« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kníničky - Veřejná vyhláška- návrh opatření obecné povahy Více informací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kníničky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace_2.cast.pdf [5,54 MB]
"'"—'r—Tl.<.> f,—,»-,_ \
<br> _-.<.>.<.>.A“ "<——.<.>._.<.> “'n—„„ $„—
<br> N_w„ww——w_.<.> „„.r-ww-M'ai
<br> \
<br> LEGENDA ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jakub Hum hk /\\J,5;„//,3,; " © 9 / GÉFQB TRVALÉ SVISLÉ,VYPRACOVAL:.SIL.II.AIII.TŘIDY In.Ma XXXXXX XXXXX PG DOPRAVNÍZNAČENÍ _ |XXa KONTROLOVAL' g X * ' XXXXX XXXXXXX ',j „&.ÚČELOVÁ KOMUNIKACE '.i.' mmm NAZEV STAVBY.ČÍSLO ZAKAZKY.175/2018 BLOKOVEČIŠTĚNÍ nam-n ““"“—m— E13 ' <.>,<.>.<.>,' v ' “ DATUM: _ ZAKOS -- „___ BLOKOVE CISTENI_BRNO - MC KNINICKY 4.12.2018 GEFAB cs spol.s r.o.\ ' _ FORMA? Švédská 5,620 00 Brno ! ' - http://www.gefob.cz ;.NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ,„ ___ř—W \ _ MÍSTN'KOMUN'KACE DOPRAVNÍZNAČENÍ OBSAH: MĚRWKO: _ ČÍSLO PRÍLOHY: SOUPRAVA: OSAZENO7DNÍ PŘEDEM _ „,_ <.>,<,>,<.>,<,> „ Situace dopravne-mzenyrskych opatrenl um: RDS 1
situace_1.cast.pdf [5,85 MB]
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - KŘP JMK - DP
<br> Č.j.: KRPB - / Č.j.- 2018 — OSOODI g ZÁKONA č.13/1997 Sb.; ZÁKONA č.361/2000 Sb <.>
<br> “' www.-„L.v
<br> „ ““"—Wrs'x'ft.m* -——,-.<.>.“
s22c-619022014470.pdf [80,97 kB]
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO-BYSTRC Odbor životního prostředí a dopravy
<br> nám.28.dubna 60,635 00 Brno,tel.546 125 111,fax.546 125 220
<br> Č.j.: 19_-01871/z1>
<br> Sp.zn.: OZPD/ZU Kf02l4-l 9 Vyřizuje: XXXXXXXX XXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> Brno: XXXX—XX—XX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy
<br> dočasný zákaz stání na místní komunikaci
<br> Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou <.>
<br> Vyvěšeno dne: 2 %] '„z ÍŽ' Úřad městské části města 13 _.* FHS.Sejmuto dne.EmO-Kníničky Nová 11,635 no 4.<.> tel./fax: 546 221 ssl © Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: r; “ c
<br> Úřad městské části města Brna Brno-Bystrc,Odbor životního prostředí a dopravy,přísiušný silniční Správní úřad ve věcech místních komunikací die & 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a článku 30 odst.2,písm.b) vyhlášky Statutárního města Brna č.20/ 2001,kterou se vydává Statut města Brna ve znění pozdějších změn a doplňků,oznamuje,že dne 04.02.2019 obdržel žádost Statutárního města Brna A Městské části města Brna Brno—Kníničky,se sídlem Nová 11,635 00 Brno (dále jen „žadatei“),o vydání opatření obecné povahy dle % 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dáie jen „správní řád“),a dle & 19a odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacich“),& dle Ši 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dáíe jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích'ů,a zároveň předkládá návrh opatření obecné povahy
<br> 1.dle © 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích na
<br> dočasný zákaz stání vozidel na místních komunikacích,uvedených v příloze tohoto návrhu,ato v době 8:00-16:00 hod <,>
<br> lí.dle © 77 odst.1 písm.c) zákona o provoz...

Načteno

edesky.cz/d/2727091

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kníničky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz