6 + 3 + 3 + 3,5 m přerušen sjezdem ke stávajícím RD <.>
Řešený chodník bude proveden z betonové zámkové dlažby šedé tl.60 mm uložené do lože z drti frakce 4 - 8 mm v tl.40 mm na podklad ze štěrkodrti frakce 0-16 mm v tl.100 mm a podsyp ze štěrkodrti frakce 16-32 mm v tl.150 mm.Celková tloušťka 350 mm <.>
<br> Kryt bude sevřen ze strany komunikace silničním obrubníkem s převýšením 120 mm a ze strany od zelených ploch navrženým chodníkovým obrubníkem BO 100/10/20.Ten bude proveden s převýš...
A-Tz-Stav_upravy-ZELENA_HORA-Z
A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA
1.Identifikační údaje
a) označení stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU V ZELENÉ HOŘE
<br> b) objednatel stavby : obec Zelená Hora,Zelená Hora 32,683 21 Pustiměř
<br>
<br> IČ : 0037 3605,Telefon : 517 357 285
<br>
zastoupená starostou obce Ing.Vojtěchem Śírkem
Bankovní spojení : KB Vyškov,č.ú.20228-731/0100
<br> c) zpracovatel dokumentace : Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
Smetanovo nábřeží X/XXX,XXX XX Vyškov
<br> IČO : 152 41 823,DIČ : CZ5706141353
<br>
<br> telefon - 517 444 866,mobil 608 419 829
<br>
<br>
<br> kancelář - Náměstí T.G.M.1280,760 01 Zlín
<br>
<br>
<br> odpovědný projektant : Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br> Družby XXXX,Holešov 13 - Všetuly
<br>
<br>
<br>
<br>
Telefon - kancelář 577 210 627,Nám.T.G.M.588,760 01 Zlín
<br>
<br>
<br> ČKAIT 1300173 – autorizovaný inženýr pro Dopravní stavby
<br> 2.Údaje o umístění stavby
<br> a) obec,kraj,katastrální území
obec Zelená Hora,okres Vyškov,kraj Jihomoravský,katastr.území Zelená Hora na Moravě
<br> b) stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu
Stavba je umístěna na pozemcích parcel.č.KN 68/1,68/2,372/2,68/3,4/1,46/1,294/1 a 296 <.>
<br>
Pozemky parcel.č.68/1,372/2,68/3,4/1 a 46/1 jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plochy.Pozemky parcel.č.294/1a 296 jsou vedeny v katastru nemovitostí jako zahrady <.>
<br>
Stávající chodník či sjezd je umístěn na pozemku parcel.č.294/1 na ploše cca 20 m2 a na pozemku parcel.č.296 na ploše cca 4 m2.Celková plochy je menší jak 25 m2,k vynětí ze ZPF proto nedojde <.>
<br> SOUPIS VLASTNÍKŮ POZEMKŮ NA KTERÝCH JE UMÍSTĚNA STAVBA :
<br> Č.parcely
<br> Vlastník pozemku
<br>
<br> 68/1,68/2,68/3,46/1
obec Zelená Hora,Zelená Hora 32,683 21 Zelená Hora
<br> 372/2
<br> Jihomoravský kraj; Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,přísp <.>
<br> organizace; Žerotínovo náměstí 449/3,Brno–Veveří,601 82 Brno
<br> 4/1
<br> XXXXXX XXXXX,Zelená Hora XXX,XXX XX Zelená Hora
<br> 294/1
<br> XXXXXX XXXX a XXXXXXXX XXXXXXXX,Zelená Hora XXX,XXX XX Zelená Hora
<br> 296
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2734481

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   EIA   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zelená Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz